ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ноябрь, 2022

Ди уэрэдхэр — Япэ каналым

2022-11-17

  • Федеральнэ канал нэхъыщхьэмкIэ екIуэкI «Зэрыкъэралу пщэфIапIэм уэрэд щыжыдоIэ» теленэтыным Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ «Абрэдж» гупыр зэрыхэтам дытепсэлъыхьащ. Иджы ди гуапэу дыкIэлъоплъ Адыгэ Республикэм щыщ «Ашэмэз» уэрэджыIакIуэ гупым я зэфIэкIым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЖыгыщIэ мин 60 хуэдиз хасэнущ

2022-11-17

  • «ЩIыуэпс» лъэпкъ пэхуэщIэм (проектым) ипкъ иткIэ, «Мэзхэр тхъумэнщ» зыфIаща урысейпсо Iуэхугъуэр къэралым и щIыналъэхэм мы махуэхэм щокIуэкI. Урысейм къыщыхалъхьа щIыуэпс жэрдэмхэм ящыщу мы гукъэкIыр нэхъ ин дыдэщ. «Мэзхэр тхъумэнщ» Iуэхур япэ дыдэу 2019 гъэм екIуэкIауэ щытащ. Абы къызэригъэувымкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым жыгыщIэ мин 60-м нэблагъэ щэкIуэгъуэ мазэм къриубыдэу щагъэтIысынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэ, политик цIэрыIуэ Мэлбахъуэ Тимборэ къызэралъхурэ илъэси 105-рэ ирокъу

2022-11-17

  • Iулыдж лъагэ
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым пашэу иIа цIыху щыпкъэхэм ящыщщ Мэлбахъуэ Тимборэ Къубатий и къуэр. Хьэлэлу зыхуэлэжьа республикэм и тхыдэм и Iыхьэшхуэу къалъытэ абы и гъащIэ купщIафIэр. Къызэрытхэмытыжрэ илъэс 20-м щIигъуами, зэманым фагъуэ дэхъуркъым Iулыджышхуэ зиIа а адыгэлI телъыджэм республикэм, абы щыпсэу лъэпкъхэм я зыужьыныгъэм хуищIа хэлъхьэныгъэ иныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Тхыдэм и дерсхэр

2022-11-17

  • Тхыдэр зыкъомкIэ гъуджэм ещхьщ – абы щекIуэкIа Iуэхугъуэхэм дерс къыхыумыхмэ, къытрагъэзэж зэпытщ. БлэкIам къыщыхъуа игъуэджэхэм къамыгъэзэжын папщIэщ дерс къыщIыхахыр, тхыдэр щIаджыр. Арат къалэн нэхъыщхьэу зыхуигъэувыжри 115-нэ Къэбэрдей-Балъкъэр шуудзэм и цIэр зезыхьэ лъахэхутэ гупым я хэщIапIэм иджыблагъэ щызэхэта зэIущIэ гъэщIэгъуэным. Налшык къалэ дэт 6-нэ курыт еджапIэм щIэс ныбжьыщIэхэр лъахэхутэхэм яхуеблэгъащ, Хэку зауэшхуэм и тхыдэм ехьэлIа псалъэмакъ купщIафIи ирагъэкIуэкIащ. Сабийхэм я егъэджакIуэхэу Хьэрун Раисэрэ Дмитрян Жаннэрэ сабийхэм лэжьыгъэ хъарзынэ зэрыдрагъэкIуэкIым и щыхьэтт ахэр жаIэм яфIэгъэщIэгъуэну, куэдым щIэупщIэу зэредаIуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

КъыхэжаныкIахэр щагъэлъапIэ

2022-11-17

  • Вэрокъуэ Владимир и цIэр зезыхьэ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и фондым щагъэлъэпIащ Налшык и къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм щекIуэкIа «В единстве наша сила» лъэпкъ щэнхабзэ фестивалым жыджэру хэтахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Адыгэ Академием и лэжьыгъэм зеубгъу

2022-11-17

  • ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академиер дызэрыт гъэм илъэс 30 зэрырикъуам нэхъ хуэгъэпсауэ жыпIэ хъунущ иджыблагъэ дунейм къытехьа «Доклады АМАН» къыдэкIыгъуэм и ещанэ номерыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Имарэ и IэщIагъэ дахэр

2022-11-17

  • КъБР-м и къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ ягъэдахэу зэIузэпэщ ящIа утым къращIыхьа галереем щагъэлъагъуэ сурэтыщI Аккизовэ Имарэ и лэжьыгъэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр