ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ноябрь, 2022

Дызэрыгушхуэ щIалэгъуалэ

2022-11-19

  • Ди къэралым и еджапIэ нэхъыщхьэ цIэрыIуэхэм хабжэ УФ-м Хамэ къэрал IуэхухэмкIэ и министерствэм и нэIэм щIэту лажьэ МГИМО-р — Къэрал зэхуаку зэхущытыкIэхэмкIэ институту (университету) Москва дэтыр. КъызэрызэIуахрэ илъэс 80-м нэса еджапIэр институтищрэ факультетипщIу зэхэтщ. Абыхэм щоджэ студент мини 10-м щIигъу. Ди гуапэ зэрыхъу- щи, МГИМО-м щIэныгъэ нэхъыщхьэ щызэрагъэгъуэт Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ цIыху 30-м щIигъум, аспирантхэри яхэту. Абыхэм иджыблагъэ яхуэзащ ди республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

ЩытыкIэ гугъум къихутахэр  

2022-11-19

  • ЩэкIуэгъуэм и 15-м ди республикэм къэкIуащ IэмалыншагъэкIэ Херсон областым къикIын хуей хъуа гуп. Ахэр къыщрагъэблэгъащ «Налшык» гъуэщI гъуэгу вокзалым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Црым Руслан: ЦIыхур зэрыпсалъэ бзэм  елъытащ абы и гупсысэкIэри и дуней лъагъукIэри

2022-11-19

  • КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI, ХудожествэхэмкIэ Урысей Академием и академик, художник цIэрыIуэ Црым Руслан къызэралъхурэ илъэс 70 ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Емызэш мэшыбэ ещIэ

2022-11-19

  • ЦIыху гъащIэр лъэужьыфIэ зыщIыр щIэблэмрэ гуащIэмрэщ. ЛъхугъэщIэм хъуэхъурэ фIэхъускIэ щIыпежьэр цIыху нэс къищIыкIыну щIохъуэпс, ар къызыщIэхъуахэм я цIэр фIыкIэ дунейм щигъэIуну, жылэрэ лъэпкърэ ятрищIыкIыну щогугъ. ЛIыпIэ иувэу цIыхум яхыхьари гугъапIэншэкъым — и цIэр къилэжьыжыну, къэзылъхуахэм яхуэфащэщ зыхужригъэIэну поплъэ. ЩIалэщIэм дунейм къыщекIуэкIыр акъыл шыбзэм щIигъэкIрэ, жылэм ифI зыхэлъ къыхэкIыу хуежьэмэ, и щхьэр къалъыхъуэ мэхъу. Апхуэдэущ дунейм зэрытетари жылагъуэ гъащIэр егъэфIэкIуэнымкIэ и жэрдэмщIакIуэфIу щыта, зи жыIэм фIэлIыкI иIэу псэуа Къардэн Барэсбий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Топджэгу махуэшхуэхэм щIедзэ

2022-11-19

ЩэкIуэгъуэм и 20-м Катар къэралыгъуэм къыщызэIуах футболымкIэ дунейпсо чемпионатыр дыгъэгъазэм и 18 пщIондэ екIуэкIынущ. ИлъэсиплIым зэ къызэрагъэпэщ апхуэдэ зэхьэзэхуэр, тхыдэм зэи къыщымыхъуауэ, КъуэкIыпIэ Гъунэгъум мы гъэм щекIуэкIынущ. КъищынэмыщIауэ, командэ 32-рэ зыхэтыну иджырей зэпеуэр иужьрейуэ щытынущ — 2026 гъэм Америкэм и Штат Зэгуэтхэм, Мексикэм, Канадэм щекIуэкIынум саугъэт нэхъыщхьэм щыщIэбэнынухэм я бжыгъэр командэ 48-м хуагъэкIуэнущ.

Зыхыхьэхэр: Футбол

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2022-11-19

  • Шхыныгъуэхэр
  • Пщагъэ зыхэлъ лэкъум
  • ПщагъэкIэ гъэтэджа тхьэвыр сэхуран дагъэ зыщыхуа Iэнэм тралъхьэри, хуэплIимэ щIыкIэу, ину, и Iувагъыр мм 3 — 4 хъууэ яху. Тхьэвыр см 4 — 5 и бгъуагъыу, см 12 — 13 и кIыхьагъыу щимэурэ е плIимэурэ зэпаупщIри, тэджын щхьэкIэ дакъикъэ зытхухкIэ щагъэлъ. ИтIанэ сэхуран дагъэ е тхъу къэплъа зэрыт шыуаным хадзэри, зэрагъэдзэкIыурэ дакъикъи 3 — 4-кIэ, тхъуэплъ дахэ хъуху, ягъажьэ. Дзасэм фIаIуурэ къыхахыж, дагъэр е тхъур пагъэжын щхьэкIэ. Яшх хуабэу, шатэ, фо, кхъуей и гъусэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Ди лъэпкъ фащэхэр —  щэнхабзэм и къалащхьэм

2022-11-19

  • Санкт-Петербург и къэрал художественно-промышленнэ академием, Штиглиц Александр и цIэр зезыхьэм, и пэшышхуэм щэкIуэгъуэм и 10 лъандэрэ щагъэлъагъуэ Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и художник, «Институт культурного наследия и развития» лъэпкъ щэнхабзэ центрым и къызэгъэпэщакIуэ икIи и унафэщI, модельер, дэрбзэр цIэрыIуэ Сэралъп Мадинэ и IэдакъэщIэкIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр