ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ноябрь, 2022

Зэлэжьынухэм топсэлъыхь

2022-11-01

 • Иджыблагъэ Москва къалэ щыщызэIущIам УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Новак Александррэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ тепсэлъыхьащ «Эльбрус» турист екIуэлIапIэ-зыгъэпсэхупIэм къыпэщылъ зэхъуэкIыныгъэхэмрэ зыужьыныгъэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ЩIалэгъуалэм  я  Iуэхур  япэ  ирагъэщ

2022-11-01

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и Жылагъуэ советым и зэIущIэр иджыблагъэ зэхэтащ. Абы къыщаIэтащ ди щIыналъэм щыIэ сабий, щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэхэм я лэжьыгъэр къызэрызэрагъэпэщ щIыкIэм, ахэр зыхуэныкъуэм, щIэгъэкъуэн яхуэхъун папщIэ зэфIэхыпхъэ Iуэхугъуэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Комсомолхэм я  зэхыхьэ гуапэ

2022-11-01

 • Налшык и Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм жэпуэгъуэм и 26-м щрагъэкIуэкIащ «Си гъащIэр комсомолым пыщIащ» зэхыхьэ гуапэр. Комсомолым и махуэм ехьэлIа пшыхьыр къызэрагъэпэщащ КПРФ-м Налшык къалэм щиIэ комитетым       и жэрдэмкIэ. Ар иригъэкIуэкIащ коммунист, «ЦIыхубзхэм я урысейпсо зэгухьэныгъэ — Урысейм и гугъапIэ» жыхуиIэм и унафэщI Черновэ Алёнэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Журналистхэр зочэнджэщ

2022-11-01

 • Щэбэт кIуам Москва щекIуэкIащ Урысейм и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и XIII зэхуэсыр. Абы хэтащ зэгухьэныгъэм и щIыналъэ  къудамэхэм ящыщ лIыкIуэ 326-рэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъэкIуэнум хуэусэрт

2022-11-01

 •  
 • КъэкIуэнум хуэусэрт
 • Адрейхэм хуэдабзэу, сэ си нэ къыхуокIыр,
 • зэманхэр зэблэкIмэ,
 • псэукIэу фиIэнум.
 • Сыхуейт, сыпхылъэту илъэсхэм я кIуэкIэм,
 • СыфIуплъэу, фи дыгъи, фи гъави згъэфIэну.
 • К. Къ.
 •  
 • Кулиев Къайсын 1917 гъэм Шэджэм Ипщэ къуажэм къыщалъхуащ. Шэджэм Ищхъэрэм къыщызэIуахагъащIэ школым 1926 гъэм щIэтIысхьащ, итIанэ ар щеджащ Налшык дэт педагогикэ техникумым. Курыт еджапIэм щIэсу япэ усэ сатырхэр тхын щIэзыдза щIалэщIэр илъэс 17-м щынэсам и усэхэр газетхэм традзэ хъуат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Ди щIэблэм папщIэ

2022-11-01

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Коллекционерхэм я зэгухьэныгъэм хэт, адыгэгу щIалэ Тхьэкъуахъуэ Iэуес и IэдакъэщIэкIхэм ятеухуа тхыгъэ ди газетым тету флъэгъуауэ къыщIэкIынщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Зы лъэбакъуэкIэ къокIуэтыж

2022-11-01

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 0:1 (0:1). Налшык. «Спартак» стадион. Жэпуэгъуэм и 29-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЦIыкIураш

2022-11-01

 • ЩIэныгъэлI  цIэрыIуэхэр
 • Эйнштейн
 • Дуней псом щыцIэрыIуэщ Эйнштейн Альберт и цIэр. Фэри зэхэфхагъэнщ, и сурэтхэр щыфлъэгъуащ школым щадж тхылъхэм ярыту. И щIэныгъэм, и гъащIэм ятеухуауэ щIэщыгъуэ гуэрхэм фыщыдгъэгъуэзэнщ, фэри ахэр фигу ивубыдэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха