ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ноябрь, 2022

Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэр ягу къагъэкIыж

2022-11-02

 • Шэрэдж щIыналъэм илъэс 80 ипэкIэ щекIуэкIа зауэ гуащIэхэр ягу къагъэкIыжу Къэщкъэтау къуа­жэм иджыблагъэ фэеплъ пэкIу щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ГъащIэм  ипсыхьа  цIыху  щыпкъэ

2022-11-02

 • УемыхъуэпсэнкIэ, пщIэ хуумы­щIынкIэ, и дуней тетыкIэр умыгъэщIэгъуэнкIэ Iэмал имыIэу, цIыху телъыджэ ущрохьэлIэ ди жыла­гъуэхэм. Апхуэдэщ Малкэ къуажэм щыпсэу НафIэдзокъуэ Хъусен. Ар ноби жыджэрщ: мэкъу пеупщI, хадэр зэрехьэ, джэд егъашхэ, хуей хъумэ, Iэмэпсымэ къещтэри гъущI зэпегъавэ е дрелкIэ мэлажьэ. Мы Iуэхум гъэщIэгъуэну хэлъыр Хъусен и ныбжьырщ — дадэр илъэс 92-рэ ­мэхъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

IэщIагъэлIхэмкIэ къызэрагъэпэщ

2022-11-02

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу 2022 гъэм егъэджэныгъэ програм­мэмкIэ ме­дицинэ еджапIэхэр къаухащ ­ныбжьыщIэ 58-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Лъэпкъ  фIыгъуэхэр  зыгъэнэхъапэу  псэуа  щIэныгъэлI

2022-11-02

 • Адыгэхэм игъащIэми къыд­декIуэкI ди хабзэр, нэмысыр джыным, екIуу зехьэным, а лъэпкъ фIы­гъуэхэр къэкIуэну щIэб­лэ­хэм яхуэхъумэным гулъытэ хэха хуэзыщIу, ахэр зыгъэнэхъапэу псэуа щIэныгъэлIхэм ящыщщ тхыдэ щIэныгъэхэмкIэ доктор Бгъэжь­нокъуэ Барэсбий Хьэчим и къуэр (1947 — 2020).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

2022-11-02

 • ТхакIуэ,  усакIуэ,  зэдзэкIакIуэ,  журналист  Лъостэн  Музэ  къыщалъхуа  махуэщ
 • Бзылъхугъэм и  дуней гуапэ
 • ЩэкIуэгъуэм и 2-м къыщалъхуа махуэр егъэлъапIэ ди лэжьэгъу, щыпкъагъэм, Iэдэбагъэм я щапхъэ, адыгэр ­гуащэ щIыкIафIэкIэ зэджэу къекIуэкI бзылъхугъэ ­Лъостэн Музэ.
 • Ар Аруан щIыналъэм хыхьэ Псыгуэнсу къуажэм къыщалъхуащ. КъБКъУ-м хамэ къэралыбзэхэмкIэ и факультетым нэмыцэбзэм щыхуеджащ. Курыт школым илъэс зыбжанэкIэ щригъэджа иужь, ар хъыбарегъащIэ IэнатIэм пэрыуващ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Иджыри  зы  тхылъыщIэ, иджыри  зы  тхыдэ

2022-11-02

 • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ адыгэм и тхыдэм къыпыщIа, щIы хъурейм тепхъа хъуа лъэпкъым и щхьэ кърикIуа ­хъуагъэщIагъэхэм щыщ зы Iуэхугъуэ къытхуэзыIуэтэж ­тхыгъэщIэ. «Кабардин» — аращ зэреджэр Къандур Мухьэдин и тхылъ гъэщIэгъуэным, и ухуэкIэкIи, зытеухуакIи, ­къиIэт IуэхугъуэхэмкIи зыми емыщхьым, хьэлэмэтыщэу зэхэтым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дэцырхъуей  Рузанэ  и  лэжьыгъэхэр

2022-11-02

 • СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, щагъэлъагъуэ художник ­Дэ­цырхъуей Рузанэ и лэ­жьыгъэхэр щы­­зэхуэхьэса «Линия света» выставкэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

ЩIэныгъэр зи тегъэщIапIэ «ЗыужьыпIэхэр»

2022-11-02

 • Бахъсэн къалэм и IуэхущIапищым гъэ еджэгъуэщIэм ири­хьэлIэу къыщызэIуахащ естественнэ-щIэныгъэ унэтIыныгъэ зиIэ, курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт  «ЗыужьыпIэ» («Точ­ка роста») зи фIэщыгъэ центрхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Генералым и фэеплъ зэхьэзэхуэ

2022-11-02

 • Жэпуэгъуэм и 25 — 26-хэм Владикавказ щекIуэкIащ дзюдомкIэ III  урысейпсо зэ­хьэзэхуэ. Ар къызэрагъэпэщат генерал Плиев Хьисэ и фэеплъу. Осетие Ищхъэрэ — Алание республикэм и командэ къы­хэхахэр щагъэхьэзыр спорт цент­рым и алэрыбгъухэм зэпеуэм и саугъэт нэ­хъыщхьэхэм щыщIэбэнащ къэралым и щIыналъибгъум къикIа, зи ныбжьыр илъэс 23-м щIимыгъуа спортсмени 100-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Дунейпсо чемпионатым щытокIуэ

2022-11-02

 • Мэзкуу областым хыхьэ Реутов къалэм щекIуэкIащ пауэрлифтингымкIэ дунейпсо чемпионат. Абы хэтащ спортсмен 300-м ­щIигъу. Къэбэрдей-Балъ­къэ­рым атлетикэ хьэлъэмкIэ и командэ къыхэхам хэ­ту зэхьэзэхуэм зы­къы­щи­гъэ­лъэгъуащ Шэрэдж ­куейм и спорт школ №1-м и унафэщI Уянаев Азрэт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр