ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Урысейм и  жэуапхэр

2018-10-25

  • Москва тэмакъкIыхьщ. Абы куэдрэ игу тригъэхуащ УФ-м и бийуэ Киев илэжьхэр. АрщхьэкIэ сытми мардэ иIэщ: иджы абы кIэ игъуэтащ. Президент Путин Владимир Iэ тридзащ «Украинэр Урысейм и цIыхухэмрэ IуэхущIапIэхэмрэ ныбжьэгъугъэ хэмылъу къызэрыбгъэдыхьэм къыхэкIыу ялэжьыну экономикэ Iуэху хэхахэм ятеухуауэ» унафэм.

  • Абы ипкъ иткIэ иджы Урысейм и УнафэщI IуэхущIапIэ, организацэ, цIыху псори тетын хуейщ Правительствэм зэман гъунэгъу дыдэм къытрыригъэдзэну хабзэхэм.
  • Министрхэм я кабинетым езым и къалэнщ:
  • а) илэжь экономикэ Iуэху хэхахэр зыхуэгъэза цIыхухэмрэ IуэхущIапIэхэмрэ хэт сымэми хэIущIыIу ищIыну.
  • б) езы экономикэ Iуэху хэхахэр зыхуэдэр игъэбелджылыну;
  • в) мы Унафэр ягъэзэщIэн папщIэ нэгъуэщIу зэфIагъэкIын хуейхэр иубзыхуну.
  • Унафэм къару игъуэтащ Iэ щытрадза махуэм — жэпуэгъуэм и 22-м. Политолог Марков Сергей къелъытэ а Унафэр езы Порошенкэ Пётррэ Урысейм къыхуэдзэлашхэ украин политикхэмрэ олигарххэмрэ яхуэгъэзауэ щытыну:
  • — Украинэм тетыгъуэр щызыIыгъхэм къыщIагъэлъэIуауэ къыщIэкIынущ. Сэ зэрысщIэмкIэ, абыхэм ялэжьхэр ягъэзахуэ американхэм я унафэхэр ягъэзэщIэн хуей зэрыхъумкIэ. Украин политикхэмрэ хьэрычэтыщIэхэм-рэ къагъэгугъэ, американхэр IукIуэтыжмэ, езыхэмрэ Москварэ я зэхущытыкIэхэр тэмэм хъужыну. Ауэ америнканхэр делэкъым — абыхэм Урыс православнэ члисэр Украинэм щыдакъузэным теухуауэ ящIа унафэм щэхурылажьэ патриотхэр зэтеукIэным хуэунэтIа фашист дэфтэрхэр уигу къагъэкIыж. Ар Порошенкэ зыщхьэдэха гъунапкъэщ.  Иджы Москва хъыбар ярегъащIэ щыхудачыхыну, щыхуагъэгъуну гъунапкъэм зэрыщхьэдэхамкIэ.