ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ноябрь, 2022

Дунейпсо спортым Урысейм зыщеубгъу

2022-11-15

 • Мы гъэмрэ (дыгъэгъазэм) етIанэгъэрэ физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ урысей-китай зэдэлэжьэныгъэр екIуэкIынущ. Абы теухуа унафэм Iэ щIидзащ Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

ЦIыхугъэм, адыгагъэм я щапхъэ

2022-11-15

 • Ди Томэ Iущым, гуапэм, гуакIуэм
 • Хуэттхынухэр зы томым имыхуэн.
 • Ди Томэ дахэм фIагъыу хэлъыр
 • Том куэдкIи къыпхуэмыIуэтэн.
 • Мыпхуэдэ сатырхэр (пэжу, урысыбзэкIэ) и курсэгъу Къэжэр Хьэмид къыхуитхауэ щытащ мы тхыгъэр зытеухуа Сокъур (Уэлджыр) Тамарэ. Абы лъандэрэ псы куэд ежэхами, Томэ и щыпкъагъэм зихъуэжакъым, псалъэ гуапэ куэд хужыпIэнуи къелэжь. Нобэ апхуэдэ щхьэусыгъуэфIи диIэщ — ар къыщалъхуа махуэщ, жьыщхьэ махуэ ныбжь ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ЩIалэгъуалэм я зэфIэкIыр

2022-11-15

 • Урысей Федерацэм япэ иригъэщ Iуэхухэм ящыщщ щIэблэм ядэлэжьэныр. Ди къэралым зи ныбжьыр илъэс 14 — 35-м ит щIалэгъуалэу мелуан 40 щопсэу. Апхуэдэхэм я Iуэхур зезыхьэ къулыкъущIапIэ нэхъыщхьэр ЩIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ федеральнэ агентствэращ (Росмолодежь). Аращ хуабжьу жыджэру езыгъэкIуэкIыр щIалэгъуалэм я увыпIэр гъащIэм щегъэубыдынымкIэ, лъэ быдэкIэ дунейм хэувэнымкIэ сэбэп хъу Iуэхугъуэхэр къызэщIэзыубыдэ программэ, проект зэмылIэужьыгъуэхэр. Абыхэм хохьэ школакIуэхэмрэ студентхэмрэ я зэфIэкI щагъэлъагъуэ утыкухэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

IуэрыIуатэ — дыщэ пхъуантэ

2022-11-15

 • Гъэсэпэтхыдэхэр
 • «ПэрыIэбэр  зыхуэмыгъэIэрыхуэр гъукIэкъым…»
 • Еуэри, зыгуэрым я щIалэ гъукIэгъэсэну ятати, «гъукIэ сыхъуащ» жиIэри къэкIуэжащ, илъэситIкIэ къэтри. А далэм гъукIэр пщым пащIырти, я гъунэгъу хьэжыжьыр къекIуэкIащ, щIалэр слъагъунщ икIи сехъуэхъунщ, жиIэри. Сэлам-фIэхъусыр зэфIэкIри, хьэжыр къеупщIащ:
 • — IэщIагъэр нэсу къэпщта, хуэIэижь ухъуа? — жиIэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

БлэкIамрэ нобэмрэ зэпызыщIэ

2022-11-15

 • СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, мы махуэхэм щагъэлъагъуэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ сурэтыщI Калкутин Андрей и IэдакъэщIэкIхэр. Абы утыку къыщрахьащ лэжьыгъэ 70-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Ебланэ увыпIэм къыщоувыIэ

2022-11-15

 • «Дружба» (Мейкъуапэ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 1:0 (0:0). Мейкъуапэ. Адыгейм и республикэ стадион. ЩэкIуэгъуэм и 13-м. ЦIыху 300 еплъащ.
 • Судьяхэр: Головко (Волгоград), Бочков (Сочэ), Багдасаров (Владикавказ).
 • «Дружба»: Ковалёв, Гусенгаджиев, Кириленкэ, Лысенкэ, Телепов, Къуэн, Мэкъуауэ А. (Крылов, 90+), Пекъу, Уэрэзей, Делок, Iэшэ (Малкандуев, 74).
 • «Спартак-Налшык»: Сиукаев, Ольмезов, Лелюкаев, Далиев, Мэкъуауэ З., Ашуев (ЛIуп, 78), Торосян (Топурие, 53), Хьэшыр, Жангуразов (Дэхъу, 78), Масленников, ХъутIэ (Черткоев, 78).
 • Топыр дигъэкIащ Къуэным, 64 (1:0).
 • Дагъуэ къыхуащIащ: Iэшэм, Къуэным, Топурие.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЦIыкIухэм гулъытэ яхуэзыщIхэр

2022-11-15

 • Налшык и «Гранд-Кавказ» хьэщIэщым щэкIуэгъуэм и 11 лъандэрэ щагъэлъагъуэ псапащIэ «Мечты сбываются» фондымрэ ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей Академием и Медиа центрымрэ я унафэщI Магомедовэ ФатIимэ зэхуихьэса лэжьыгъэхэр. Ар иджы ещанэу къызэрегъэпэщ мы бзылъхугъэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

ГушыIэрэ ауанрэ

2022-11-15

 • «Апхуэдизу бзэгузехьэхэм фахуэмышхыдэ, фэ къывгурыIуэркъым абыхэм сэбэпынагъыу яIэр. Сэ илъэс куэдкIэ унафэщIу сыщылэжьа фабрикэм сыт и лъэныкъуэкIи ехъулIэныгъэ зэриIар абыхэм я фIыгъэщ. ДаIуэтэжынкIэ, тхьэусыхэу зыщIыпIэ тхэнкIэ е псэлъэнкIэ дышынэрти, зыми зыщIедгъэхыртэкъым, дызыхуэсакъыжырт, щхьэ къэIэтыпIэ димыIэу дылажьэрт. Ахэр димыIэж хъуа иужьщ псори щыкIуэцIрыхуар, фабрикэри щызэхуащIыжар», — жиIэрт блэкIа зэманым кIэлъыхъуэпсэж, лэжьыгъэншэ хъуа тхьэмадэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха