ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мэзыхьэ Резуан Европэм къыщыхожаныкI

2020-03-12

  • Мазаем и 20 — 24-хэм Босниемрэ Герцоговинэмрэ щекIуэкIащ боксымкIэ Европэм и Кубокыр къэхьыным ехьэлIа зэхьэзэхуэ. Урысей Федерацэм и командэ къы­хэхам хэту абы щыIащ Бахъсэн щIыналъэм щыщ полицей-спортсмен, къэралкIуэцIыдзэм и лейтенант нэхъыщIэ Мэзыхьэ Резуан.

  • Зи хьэлъагъыр килограмм 81-м нэблагъэхэм я гупым и финал ныкъуэ зэIущIэм Мэзыхьэр къыщыхигъэщIащ иужькIэ зэхьэзэхуэм щытекIуа Нидерландхэм щыщ Каспарян Артём икIи домбеякъ медалыр къылъысащ.
  • Спортсменыр егъасэ Энеев Кязим.
  • КЪЭХЪУН Бэч.