ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Театрым и илъэсыр

2020-01-10

  • 2019 гъэр, фызэрыщыгъуазэщи, Урысейм и Iэтащхьэм и унафэкIэ Театрым и илъэсу ягъэувауэ щытащ. Абы хыхьэу Iуэху зэмылIэужьыгъуэхэр ди къэралым и щIыналъэ псоми, апхуэдэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэми, щекIуэкIащ. Ахэр къыщызэщIакъуэжри, илъэсыр Iэтауэ щызэхуащIыжащ Налшык дэт Музыкэ театрым и пэшышхуэм.

  • ЗэIущIэр езыгъэкIуэкI артистхэр къызэхуэсахэм, театрыр фIыуэ зылъагъухэм, гъуазджэм пщIэ хуэзыщIхэм гуапэу ехъуэхъуащ. АдэкIэ утыкум ит экранышхуэмкIэ къагъэлъэгъуащ Театрым и илъэсым къриубыдэу ди республикэм щекIуэкIа щэнхабзэ Iуэху нэхъ инхэр уи нэгу къыщIэзыгъэувэ теплъэгъуэхэр. Псалъэм папщIэ, илъэсыр гъэнщIауэ щытащ гъэлъэгъуэныгъэхэмкIэ (ар лъэпкъым къыдекIуэкI хьэпшыпхэм, сурэтхэм я гъэлъэгъуэныгъэуи щрет, тхылъ гъэлъэгъуэныгъи ирехъу), зэIущIэ гъэщIэгъуэнхэмкIэ, театр фестивалхэмкIэ («Улыбка друзей», «Южная сцена», нэгъуэщIхэри).
  • Пшыхьым япэ псалъэр щратащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ. Ар кIэщIу тепсэлъыхьащ едгъэжьэж илъэсыр театрым и гъэу зэрыщытам мыхьэнэуэ иIэм, артистхэм я зэфIэкIым игъуэт пщIэм, театр IуэхущIапIэхэм иджыпсту я щыIэкIэ-псэукIэм. «Театрыр фIыуэ зылъагъухэм, ар зи кIуапIэхэм щIэщыгъуэ гуэр, дяпэкIи къришэлIэн хуэдэу, къащIамэ си гуапэщ. Островскэм зэрыжиIащи, цIыхур театрым щIэкIуэр пьесэр зэрагъэзащIэм еплъын щхьэкIэщ, езы тхыгъэм уеджэми мэхъу, — къыхигъэщащ УнафэщIым. Егоровэм Парламентым и щIыхь тхылъыр яритащ Къумахуэ Мухьэдин, Геляхов Мурат, Къардэн Заур, Хмелевской Алексей, АфIэунэ Марьянэ сымэ.
  • КъыкIэлъыкIуэу къэпсэлъапIэр хуит хуащIащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Къумахуэ Мухьэдин. Къэбэрдей-Балъкъэрыми Правительствэм и ЩIыхь тхылъыр зыхуагъэфэщахэм яритыжащ абы. Ахэр Фырэ Руслан, ХьэхъупащIэ ФатIимэ, Теувэж СулътIан, Сафаровэ Тамарэ, Михайловэ Маринэ, Шахмурзаев Алексей сымэщ.
  • КъищынэмыщIауэ, Театрым и лэжьакIуэхэм я Къэбэрдей-Балъкъэр зэгухьэныгъэм, Щэнхабзэм и лэжьакIуэхэм я профсоюзым и рескомым, министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ къабгъэдэкI щIыхь, фIыщIэ тхылъхэмрэ саугъэтхэмрэ иратащ зи ролхэр театреплъхэм гукъинэж ящыхъуа, театрым и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ хуэзыщIа, гъуазджэм и лэжьакIуэ цIыху емызэшыжхэм. Апхуэдэу ягъэпэжащ ди республикэм и къэрал театритхум (Музыкэ театрым, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей театрым, Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс театрым, Кулиев Къайсын и цIэр зезыхьэ Балъкъэр театрым, Гуащэ театрым) я актёрхэмрэ режиссёрхэмрэ.
  • Дэтхэнэ театрми езым и зыкъэгъэлъэгъуэныгъэ кIэщIкIэ, уэрэдхэмкIэ пшыхьыр ягъэдэхащ.
  • ИСТЭПАН Залинэ.