ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ФокIадэ мазэм Iэ щIадзынущ

2016-07-23

  • Урысеймрэ Китаймрэ ягъэхьэзыращ полиэтилентерефталат къыщыщIагъэкIыну Etana (ПЭТФ) завод Къэбэрдей-Балъкъэрым зэрыщаухуэнум теухуа генеральнэ зэгурыIуэныгъэ. ФокIадэм и 4-5-хэм Китайм и Ханчжоу къалэм щекIуэкIыну G-20-м я саммитым а тхылъым Iэ щыщIадзынущ.
  •  
  • 2015 гъэм и дыгъэгъазэм КъБР-м и Правительствэм, «Этана»-м и лIыкIуэхэм, Китайм и къэрал корпорацэхэм республикэм и щIыналъэм промышленнэ комплекс къыщызэгъэпэщыным теухуа зэгурыIуэныгъэ зэращIылIауэ щытащ. ПЭТФ, терефтал, серчэ уксусхэр щагъэхьэзырыну иджырей предприятэхэр, апхуэдэу псы къабзэ щрагъэхъуэну, транспорт зэпыщIэныгъэхэр зэкIэлъызыгъэкIуэну IэнатIэхэр хэту, Къэбэрдей-Балъкъэрым щаухуэну промышленнэ комплексым и проектым и инвестицэ уасэр зэрагъэбелджылам къыхэкIыу, Китайм и компаниехэм проектыр зэрыдаIыгъыр КНР-м и Лъэпкъ энергетикэ администрацэм щызэхуагъэкIуащ. Проектыр щагъэзащIэкIэ зэрызэдэлэжьэнум теухуа генеральнэ зэгурыIуэныгъэр ягъэхьэзыращ, дызыхуэкIуэ фокIадэ мазэм Китайм абы Iэ щыщIадзыну я мурадщ.
  • Etana проектым ерыскъы промышленностымрэ промышленность псынщIэмрэ заригъэужьынущ, республикэм и экономикэм инвестицэ щхьэхуэхэр хузэщIэгъэуIуэнымкIэ, IэнатIэщIэу минитIым щIигъу къызэIухынымкIэ сэбэп хъунущ, бюджет лIэужьыгъуэ псоми халъхьэм хэпщIыкIыу хигъэхъуэнущ.
  • Тасс  хъыбарегъащIэ  агентствэ.