ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ноябрь, 2022

Жэщ-махуэ ямыIэу мамыр гъащIэр зыхъумэхэр

2022-11-10

 • Совет милицэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 105-рэ, Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэм я лэжьакIуэм и махуэр гъэлъэпIэн зэрыщIадзэрэ илъэс 60 ирокъу щэкIуэгъуэм и 10-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Аруан куейм гъуэгухэр щызэрагъэпэщыж

2022-11-10

 • «ФIагъ лъагэ зиIэ гъуэгу шынагъуэншэхэр» къэрал программэм ипкъ иткIэ Джэрмэншык, Старэ Шэрэдж (Дохъушыкъуей), Къэхъун (Шыпшхьэблэ) къуажэхэм щокIуэкI я гъуэгухэр зэгъэпэщыжыным епха лэжьыгъэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Iуащхьэмахуэ зыщызыгъэпсэхухэр къэралым и щIыналъэ куэдым къокI

2022-11-10

 • Курортым и «Гарабаши-Мир» лыжэ къэжыхьыпIэ нэхъ лъагэ дыдэр зы мазэм нэблэгъауэ ягъэунэху Урысейм и щIыналъэ 18-м къикIа командэ 40-м хэтхэм. Спортсмен 600-м зыхуагъэхьэзыр щIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм щрагъэкIуэкIыну зэхьэзэхуэхэм: Урысейм и кубокым, Урысейм и чемпионатым, Урысейм пашэныгъэр къыщыхьынымкIэ зэхьэзэхуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Беслъэнрэ Аслъэнрэ

2022-11-10

 • Зи гугъу фхуэтщIыну зэкъуэшитIыр къэрал кIуэцI къулыкъум и подполковникщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Лъэпкъ щIэныгъэм  и махуэшхуэ

2022-11-10

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым VII дунейпсо этнографие диктантыр иджыблагъэ щатхащ. Ар Къэбэрдей-Балъкъэрым зыхуей хуэзэу щегъэкIуэкIыным я гуащIэ халъхьащ КъБР-м Лъэпкъ Iуэхухэмрэ жылагъуэ пэхуэщIэхэмкIэ, Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

Хэхэс адыгэхэм я  пашэ бзылъхугъэ

2022-11-10

 • Хэхэс адыгэхэр адыгэу къызэрызэтенам и щапхъэрэ бзылъхугъэ нэсым и зэфIэкIыр къэрал куэдым щигъэлъагъуэу диIэщ Тыркуми нэгъуэщI къэралхэми щыцIэрыIуэ, медицинэ щIэныгъэхэмкIэ доктор, профессор, Адыгэ Бзылъхугъэ Хасэм (Истамбыл) и гуащэ Шурдым Гюнсел. Абы и ныбжьыр мы махуэхэм илъэс 75-рэ ирикъуащ. И ныбжьым емылъытауэ, гъащIэм жыджэру хэт бзылъхугъэ нэсым мызэ-мытIэу дытетхыхьащ, хэкум къэкIуэжауи, Тыркум дыкIуауи интервью къеIытхащ. Ноби тфIэигъуэщ ди лъэпкъэгъу дохутыр Iущабэм и дуней тетыкIэм иджыри зэ дыкъытеувыIэну. ЛъэпкъылI нэсым ипхъу хэкупсэщ Гюнсел жыпIэмэ ущыуэнукъым, зи гъащIэри зи гуащIэри къызыхэкIа лъэпкъыжьым етауэ псэуа и адэм и IуэхущIафэхэм къыпищэу мэпсэу езыри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Нэхум кIыфI  щыIэу ищIэркъым

2022-11-10

 • «Мы дунейр сэ схуэдэ хуэмеямэ —
 • сыкъытригъэхьэнтэкъым»
 • Хь. С.
 • Адыгэ литературэмрэ журналистикэмрэ иджыблагъэ хэщIыныгъэшхуэ ягъуэтащ — и ныбжьыр илъэс 84-м иту дунейм ехыжащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и Совет Нэхъыщхьэм и Президиумым и ЩIыхь тхылъыр зрата, республикэм и Журналистхэм я саугъэтым и лауреат Хьэх Сэфарбий Хьид и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Иужьрей зэIущIэхэр къафIэIуэхуакъым

2022-11-10

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и дивизион нэхъыщхьэм хыхьэ зэхьэзэхуэхэм и иужьрей зэIущIэхэр екIуэкIащ. ТIощIрэ еянэ джэгугъуэм и зэпэщIэты-ныгъэхэр тхьэмахуэ блэкIам щызэхэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

КъанцIур зыгъэбзэрабзэхэр

2022-11-10

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, щэкIуэгъуэм и 21 — 25 махуэхэм Москва, иджы япэу, щекIуэкIынущ къанцIу (флейтэ) макъамэ Iэмэпсымэм еуэхэм я фестиваль. ГуфIэгъуэ зэIущIэшхуэр зэхашэ РСФСР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Чайковский П. И. и цIэр зэрихьэу Москва дэт къэрал консерваторэм и профессор, къанцIум щыхуагъасэ уней школ къызэIузыха икIи а макъамэ лIэужьыгъуэм зэрыхурагъаджэ Iэмал щхьэхуэ къэзыгупсыса Должиков Юрий и ныбжьыр илъэс 90 зэрырикъум и щIыхькIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ