ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сыгъэр щхьэхуитщ, уэгу псор гу абгъуэу

2020-07-30

 • Гугъуэт  Заремэ  и  усэщIэхэр
 • «Адыгэ псалъэ» газетым и лэжьакIуэ, зи хъэтI зиIэж усакIуэу зэфIэува Гугъуэт Заремэ и IэдакъэщIэкIхэм ящыщ усэхэм ягъэдахэ нобэрей ди къыдэкIыгъуэр.

 • Гугъуэт Заремэ Хьэбас и пхъур Дзэлыкъуэ щIыналъэм хыхьэ Къармэхьэблэ къуажэм 1988 гъэм къыщалъхуащ, КъБКъУ-м филологиемкIэ и факультетым и адыгэбзэ къудамэр къиухащ. Университет нэужьым  «Адыгэ псалъэ» газетым и корреспонденту къэувауэ щолажьэ, иджыпсту сабиитI епIри унэм дэсщ.
 • «Адыгэ псалъэм» и щIэджыкIакIуэхэм Заремэ яцIыху газетым щрихьэкIа лэжьыгъэмкIэ, къытехуа и  тхыгъэхэмкIэ. Апхуэдэуи бгъэдэлъ зэчийм и щыхьэт наIуэщ илъэс зыбжанэ ипэкIэ и усэхэр иту къыдэкIа «Хьэуа Iубыгъуэ» тхылъыр, адыгэбзэкIэ тхэ тхакIуэ ныбжьыщIэхэм я IэдакъэщIэкIхэр иту дунейм къытехьа «КъудамэщIэ», «Шыхулъагъуэм» и вагъуэхэр» тхылъхэм ихуа и IэдакъэщIэкIхэр.
 • Заремэ гум,  псэм къыбгъэдэкIыу зэрытхэр япэ усэ сатырхэмкIэ зыхыбощIэ, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, укъызэджэр уэ уи дунейм щыщ Iыхьэ гуэру къыпфIегъэщIыф.  Лъагъуныгъэм, гъащIэм, лъэпкъым, хэкум, дыкъэзыухъуреихь дунейм теухуа усэхэр и куэдщ Заремэ. Апхуэдэ гупсысэхэр куууэ икIи шэрыуэу къеIуэтэфри, аращ адрей тхакIуэ ныбжьыщIэхэм къащхьэщызыгъэкIыр. Ди гуапэу фи пащхьэ идолъхьэ Гугъуэтым и усэщIэхэм ящыщ.
 • НэщIэпыджэ Замирэ.
 • *  *  *
 • Дунейр си пащхьэм щоуназэ,
 • Гухэлъ зеиншэм сыкъефыхь.
 • Сэ мор си вагъуэщ… мор си мазэщ,
 • КъысхуещI аргуэру уафэм тыхь.
 • ЗызощIри лъапцIэ, сокIуэтыжыр,
 • Бжэ гъэбыдахэр Iузохыж.
 • Языхэз бжэIум уимытыжми,
 • Жэуап зыгуэрым къызетыж.
 • Си гукъэкIыжым едыгъужыр
 • Уэрамым къыдэна дуней.
 • Бжьыхьэ лъэужь къызогъуэтыжыр —
 • А бжьыхьэм пщIащэр пыхурейт…
 • Дунейр си IэплIэм щоуназэ,
 • Дыгъуаси ноби зэхохьэж.
 • Си щэхур ещIэ, ещIэ мазэм,
 • Си щэхур напIэм щIокIуэдэж.
 • Анэ
 • Гупсысэм сыщищIым гуитIщхьитI,
 • Си ужь къыщиувэм псалъитI,
 • Си анэм и макъ зэхызох:
 • «Уэ хэди, псэм фIэфIыр къыхэх».
 • КъитIысхьэмэ уафэм мазэщIэ,
 • Уафэгум вагъуэбэ щыхьэщIэм,
 • «Мы жэщым фIы гуэркIэ елъэIу», —
 • КъызжеIэ, нур иту и нэкIу.
 • Зэгуэр сытоувэри гъуэгу,
 • Ар хэплъэу къысфIэщIрэ тIэкIу…
 • «Псэм и пэ уи напэр ирещ» …
 • Гъуэгу гъусэу къызетыр чэнджэщ.
 • Мы гъащIэм щIэх дищIми балигъ,
 • Дэ анэм и псалъэм диIыгъщ.
 • ТхьэлъэIуу и макъ къытщхьэщытщ,
 • Аращ дызыщIыжыр псэхуит.
 • *  *  *
 • Бжьыхьэ уафэр гупсысэ хьэсэщ.
 • Хозэрыхьри абы илъэсыр,
 • И бзэгупэм уи цIэр пымыкI.
 • ГукъэкIыжыр жэщым щIегъэстыр.
 • Сынежьэжми уи лъахэм лъэсу,
 • Услъагъунуи си гум къэмыкI.
 • Тхьэмпэ плъыжьхэр зэхузохьэсыр,
 • Языхэзми гухэлъ лъызгъэсу.
 • Уафэ хьэсэм сыпходэIукI…
 • Гъунэгъу дадэм тхьэмпэ егъэсыр.
 • ГукъэкIыжым къыщыщI мафIэсым
 • ЩIэщэщ дэпым гур къресыкI.
 • *  *  *
 • Уи сурэт закъуэр къызощтэжри,
 • НэгъуэщI дуней сыхобзэхэж,
 • НэгъуэщI хьэуа сыхоIубэж.
 • Уи сурэт закъуэр къызощтэжри,
 • НэгъуэщI щIымахуэ сытохьэж,
 • НэгъуэщI зыгуэрым сыхуопэж.
 • НэгъуэщI уэрэд, нэгъуэщI макъамэ,
 • НэгъуэщI уэрам, сымыцIыхуауэ,
 • НэгъуэщI унэбжэ, гъэбыдауэ,
 • ИгъащIэм зыми Iуимыхауэ.
 • БжэщхьэIум си лъэр къытенауэ,
 • Зы гъуджэ гуэр срагъэплъауэ,
 • Къищар сэрауэ-сэрмырауэ,
 • Зыгуэрым и Iэр къишияуэ…
 • Ауэ…
 • Уи сурэт закъуэр къызощтэжри,
 • Зэрыдунейуэ къыслъохьэж,
 • НэгъуэщIу хъуари мэлъэлъэж,
 • НэгъуэщIу хъуари мэбзэхыж,
 • НэгъуэщI щIымахуэр Iурехыж,
 • Уи деж гупсысэм сынехьыж.
 • *  *  *
 • Уи нитIыр, уэсыр, си тхьэлъэIур,
 • ГъащIитI зи ныбжь щIымахуэ гъуэгур.
 • Уигу щIыIэрысым зыдезгъэкIуу,
 • Уэс налъэ йоткIухьыж си Iэгум.
 • Мы жэщым уэсыр къыпыщэщу,
 • Къуажэ жейбащхъуэм йодэхащIэ.
 • Мы жэщым уи цIэр къиIущэщу,
 • Мазэр хъыринэ ирегъащIэ.
 • Уэс налъэ къэс къытощ уи нитIыр,
 • Уэс налъэ къэс егъэпщкIу зы щэху.
 • ЩIымахуэ шылэм и кум ситу
 • Уэс жылэ зыIэпызогъэху…
 • Уи нитIыр, уэсыр, си тхьэлъэIур
 • ЩIымахуэ вагъуэхэм яхъумэ.
 • Жэщыр щыупщIыIукIэ, соплъэ уэгум,
 • Уэс налъэ къэс щхьэц налъэ тхъууэ.
 • *  *  *
 • Чыщбалъкъ и Iуфэр си сабиигъуэщ,
 • Си сабиигъуэщ бгыху.
 • Дыгъэм игъафIэ сэтэней губгъуэр
 • ЖэщкIэ иджы си пщIыхьщ.
 • Уафэр я гъуэгуу лъэтэж кърухэм,
 • Псыхъуэм къыдыхьэ шы гуартэм,
 • Уэрэд жызыIэ гъэмахуэ бзухэм
 • Си сабиигъуэр яIуатэ.
 • Си анэр зэуэ адыгэ пшынэр
 • Си сабиигъуэ макъамэщ.
 • Бгы лъапэм щIэжу къэзгъуэта псынэм
 • Иджы соIубыж, схуэлIауэ.
 • Дэшхуей жыгыжьым ищIа хъыринэм
 • ЙощIэр си сабиигъуэр.
 • А къэзыжыхьурэ джэла гъыринэм
 • Си гур иджы хуэмыгъуэщ.
 • Гухэлъ уэлбанэ
 • Аргуэру уафэр къызогъачэ,
 • Аргуэру щыблэм зызошэкI.
 • Гъэмахуэ уэшхыр си IуфакIэу,
 • Гухэлъ уэлбанэ узоIуэкI.
 • Гухэлъ уэлбанэм и ткIуэпс уэрхэм
 • Щыуагъэ мин къыпхурабжэкI.
 • ЗыщыбгъэпщкIуа пшэ унэ гуэрхэм
 • Уэшх защIэу зыкъаублэрэкI.
 • Дыгъэм и нэкIу уримыгъаплъэу,
 • Лъэныкъуэ зещIри, къыппокIуэкI.
 • СитIысхьэжауэ уафэ-тахътэм,
 • Гухэлъ уэлбанэ узощIэкI.
 • *  *  *
 • Дыщэ хъарыр къызэпхъухи,
 • Къызбгъэдэс ныщхьэбэ…
 • Уафэм пшэплъыр ирекъухри,
 • ЩIы диям тоIэбэ.
 • Хьэцыбанэ мыщIэ плъыжьыр
 • ХокIуэсэжыр жэщым.
 • Махуэм банэу къыхичыжыр
 • Йощэщэж и куэщIым.
 • Уафэм пщIыхьу щызэхалъхьэм
 • ЩIожеикIыр къуажэр.
 • Си щхьэцыгъуэм Iэ къыдилъэу,
 • Бжьыхьэм срешажьэ.
 • Вагъуэ быным сызэхахри,
 • Уафэм щызэщIоблэ…
 • Тхьэмпэ хъарыр къызэпхъухи,
 • Къызбгъэдэс ныщхьэбэ.
 • *  *  *
 • БалигъыпIэ иува си усэр
 • ЛъапэпцIийуэ пщIантIэм къыдохьэж.
 • Дунейм щыщу зы дурэш къылъысмэ,
 • Щэхуу кърихьэкIхэр щеIуэтэж.
 • БалигъыпIэ иува си усэр
 • Жьыбгъэ мащIэм IэфIу хозэрыхь.
 • Хадэм йохьэ, жыгхэм ар йоIусэ,
 • Тхьэмпэ къэс дамыгъэ трещIыхь…
 • Тетщ бжэщхьэIум, и гупсысэр изу,
 • Мы екIуэлIэжыгъуэр сыту гугъу…
 • Къыпэплъа унэбжэ дамэдазэр,
 • Жьыбгъэр къыщыIухьэкIэ, мэкIыргъ.
 • *  *  *
 • Нэхущым вагъуэ ибжыжти,
 • ИрикIутэжт уафэ жып.
 • Пщэдджыжьым и Iупэ плъыжьыр
 • Хьэуа щIыIэмыл еIубт.
 • Мы къуажэм щхьэщытт удыгъи,
 • Жей щIыхуэ иджы ипшынт.
 • Адакъэм и Iуэгъуэ псыгъуэм
 • Хьэуам щешэкIат дыжьын.
 • Згъэзэжти си сабиигъуэм,
 • Жейбащхъуэу сытетт бжэщхьэIу.
 • Ирихурт уэнжакъым Iугъуэ,
 • Къыпихыу щIакхъуэмэ IэфI.
 • *  *  *
 • Мы си гур уэгум щопсэлъыхъу,
 • Шыхулъагъуэм мыщIэу тещэщауэ.
 • Е утехьэгъуэщ, е упщIыхьщ,
 • Жей IэфIым сыщыпхэгъуэщауэ.
 • ЗыщIызопхъуэт — уи гъусэу, дэни!
 • Йолъэт си Iэгум хьэндырабгъуэ.
 • СоIэтыр напIэр, сынэджэну,
 • Сыгъэр щхьэхуитщ, уэгу псор гу абгъуэу.
 • *  *  *
 • ЩIымахуэм зэрегъэшхыр и дзэр,
 • Илъэс блэкIахэр зэхелъхьэжри.
 • Си Iупэм щодиижыр уи цIэр,
 • Шыцуэсым хьэуам зыщеIэжьэ.
 • Дуней зеиншэм и фэр пыкIмэ,
 • Зэрыджэм плъыжьу къреIэж.
 • Иджыри уи цIэр сопIыр IукIэ,
 • КъэсщIауэ укъалъхун япэж.
 • Хьэ банэ макъыр
 • Хьэ банэ макъыр жэщым хозагъэ,
 • Уафэр зэсшэкIыурэ сыббгъэдотIысхьэ.
 • Мо гъуэгущхьиблым языр ди лъагъуэщ,
 • ЩыдгъэфIэжыну зэгуэр ди жьыщхьэ.
 • Хьэ банэ макъым жэщыр йосэжыр,
 • Бжьыхьэу къэсщIэжым балигъ сохъукI.
 • ЖэщкIэ уэздыгъэр щыблэ унэжьым
 • ГъащIэм и макъыр къытхущIоIукI.
 • Хьэ банэ макъым си гур дотыншыр,
 • Жэщыр си пэшым къыщохуэбэж.
 • Къуажэр къысIуплъэурэ нэбэнэушэу,
 • Щызоущэхур си гум зы пэж.
 • ЩIымахуэ уэрамыр
 • Уэсым игъафIэрт къалэ уэрамыр,
 • Мазэ хъурейм тхуигъэтIыгъуэрт насып.
 • Зэджэр уэрауэ, зэджэр сэрауэ,
 • Жьым дыкъифыхьурэ уэсыр ищыпт.
 • Жэщым хэкIуасэрт щIымахуэ уэсыр,
 • Къалэм зэхилъхьэрт гухэлъ уэрэд.
 • ЛIыгъэу си пащхьэм щызэхуэпхьэсыр
 • Си нэм щIэкIуадэурэ, уэсым дыхэтт.
 • Къалэ уэрамым щIипщытыкI си гур
 • Мазэ гуфIакIэм къыщыхуэбэжт.
 • Уэсыр чэсейуэ исэрт уи Iэгум,
 • ЩIымахуэ дахэт, щIымахуэ пэжт.
 • Уафэм гухэлъыр щыунэзауэ,
 • Жэщым и щIыфэм уэскIэ къеIусэрт.
 • ЩIымахуэ шылэу дызэхуэзауэ,
 • Уэсыр ди гъусэт, уэсыр ди гъусэт!
 • Тенджызым еIуатэ
 • Гупсысэр тенджызым хокIуатэ,
 • Мы си гур жьы щIыIэм епхъуатэ.
 • Мы си гур толъкъуным хокIуадэ,
 • Толъкъуным гуузыр еIуатэ.
 • Ужьыхырт си лъэпкъым и жьэгур,
 • Хуишийуэрэ уафэм и Iэгур,
 • Ибгынэрт… Ибгынэрт и Хэкур,
 • Лъы уэрым ириIэу и гъуэгур.
 • И гуауэм си лъэпкъыр ихьыжырт,
 • И быныр и куэщI щыдиижу.
 • И хьэдэр абы хуэмыбжыжу,
 • Лъэмыжу къиувэрт и ужьым…
 • И быныр къыщалъхур хамэщIым,
 • ПэIэщIэу ар Хэкум и куэщIым.
 • И уафэр, и щIылъэр нэгъуэщIу,
 • ХамэщIыр къыпежьэу IэнэщIу.
 •  
 • Щокъугъыр мы жьыбгъэр тенджызым,
 • ЗыхищIэу толъкъуным и гызыр.
 • Мы си нэхэр уэгум щоплъызыр,
 • Тенджызым мы си гур щоузыр.
 • Уи уэрамым
 • Уи уэрамым иджы сыщогъуащэ,
 • Уи уэрамым иджы сыщокIуэд.
 • Пкъо уэздыгъэм иутхыпщI нэху мащIэм
 • Еукъуэдиижыр уи уэрэд.
 • Уэшхым IэплIэ защIэу зызошэкIыр,
 • ТкIуэпсхэри си лъэгу щызогъэджэгу.
 • Мы уэрамыр уэшхым къозэвэкIыр,
 • КъыщызэпырыкIкIэ уафэ гъуэгу.
 • Уэ, зэман, зыщIыпIи умыпIащIэ,
 • Мы уэшх хуабэр си плIэм тумылъэф.
 • Мы уэрамым сыдэтащ игъащIэм,
 • ЖэщкIэ сыщеIубу хьэуа IэфI.
 • Мы уэрамым умылъыхъуэ и кIэм,
 • Уэшхыр си гум щызу сытегъэт.
 • Пкъо уэздыгъэм хэкIэзызэр уи цIэрщ,
 • Уэшхым щыкIэрахъуэр уи сурэтщ.
 • Уи нитIыр
 • Уи нитIыр тенджызым и фэт,
 • Уи нитIыр игъащIэм сцIыхут.
 • Уи нитIым сыIуст и Iуфэм,
 • … Уи нитIыр аргуэру псыфт.
 • Ехъуэжыр и теплъэр уафэм
 • Е къащхъуэу, е щIыху-фIыцIафэу.
 • Уи нитIым зихъуэжкъым и фэм,
 • Уи нитIым толъкъун къыщофэ.
 • Уи нитIыр йотIысхьэ си гум,
 • Мы си бгъэм дещIыхьыр жьэгу.
 • Мы гъащIэм сигъуащэм и кум,
 • Уи нитIыр схуохъужыр гъуэгу.
 • Мы си гум имыIэ лъащIэ,
 • Мы си гум имыIэ нэз.
 • Тенджызым сыхоплъэ гъащIэу,
 • Сынешэ уи нитIым нэс.
 • Мы си гур тенджызым и фэщ,
 • Мы си гум тенджызыр изщ.
 • Толъкъуныр щыбыб и щIыфэм
 • Мы си гур IэфIу щоуз.
 • *  *  *
 • Къызэщоури, уэсэпс еIубауэ,
 • ЩIыуэпсым зеукъуэдий.
 • Нэхущ жейбащхъуэм пшэплъым  хуищI бахэр
 • Ещтэжыр дыгъэ лъэдийм.
 • Зеукъэбзыпэри, хуиту мэбауэ,
 • Жьыбгъэр щоджэгу и джийм.
 • Къэрабэ хужьхэр жьым къищыпауэ,
 • Уэгу къэхъуэпсам хуеший.
 • Мес, псыIэрышэр бгышхуэм йопсалъэ,
 • ГуфIэурэ йошкIурэх.
 • Вагъуэхэм уэгум щызэрат пIалъэм
 • Уащхъуэр щоумэзэх.
 • Гугъуэтхэ я уэсыр
 • Гугъуэтхэ я уэсыр псысэу
 • Гъатхэкум къыхозэрыхь.
 • ЩIымахуэр гъатхэм и гъусэу…
 • Сэ тIуми сызэпаплъыхь.
 • Уэс налъэр тотIысхьэ щIыIэу,
 • Йохъуапсэри жыг гъэгъам.
 • Мы уэсыр къыддогушыIэ,
 • Къыщыфэу гъатхэ хьэуам.
 • Мэгъуащэ, мэщащэ уэсыр,
 • Щыуауэ зыкърепхъых.
 • Гухэлъыр мы уэсым хэзщи,
 • Гъатхэкум зыщреплъыхь…
 • Гугъуэтхэ я уэс мылъхуэсыр
 • Ди плъэгъуэхэм доткIукIыж…
 • Гъатхэкуу къыщескIэ уэсыр,
 • Уэ си гум укъегъэкIыж.
 • Мэжджытжыг мэгъагъэ
 • Щогъагъэ хадэм мэжджытжыг,
 • Гухэлъыр щыму зэпэтIыгъщ.
 • Гъатхэкуращ насып лэгъунэр,
 • Из сощIыр си Iум гъатхэм и мэр.
 • Жыг хадэм гъатхэр йодэхащIэ,
 • БэуэкIэ щIылъэм ирегъащIэ.
 • Псынэпсым къыхэIукI макъ псыгъуэр
 • Дунейм аргуэру и щIэщыгъуэщ.
 • Щогъагъэ си гум мэжджытжыг,
 • Зы гъатхэ тIуми зэпэтIыгъщ.
 • Мо уафэ къабзэу гухэлъ гъуджэм
 • Ди вагъуэу дапщэ къыщыуджрэ!
 • Мы гъатхэм ешэкIащ удыгъэ,
 • Хьэуам ди плъэгъуэхэр хиIыгъэу.
 • Сэ гъатхэм Iурыслъхьащ уи макъ,
 • НыпкIэлъыжысIэу «зыхуэсакъ».
 • *  *  *
 • Си гупсысэр пкъырымызэгъэжу,
 • МэкIэрахъуэ, мэджэрэз дунейр.
 • Си Iэр бутIыпщыжмэ, ущIегъуэжу,
 • УтепшэхъукIынущ щIы хъурейм.
 • Уафэм си гукъанэу дэспхъеяхэр
 • Уафэгъуагъуэу, щыблэу къызэгуоч.
 • Пшэ гуэрэным уэшхыу къыпхитхъахэр
 • УмыгъэудэIужмэ, ягъэ йокI.
 • Си гупсысэм игъэундэрэщхъуауэ,
 • ЩIылъэм зимыщIэжу пыхьэ-пыкIщ.
 • Си жэуапыр жэщым хэIуэщхъуауэ,
 • Уафэм вагъуэ мин щоункIыфIыкI.
 • Уи гъунапкъэм бжыхь къебгъэувэкIахэм
 • Салъэцырхъмэ, мэкъутэж дунейр!
 • Си уэлбанэм утеплъэкъукIакъэ, —
 • НыплъэщIыхьэжынущ тIэуней.
 • *  *  *
 • Зэгуэр, гъатхэкуу, тхурабзат гущэкъу,
 • Дыкъытемыхьэ щIыкIэ мы дунейм.
 • Пщэдджыжьу дыгъэр къиплъэри ди нэIу,
 • Ди Iэгум трипхъат лэдэх щыкъуей…
 • Сэ гъатхэ къэс си Iэгур соIуэтыж,
 • Пщэдджыжь къэсыхуи дыгъэ тызогъапсэ.
 • Уи Iэгу лэдэххэм ещхь сымыгъуэтыж,
 • ГущапIэм къыхэсхауэ, лэдэх кIапсэ…
 • Аргуэру гъатхэщ. Гъатхэ укIытэхщ.
 • НысащIэ джанэщ щIылъэм зыщитIагъэр.
 • Нэхущым гъатхэ дыгъэм сыIуплъэху,
 • Уи псалъэ жылэ си гум къыщогъагъэ.
 • *  *  *
 • Къуажэр хьэ банэ макъым
 • Iуэщхъуурэ щIожеикI.
 • Мы си гупсысэ къакIуэр
 • Жэщым къыхокIиикI.
 • Мы си гупсысэ къакIуэм
 • Уи цIэр изоудэкI.
 • Жэщым сIэта и кIапэм
 • ГъащIэ къеублэрэкI.
 • ПщIыхьым къыхэхуа псалъэр
 • Жэщым и куэщIым илъщ.
 • Уафэм къыщыщIэзгъалъэ
 • Вагъуэхэр щIыIэмылщ.
 • Жэщым и щIыфэ щIыхум
 • КъыщытрищIэм нэху,
 • Си гум ущыIурехри,
 • Уи нэм сыщIэмыплъэф.
 • Сурэтхэр  Бгъэжьнокъуэ  Заурбэч  ищIащ.