ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Лъахэжьыбзэ  псэ  щIасэщ

2019-01-17

 • Бзэмрэ лъэпкъ литературэмрэ гурэ псэкIэ хуэлэжьа Сокъур Мусэрбий псалъэпэкIэ къызэIуихыу, 1985 гъэм «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм урысыбзэкIэ къыщыдэкIат «Синие горы Кавказа» тхылъыр. ГъэщIэгъуэнт абы и зэхэлъыкIэр: СССР къэралышхуэм и литературэ къу-лейм зи пщIэ щаIэтахэм я усэхэр тхылъым щызэхуэхьэсат.

 • ХьэфIыцIэ Мухьэмэд зэхигъэува а къыдэкIыгъуэр гъэнщIащ ди лъахэр гукъинэжу зыгъэфI поэзие лъагэм и макъамэкIэ. «Синие горы Кавказа» тхылъым ит усэхэр адыгэбзэм къидгъэзэгъэну таучэл щытщIым, ди гущхьи къэкIыртэкъым бзэм Iэмал щэхуу къызыкъуихынум и къэуатыр! Дауи, лъахэжьыбзэ псэ щIасэщ…
 • Фи пащхьэ идолъхьэ урысыбзэм къитхыжа зэдзэкIыгъуэхэр. НэхъыфIыжу абы ехъулIэнухэми зывмыбзыщI, фытегушхуэурэ къевгъэбл бзэм и Iэмал лъэщыр!
 • КЪАРМЭ Iэсият.
 • ПШАВЕЛЭ Важэ, куржы усакIуэ
 • (1861 — 1915)
 • Адыгэ гъащIэм щыщ
 • теплъэгъуэхэр
 • (Пычыгъуэ)
 •  
 • Ирехьэхри пшапэм и напIащхьэр,
 • Жьыуэпс щIыIэр къуршхэмкIэ къыдокI,
 • Щыгъуэ теплъэу иджы къурш
 • дыгъащхьэм
 • Джанэ фIыцIэу жэщыр зрешэкI.
 • Фэбжьи, губжьи, гуауи, гузэвэгъуи
 • ЩыIэкъым и набдзэ щIыхэлъэт —
 • Къару лъэщу уафэр зи Iэпэгъум
 • Къыхуигъэфэщащ Iыхьэ гъейрэт:
 • Яхуэмыус лIыгъэр зи жьэгу жьанэу
 • Шэрджэс лIакъуэ хуитхэм я бжэщхьэIу!
 • Къурш къещхьэукъуэххэр я куэщI-анэу
 • ЛIыхъужь дапщэ къыдэкIа уи бжэIу…
 • ЩIыхь нэмыжыIэсым и фIэлIыкIым,
 • Фэбжь гъэвыжыгъуейхэм я Iулыджым
 • КъапекIуэкIыу хэт къыптегушхуэн?!
 • Хэт хурзалэ бгъэм зрипщытын?..
 •  
 •  
 • БЕСТУЖЕВ — МАРЛИНСКИЙ Александр,
 • урыс усакIуэ
 • (1797 — 1837)
 •  
 • АДЫГЭХЭМ Я УЭРЭДЫЖЬ
 • Къазбэчыщхьэ пшабэ набжьэ
 • ЗэщIеуфэ бгъащхъуэ дамэу —
 • Уэркъ шууейхэр бгым хуопIащIэ
 • Я лъэужьыр лъыпс-лъэданэу.
 • Лъагэр лъагэу, задэу задэр.
 •  
 • ЯкIэлъос урыс нэлатыр:
 • Пхъэрыр къоIэ шыкIэр лыпщIу.
 • Сэшхуэр бзабзэу мэупщIатэ,
 • Мыжурэпэм лъагъуэ ищIу
 • Шэкъэуэжым уэр дощатэ…
 •  
 • ЛIыгъэ зиIэм и шыр щIэхумэ —
 • ТIасхъэ мэхъу лIыхъужь мэIухур:
 • А уэркъ щIалэхэм я гущхьэр
 • Иджыпсту урыс шэуапIэщ.
 • Йощэтэх лъэгуажьэмыщхьэу
 • Хьэж зыщIар: «Бегъымбар лъапIэ!..»
 •  
 • ТхьэлъэIу лъэщым шабзэпыхьэу
 • Уэр пхритхъыурэ пхолъэтыр —
 • Мухьэмэду бегъымбарым
 • Лей техьэнкъым и Iумэтым!
 • Уафэ лъагэр и щыхьэту
 •  
 • Мэз жыжьаплъэр къолъэхъшэх —
 • ЗызэщIихыурэ къокIуатэ…
 • Тобэ! Уоу… Iистофриллэхь!
 • Жыг гуэрэнхэр зэхокIуатэ,
 • Мэзыр щхъыщхъыурэ мэщатэ…
 •  
 • Тобэ, тобэ! Таурыхъ щхъуантIэр
 • Муслъымэным хуохъу щхьэтепIэ!
 •  
 • ГАМЗАТОВ Расул, дагъыстан усакIуэ
 • (1923 — 2003)
 • КЪУРШХЭР
 • ЛъэщI нэпсхэри къэгъанэ псалъэ
 • макъыр,
 • ГушыIэр Iух, ауаныр IугъэкIуэт.
 • УпIащIэурэ дэкIуей бгыщхьэ
 • къэракъэм —
 • Зэманыр упэщащэ пэт IуокIуэт.
 •  
 • Удэмыдзыхэ, уи щхьэр теджэразэу,
 • Бгым удэплъейкIэ,
 • УдэмыхыщIэ, дахэм уигъэуназэу,
 • ЩригъэлейкIэ!
 • Гурыщхъуэу къопэщэщыр зэтеуIэфIи,
 • УпIащIэурэ дэкIуей бгыщхьэ къэракъэм;
 • ЗигъэнщIу псэм — хьэуа Iубыгъуэ хэфи —
 • ЗыкъитIэтэнущ гурыфIыгъуэ хьэкъым!
 •  
 • ЗыкъыуишыхьэкIынущ сабырыгъэм,
 • Уи Iэгухэм Iэ къадилъэу, къедэхащIэу,
 • УкъиутIыпщынущ тIыгъуэжа гурыгъым —
 • ЗэлъыIукIынущ бампIэхэм я напщIэу.
 •  
 • Зыущэхуи даIуэт, адэкIэ зы щIыпIэм
 • Чыкъуацэм и щIыщI макъ
 • къыщыцырхъащ!
 • Ар мес: щыхьыщIэм и дахащэ бжьабэм
 • Къыр тхыцIэр къудамащхьэу
 • зэгуипхъащ.
 •  
 • Уджэгуурэ жэщ уафэм ухэIэбэу,
 • IэпхъуамбэкIэ мазэщIэр уогъэкIыл —
 • Бжьо лантIэхэр щIэлъэтрэ Iэбэ-лъабэу,
 • Уи пшынэм дэуфэразэурэ мэджыл.
 •  
 • Мы щIыпIэм псоми я пщIэ щозэхуэдэ,
 • Мыбдежым къыщекIуэкIкъым зэхэгъэж,
 • Зэхэху зымыщIэ бзухэм я уэрэдыр
 • Мэубзэ, мэбзэрабзэ, мэзэгъэж.
 •  
 • Мыбдеж щолъагэ цIыхум и псэ, и щхьэ,
 • Мы щIыпIэм псори фIым
 • щиныбжьэгъуфIщ.
 • Зыгуэрым къэхъумэ щищI
 • лъэгуажьэмыщхьэ —
 • Ар, дауи, псынэм IупэкIэ щыхэфщ…
 •  
 • Къэгъанэт дауэ-далъэр, ныбжьэгъу
 • лъапIэ,
 • ЗакъыIэщIэхи а уи пэш бэмпIахэм
 • УпIащIэурэ дэкIуей бгыщхьэ лъагапIэм —
 • Укъыхуеплъыхыу дунейр зэрыдахэм.
 • УкъэмыхыщIэ, дахэм уигъэуназэу,
 • щригъэлейкIэ.
 • Укъэмыдзыхэ, уи щхьэр теджэразэу,
 • бгым удэплъейкIэ!
 •  
 •  АХМАТОВЭ Аннэ, урыс усакIуэ
 • (1889 — 1966)
 • * * *
 • Мыбдежыр Пушкин хуащIырт егъэзыпIэ,
 • Мыр Лермонти кIуэдыпIэу хухахат…
 • МэкъупIэ удзхэр мыбы щонэхъгуапэ,
 • Зэ закъуэрэ слъагъуну къысхуихуат —
 • Тамарэ гуащэ и щIасэлI уахътыншэм
 • И нитI замыгъэнщIыжу
 • къихъуэпсыкIхэр —
 • Гуэл IуфIэ тхушэр я щхъуантIагъэ
 • гъуэзу —
 • Ахъшэм шынагъуэм
 •  къызэрыхэплъызэр!..
 •  
 •  
 • БЛОК Александр,  урыс усакIуэ
 • (1880 — 1921)
 • ЕМЫНЭ*
 • Сиужь уимыкIыу накIуэ, накIуэ —
 • ПщылI пэж жыIэщIэу ныскIэлъыкIуэ.
 • Къуршыдзэ лыдым и сыджыщхьэ
 • Силъэтэжынущ хуиту уисхьэу.
 • Ущхьэщысхьэнщ щыхупIэ нэзми,
 • Куущэм уи псэр игъэджалъэу —
 • Ар пщIэрэ — уэ ущыгулэзми,
 • Тхъэжыгъуэ IэфI къыщыщIэзгъалъэр…
 • Нэхугъэ псыпсу бгыщхьэ тафэм
 • И чэщей куэщIурэ удзыпцIэм
 • Си щIыфэ тхьэхуу уардэ плъыфэм
 • ЕзгъэлыпщIынущ уи лыхулыпцIэр.
 • Уэ пщIэуэ пIэрэ пцIы IэрыщIу
 • Къэвгупсыса а цIыху гурыщIэр —
 • Iэслъэсрэ кIэщIу кIуасэ гъащIэр
 • ТIасхъэ Iубахъэу зэрымащIэр? —
 •  
 • Ахъшэмым нэхъри зыщиудыгъум,
 • Узэпикъузу си гурыгъум —
 • Уафэ нэщIыпсым и къат къащхъуэм
 • Зипхьэнущ си удыгъэр Iуэщхъуу.
 •  
 • Аращ… УсIыгъыурэ усхьынущ,
 • УсIэтрэ пэт уэзгъэлъагъунущ
 • ЩIыр вагъуэ хуэдэ зэрыцIыкIур —
 • ЩIым хуэдэу бгъуфIэу вагъуэ нэкIур.
 •  
 • Телъыджэм бзагуэ утехъуауэ,
 • НэгъуэщI дунейхэм уахэплъауэ —
 • ФIэщмыхъум уи нэр къыщипхъуауэ,
 • Си джэгу зэрыхъэм уилъэхъауэ…
 •  
 • Угужьеярэ гуащIэр пщIэкIыу
 • КъэпIущэщынущ: «СыутIыпщыж» …
 • ПхузэщIэсхынщ сыпыгуфIыкIыу
 • Уи дамэ хьэхухэр: «КIуэ. Лъэтэж.»
 • Си дыхьэшхыпцIыр уи псэ пIалъэу
 • Гъуэз фIэкIыпIэншэм ухыхьэнщ,
 • МывэкIэщхъ жьыхуу упкIэ-улъэу —
 • Улъатэ пфIэщIу — уехуэхынщ.
 •  
 • *Емынэ — демон
 •  
 • НАДСОН Семён, урыс усакIуэ
 • (1862 — 1887)
 • УИ ДЕЖ
 • Уи деж, Кавказ, уи тхъугъэхэм,
 • Зэв-задэу уи щыхупIэхэм,
 • Аузхэм я къуэладжэхэм,
 • Псыпыхухэм зэгуаху ныджэхэм,
 • Мылылъэм сыкъыхэкIмэ,
 • КъэблэмкIэ сехъуэпсэкIмэ,
 • КIыфI псыIэр си IэщIыбурэ —
 • Къэслъыхъуэр уи нурыбэурэ,
 • Сешарэ си псэр пыхумэ —
 • СопIащIэ жэнэт хьэхумэ!..
 •  
 • Шефнер Вадим, урыс усакIуэ
 • (1915 — 2002)
 • Кавказ
 • Нэбэнэушэу зэхэсхат а макъыр,
 • ЩIым уэгур къытещатэ
 • къысфIигъэщIу…
 • АрщхьэкIэ, сыкъэушмэ, жэщыр,
 • нэпкъыр
 • щыIэжкъым. Къурш Iубахъэр
 • зэхэпщIыпщIэу
 • джабэ щIэрыпсхэм гуфIэу телыдыкIт,
 • ПIащIэгъуэкIэ лъэпIастхъэу мэз
 • кIэкъуащIэр
 • дэпщейрт къурш дамэм, нэху…
 • бзухэм сакъыдекIт. Кавказ!
 • ЗэзыдзэкIар КЪАРМЭ Iэсиятщ.