ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩыкIуам  нэхъыфIат

2019-04-09

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Волгарь» (Астрахань) — 1:2 (1:1). Налшык. «Спартак» стадион. Мэлыжьыхьым и 6-м. ЦIыху 200 еплъащ.

 • Судьяхэр: Шамарэ, Валеев, Сеин (псори Дон Iус Ростов щыщщ).
 • Топхэр дагъэкIащ: Мэшыкъуэм, 24 (1:0), Столбовойм, 37 (1:1), Погосовым, 68 (1:2).
 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2018 — 2019 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм и гъатхэ Iыхьэм зэрыщIидзэжрэ зы топи къызыхудамыгъэкIа «Спартак-Налшыкым» щэбэтым къыхуеблэгъа Астрахань и «Волгарь»-ри хуабжьу хигъэзыхьу иригъэжьащ. Я хьэрхуэрэгъур зэпеуэм щыпашэхэм ящыщу зэрыщытым ди щIалэхэр зыкIи къигъэдзыхэртэкъым икIи ерыщу ебгъэрыкIуэхэрт. Апхуэдэ къыщIэдзэкIэм ехъулIэныгъэ хэгъэрейхэм къахуихьащ: 24-нэ дакъикъэм Мэкъуауэ Залым ижьырабгъумкIэ кIуэцIрыкIри, топыр Iэзэу къыхитащ икIи, ар къигъэсэбэпри, Мэшыкъуэ Ислъам бжыгъэр къызэIуихащ. Арати, 1:0-у налшыкдэсхэр япэ ищащ. Псалъэм къыдэкIуэу къыхэдгъэщынщи, Ислъам и закъуэщ мы гъэм «Спартак-Налшыкым» къыщыхэжаныкIыр икIи ди щIалэхэм дагъэкIа топищри зейр аращ.
 • Топ къызэрыхудагъэкIар «Волгарь»-м зыхищIэщауэ фэ теткъым. КъыкIэлъыкIуа дакъикъэ пщыкIущыр абы хурикъуащ бжыгъэр зэхуэдэ ищIыжын папщIэ. Столбовойр лъэщу щхьэкIэ зэуа топым Щоджэным къыхуегъэгъэзакъым — 1:1.
 • Джэгум и етIуанэ Iыхьэр нэхъ зэшыгъуэу щытащ. ЛъэныкъуитIым языхэзым тепщэныгъэр зыIэригъэхьэфыртэкъым икIи удэзыхьэ- хын абы хэлътэкъым. Ди Iуэхухэр къызэIищIащ хьэщIэхэм зэIущIэм къыхагъэхьа Погосовым. 68-нэ дакъикъэм абы дигъэкIа топым «Волгарь»-р 2:1-уэ къыттригъэкIуащ икIи астрахандэсхэм ещанэ увыпIэм нэхъри зыщагъэбыдэну Iэмал яритащ.
 • Хьэлэмэтращи, хьэщIэхэм ящыщу топитIри «Спартак-Налшыкым» къыхудэзыгъэкIар япэ къекIуэкIыгъуэм къыхэжаныкIахэращ. Абы щыгъуэм Астрахань щекIуэкIа зэIущIэр зэрытемыгъэкIуауэ, 2:2-уэ, иухат. Ди щIалэхэм аркъудейри я унэм къащехъулIакъым икIи еянэ увыпIэм къыщынащ.
 • Зэхьэзэхуэм пашэныгъэр щызыIыгъхэм я очко бжыгъэм щырыщ щэбэт кIуам хагъэхъуащ. Дон Iус Ростов и «Академия»-р зэпеуэм зэрыхэкIыжам папщIэ Песчанокопскэм и «Чайка»-м мыджэгухэу 3:0-у текIуауэ хуатхамэ, «Урожай»-м ар гугъуехьышхуэ пылъу Новороссийск къыщихьын хуей хъуащ. ДыщэкI Хьэзрэт зи тренер нэхъыщхьэ «Черноморец»-р краснодардэсхэм ерыщу къапэщIэтащ икIи 68-нэ дакъикъэм Къалмыкъ Амур хэгъэрейхэм топыр яхудимыгъэкIатэмэ, хьэщIэхэм аргуэру очкоитI яфIэкIуэдынурэ, бжьыпэр зыIыгъым къыкIэрыхунут. КъызэрыхэжаныкIам и фIыгъэкIэ, адыгэ щIалэр зыхэт командэм 2:1-уэ текIуэныгъэр зыIэригъэхьащ, езыри гъуащхьауэхэм я зэпеуэм зэрыщыпашэу къэнащ, мы зэхьэзэхуэм топ пщыкIутI я хьэрхуэрэгъухэм ящыхудигъэкIауэ.
 • ЗэрыщIадзэжрэ иригъэкIуэкIа джэгугъуищми щытекIуэу иужь дыдэ увыпIэр зыбгына «Динамо-Ставрополь»-р къызэтригъэувыIащ Осетие Ищхъэрэ — Аланием къикIа «Спартак-Владикавказ»-м. Иджы ахэр очко бжыгъэкIэ зэхуэдэ хъуащ.
 • АдэкIэ щыгъуазэ фыхуэтщIынщ мэлыжьыхьым и 6-м зэхэта джэгугъуэм кърикIуа бжыгъэхэм. Мис ахэр: «Дружба» (Мейкъуапэ) — «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — 1:0, «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) — «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) — 0:2, «Чайка» (Песчанокопское) — «Академия» (Дон Iус Ростов) — 3:0, «Черноморец» (Новороссийск) — «Урожай» (Краснодар) — 1:2, СКА (Дон Iус Ростов) — «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — 2:2.
 • «Ангушт» (Нэзрэн) — «Краснодар-3» (Краснодар) зэIущIэр щекIуэкIар нэхъ иужьыIуэкIэщ.
 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым къыкIэлъыкIуэ джэгугъуэр мэлыжьыхьым и 12-м щекIуэкIынущ. А махуэм «Спартак-Налшыкым» и стадионым къыщригъэблэгъэнущ Дон Iус Ростов и «Волгарь» командэр.
 • Хьэтау  Ислъам.