ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIыпIэ зыбжанэ зэщIегъэхьэ

2016-06-25

  • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий, республикэм и япэ вице-премьер Дадэ МуIэед, Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ — егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ министр Емуз Нинэ, ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ министр Тутыкъу Анзор сымэ щIыгъуу, Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыпIэ   зыбжанэм дыгъуасэ щыIащ.
  •  
  • ЯпэщIыкIэ абы зыхигъэгъуэзащ Налшык и Вольнэ Аул хьэблэм къыщызэIуаха «Кристалл» спорт комплексым и Iуэху зыIутым, и лэжьыгъэр зэрекIуэкIым. Уардэунэм и пщIантIэм республикэм и Iэтащхьэр гуапэу щрагъэблэгъащ комплексым и унафэщIхэм, и гъэсакIуэхэм, адэ-анэхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ.
  • УхуэныгъэщIэм хэтщ боксым, каратэм, бэнэкIэм, нэгъуэщI спорт лIэужьыгъуэхэми зыщыхуагъасэ, я узыншагъэр щрагъэфIакIуэ пэш Iэхуитлъэхуитхэр, иджырей шхапIэ зэпэщ, зытхьэщIыпIэ-зы-гъэпскIыпIэхэр.
  • ИужькIэ КIуэкIуэ Юрий Джылахъстэней щIыналъэм кIуащ, Курп Ищхъэрэ къуажэм щызэрагъэпэщыжа сабий гъэсапIэмрэ курыт еджапIэмрэ я щытыкIэхэр къипщытащ. Республикэм и Iэтащхьэм къыхигъэщащ лэжьыгъэ хъарзынэ зэрызэфIагъэкIар, псэуалъэжьхэр удихьэхыу къызэрагъэщIэрэщIэжар икIи абы папщIэ ухуакIуэхэм фIыщIэ яхуищIащ.
  • КъищынэмыщIауэ, Тэрч къалэм иджырей мардэхэм къитIасэу щаухуа спорт комплексышхуэр зригъэлъэгъуащ, и щытыкIэр зыхуэдэм зыщигъэгъуэзащ, зэхуэсахэм епсэлъылIащ икIи апхуэдэ тыгъэ зыхуащIа гъэсакIуэхэмрэ спортсмен ныбжьыщIэхэмрэ ехъуэхъуащ.
  • Апхуэдэу КIуэкIуэ Юрий къалэм дэт езанэ лицейм, автовокзалыщIэм, Санкт-Петербург щыIэ «БТК-GROUP» фирмэм и къудамэм и хэщIапIэм щыIащ, абы къыщыщIагъэкI хьэпшыпхэм еплъащ, хьэрхуэрыгъэ и лъэныкъуэкIэ Урысей рынокым щиIыгъ увыпIэр зыхуэдэм щIэупщIащ.
  • КЪУМАХУЭ  Аслъэн.
  •