ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэ

2020-01-10

 •  1781 гъэм Москва къыщызэIуахащ Пётр Езанэм и цIэр зыфIаща театрыр. Иджыпсту ар Театр Инырщ.
 •  1863 гъэм дунейм щыяпэу Лондон къыщызэIуахащ метрополитен. А гъуэгум километри 3,6-рэ и кIыхьагът.
 •  1920 гъэм къару игъуэтащ Франджым щыIэ Версаль уардэунэм 1919 гъэм мэкъуауэгъуэм и 28-м Iэ зыщытрадзауэ щыта зэгурыIуэныгъэм — Япэ дунейпсо зауэр зэриухам щыхьэт техъуэм.

 •  1920 гъэм Лъэпкъхэм я Лигэр къызэрагъэпэщащ. Ар 1946 гъэ пщIондэщ зэрылэжьар.
 •  1943 гъэм Дзэ Плъыжьым Кисловодск къалэр нэмыцэ-фашист зэрыпхъуакIуэхэм къаIэщIигъэкIыжащ.
 •  1946 гъэм Лондон къыщызэIуахащ ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм и япэ зэIущIэр.
 •  2010 гъэм уголовнэ тезырыщIэм — «и унэм щIэкIыну хуит зымыщI» жыхуиIэм — къару щигъуэтащ Урысей Федерацэм.
 •  Урыс тхакIуэ, жылагъуэ лэжьакIуэ, Сталиным и саугъэтыр щэнейрэ зыхуагъэфэща Толстой Алексей къызэралъхурэ илъэси 137-рэ ирокъу.
 •  «Черкес плъыжь» (иджы «Черкес хэку») газетым и япэ редактор нэхъыщхьэу щыта Уэхъутэ Анзор къызэралъхурэ илъэси 105-рэ ирокъу.
 •  ТхакIуэ, драматург, IуэрыIуатэдж, КъБР-м и цIыхубэ артист КъардэнгъущI Зырамыку къызэралъхурэ илъэси 102-рэ ирокъу.
 •  Украинэм и япэ президенту щыта Кравчук Леонид и ныбжьыр илъэс 86-рэ ирокъу.
 •  Актрисэ, Урысей Федерацэм и цIыхубэ артисткэ Теличкинэ Валентинэ и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирокъу.
 •  Мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъМУ-м и профессор Шукай ФатIимэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ, пIалъэ-пIалъэкIэрэ уэс къыщесынущ. Хуабэр махуэм градуси 2 — 3, жэщым градус 1 — 2 щыхъунущ.