ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Темыркъаным  Нобель  Людвиг и  саугъэтыр ират

2019-04-06

  • Санкт-Петербург дэт Урысей филармонием и сайтым хъыбар къызэрыдигъащIэмкIэ, Темыркъан Юрий Урысейм щат Нобель Людвиг и саугъэтыр къыхуагъэфэщащ.

  • Дуней псом щыхэIущIыIу премиер къызэзыгъэпэща Нобель Альфред и къуэш нэхъыжь Людвиг лъэпкъкIэ шведми, илъэс 11-м щегъэжьауэ Урысейм щыпсэуащ, Бытырбыху машинэхэр щаухуэ завод къыщызэригъэпэщауэ щытащ, и гуащIэшхуэ къэралым и экономикэм хилъхьащ. Людвиг и цIэр зэрехьэ илъэси 130-рэ хъуауэ УФ-м щат саугъэт лъапIэм. Иджыблагъэ ар 14-нэрэ Темыркъан Юрий къратащ.
  • ХъыбарегъащIэм зэрыжиIэмкIэ, 1888 гъэ лъандэрэ Урысейм щызекIуэ, 2006 гъэм Нобель Людвиг и Фондым щIэрыщIэу къызэригъэпэщыжа а саугъэт лъапIэр «лъэхъэнэм фэ къытезыгъауэ, дунейпсо цIыхубэм я гъащIэм лъэужьышхуэ къытезына цIыху къызэрымыкIуэхэм хуагъэфащэ».
  • «Урысей Нобелым» и саугъэтым теухуа зэхыхьэр гъэ къэси хуэдэу Бытырбыху щекIуэкIащ. Темыркъан Юрий и гъусэу мы илъэсым тыгъэ лъапIэр хуагъэфэщащ артист Лановой Василий, пианист Мацуев Денис, франджы космонавт Эньере Клоди, Инджылызым щыщ псапащIэ Махфуз Марей Мубарак бин Махфуз.
  •  
  • ЧЭРИМ  Марианнэ.