ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЕджапIэм и  илъэс  50-р

2018-10-25

  • Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Кременчуг-Константиновскэ жылэм дэт курыт курыт школыр зэраухуэрэ мы махуэхэм илъэс 50 ирикъуащ. ЕджапIэм и гуфIэгъуэр Iэтауэ щагъэлъэпIащ щIыпIэм. Абы жыджэру хэтащ егъэджакIуэхэри, адэ-анэхэри, школакIуэ цIыкIухэри, щIыналъэм щылажьэ IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэри.

  • Махуэшхуэм ирихьэлIэ зэпеуэ хьэлэмэт къыщыхалъхьат еджапIэм. ШколакIуэ нэхъыжьхэм я советым хэтхэм жэрдэм ящIри, 2 — 11-нэ классхэм щIэс ныбжьыщIэхэр мазэм щIигъукIэ зэпеуащ оценкэфI нэхъыбэ къэхьынымкIэ. «Ди школым и илъэс 50-м «5»-уэ 50 тыгъэ худощI!» къыхуеджэныгъэм щIэту екIуэкIа а зэхьэзэхуэм хэтащ гукъыдэж зиIа дэтхэнэ сабийри. Зэпеуэм къыхузэрагъэпэща къэпщытакIуэ гупыр иджыблагъэ хэплъэжащ абы кърикIуахэм икIи школакIуэ 13-м я цIэхэр къраIуащ. «5» нэхъыбэ къэзыхьа- хэм халъытащ 2-нэ классым и еджакIуэхэу Думай Ларианэрэ Щхьэгъум Даринэрэ, 3-нэ классым щеджэ- хэу ЛIыхъурей Дисанэ, ШыкIэбахъуэ Аделинэ, Лукьяевэ Даринэ сымэ, 4-нэ классым щIэсхэу Вахрушев Ярославрэ Елмэс Сулеймэнрэ. Класс нэхъыжьхэм щеджэ ныбжьыщIэхэм къахэжаныкIащ Аслъэнхэ Диларэрэ Сэлимрэ (5-нэ класс), КIуж Камилэрэ Тимошенкэ Дарьерэ (6-нэ класс), Гвоздиковэ Вероникэрэ Сиволап Еленэрэ (8-нэ класс).
  • Зэпеуэ хьэлэмэтым щытекIуахэр щагъэлъэпIащ школым и юбилейм къыхузэрагъэпэща гуфIэгъуэ пшыхьым. ЕгъэджэныгъэмкIэ район IэнатIэм и унафэщI Абрэдж Тамарэ, щIыпIэм щылажьэ курыт школхэм я пашэхэр, егъэджэныгъэм и ветеранхэр, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр къызрихьэлIа зэхуэсым щаIэтащ еджэным къыхэжаныкIа ныбжьыщIэхэр. Школым и унафэщI Бобро Ольгэ абыхэм яритащ еджапIэм къыбгъэдэкI щIыхь тхылъхэмрэ фэеплъ саугъэтхэм- рэ. НыбжьыщIэхэм гуапэу ехъуэхъуащ а еджапIэр ехъулIэныгъэкIэ япэу къэзыухауэ щытахэри. ШколакIуэхэм къызэхуэсахэр къагъэгугъащ еджэным дяпэкIи егугъуну, щIэныгъэфI зрагъэгъуэтыну.
  • ЖЫЛАСЭ Маритэ.