ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Борсэ Алан и дыщэ медаль

2020-03-12

  • Федотов Александр и фэеплъу боксым и «А» классымкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ Якутск къалэм щекIуэкIащ. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ 22-м къикIа спортсмен 80.
  • Зи хьэлъагъыр килограмм 56-м нэблагъэхэм я пэщIэ­дзэ зэIущIэхэр фIы дыдэу езыгъэкIуэкIа ди лъэпкъэгъу Борсэ Алан финалым щыхигъэщIащ Къалмыкъым икIа Илзитинов Богдан икIи дыщэ медалыр къихьащ.
  • Жыласэ  Замир.