ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIыхь зыпылъ гъуэгуанэ

2017-10-12

 • Нобэ, жэпуэгъуэм и 12-м, илъэс 60 ирокъу Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр къызэ­рызэIуахрэ. Ар къызэрагъэпэ­щауэ щытащ 1932 гъэ лъандэрэ ди щIыналъэм щылажьэ Къэ­бэрдей-Балъкъэр къэрал педагогикэ институтыр и лъабжьэу.
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэм я дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэт ар. Пединститут къызэIуахын и пэкIэ ди лъэпкъ IэщIагъэлIхэр щагъэхьэзыру щы­тар Орджоникидзе дэта Горскэ ­пединститутырт. Егъэджэныгъэм­рэ щIэныгъэмрэ зэрызиужьым елъытауэ, ди щIыпIэм еджапIэ ­нэхъыщхьэ иIэныр Iэмалыншэ Iуэху хъуат. ЩытыкIэр къалъытэри, РСФСР-м и Правительствэм 1932 гъэм и мэлыжьыхьым унафэ ­къищтауэ щытащ Къэбэрдей-­Балъкъэрым пединститут щхьэхуэ къызэрыщызэIухыпхъэм теухуауэ. КъБКъПИ-м япэ студентхэм пап­щIэ и бжэр къызэIуихащ 1932 гъэм фокIадэм и 15-м. Студенти 100 ще­джэрт абы и къудамищым: биологие, физико-математикэ, литературэ факультетхэм. Ахэр щIэныгъэм и гъуэгум трашэрт егъэджа­кIуэ 13-м, профессоритIрэ до­цен­титIрэ яхэту. Нэхъ иу­жьы­IуэкIэ къызэрагъэпэщащ тхыдэмкIэ, естественнэ географиемкIэ, бзэмкIэ къудамэхэр. Зэрылэжьа илъэсхэм къриубыдэу институтым егъэджакIуэ 4200-рэ игъэхьэзыращ. Ар Кавказ Ищхъэрэм и еджапIэ нэхъыфIхэм хабжэу щытащ.
 • Къэралым и еджапIэ нэхъыщ­хьэхэм ящыщу нэхъыфI дыдэхэм нобэ хабжэ ди университетыр къы­зэIухыныр Iуэху тынштэкъым. Ауэ Бэрбэч ХьэтIутIэ хузэфIэкIащ а зэманым къэрал унафэщIу щытахэм захуигъазэу, зи ужь ихьар ехъу­лIэныгъэкIэ зэфIихын.
 • 1957 гъэм къэрал университет къызэIуахри, факультетиплIу зэхэ­ту (тхыдэ-филологие, физико-математикэ, инженер-техникэ, мэкъу­мэш) гъуэгуанэщIэ теуващ. Кавказ Ищхъэрэм и лъэпкъ автономиехэм ящыщу университет япэу къы­щы­зэIуахар ди республикэращ. Къи­щынэмыщIауэ, IэщIагъэ зэхуэ­мы­дэ куэдым щыхурагъаджэ уни­верситетхэр къэралым къыщызэ­Iухыныр къыщежьар абдежщ. Ар ирихьэлIат Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 щрикъум.
 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал уни­верситетыр къызэрызэIуахым щымыгуфIыкI зы цIыхуи ису къы­щIэкIынтэкъым ди щIыналъэм. КъБКъУ-р къызэрызэIуахым теухуа гуфIэгъуэ зэIущIэхэр, ноби хуэдэу, ди еджапIэм, республикэм щекIуэкIащ илъэс 60 ипэкIэ. Ди республикэм и щIэныгъэтворческэ интеллигенцэм, ди цIыху псоми гуфIэгъуэшхуэр даIыгъыну щIы­налъэм къеблэгъат Москва, Ленинград, Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэм я лIыкIуэхэр, къэрал уна­фэщIхэр. Махуэшхуэ зэхуэсым и утыкум доклад щищIауэ щытат абы и ректор Бэрбэч ХьэтIутIэ Му­тIэ и къуэм.
 • Ди еджапIэ нэхъыщхьэм мы зэманым зыIэригъэхьэ ехъулIэныгъэхэми я лъабжьэ, къежьапIэ пэж хъуащ абы и япэ ректору щыта ­Бэрбэчым иубзыхуа Iуэху зехьэкIэр. А лъэхъэнэм куэд зэфIигъэкIащ абы, еджапIэхэм я щIэныгъэлIхэр ди деж къригъэблэгъащ, щIэныгъэ школхэр зэфIигъэуващ. Апхуэдэ Iуэху зехьэкIэфIым пащащ зи ­фэеплъ бюстхэр нобэ ди еджа-­пIэм къыщызэIутх ректорхэу, еджа­гъэш­хуэхэу КIэрэф Къамболэт ­Наурыз  и къуэмрэ Лъостэн Вла­димир Чэлимэт и къуэмрэ. Зэман кIыхькIэ университетым и уна­фэщIащ ЩIэ­ныгъэхэмкIэ Урысей Академием и член-корреспон-дент, УФ-м щIэ­ныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэ­жьа­кIуэ, техникэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор Къа­рэмырзэ Барэсбий Сулеймэн и ­къуэр. Абыхэм ящыщ дэтхэнэ зыми хузэфIэкI ­гуащIэ хилъхьащ уни­верситетым и зыужьыныгъэм.
 • Зыужьыныгъэм и гъуэгу кIыхь къызэринэкIащ КъБКъУ-м. IэщIагъэ, щIэныгъэ нэхъыщхьэ щрагъэгъуэт еджапIэхэр гугъуехь щыхэта 1990 гъэхэм ар хуэзащ лъэпощ­хьэпо куэдым, ауэ и къарури зэ­фIэкIри яхъумэу, ямыгъэлъахъ­шэу, щIыхь иIэу щытыкIэ гугъум ­къикIыфащ. Нобэ ар къэралым пщIэ щызиIэ еджапIэ нэхъыщ­хьэхэм ящыщщ, мылъкукIи, къэ­хутэныгъэхэр зэрырагъэкIуэкI ­IэмалхэмкIи, IэщIагъэлIхэмкIи лъэ­щу зэщIэузэдащ. Къэралым и еджапIэ лъэрыхьхэм халъытэ ­КъБКъУ-м, иджырей егъэджэныгъэ IуэхущIапIэм зэрыхуэфащэу, университет комплекс зэпэщ иIэщ, кадр, щIэныгъэ, мылъку-техникэ, щэнхабзэ, хъыбарегъащIэ, экономикэ Iэмал псомкIи къызэгъэ­пэщауэ. Къэрал куэдым щыIэеджапIэхэм IуэхукIэ япыщIа ди КъБКъУ-м нобэ щолажьэ IэщIагъэлI 2000-м щIигъу, щIэныгъэ щызрагъэгъуэт студент 11.000-м нэсым. Университетым иIэщ институт, центр зэмылIэужьыгъуэ щхьэ­хуэхэри. ЕджапIэм и къудамэхэм псоми зэхэту щыхудогъаджэ Iэ­щIагъи 100-м нэсым. Мы гъэм и фокIадэ мазэм университетым къыщызэIутхащ еджапIэ унэщIэ. Абы хэтщ музей къыщызэгъэ­пэ­щыным хухэтха пэш щхьэхуэхэри.
 • Зи махуэшхуэр нобэ зыгъэлъа-пIэ КъБКъУ-р къокIуэкI, езым и ­хабзэхэмрэ Урысейм япэу щы­зэ­фIэува университет комплексым и фIагъымрэ ихъумэу. Илъэс блэкIахэм абы игъуэта зыужьыныгъэшхуэм укIэлъыплъмэ, наIуэ мэхъу ар Урысей Федерацэм и еджапIэ нэхъыщхьэхэм я нэхъ пажэхэм зэращыщыр.
 •  
 • АЛЪТУД Юрий,
 • КъБКъУ-м и ректор,
 • техникэ щIэныгъэхэм я доктор.