ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIуэкIуэ Юрий «Спартак-Налшыкым» йохъуэхъу

2016-06-25

 • Урысей Федерацэм и Футбол Лъэпкъ Лигэм къыхуигъэува мардэ псори игъэзащIэу япэ дивизионым хэтын папщIэ лицензэ къызрата «Спартак-Налшыкым» и унафэщIхэмрэ футболистхэмрэ Правительствэм и Унэм щехъуэхъуащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.
 •  
 • Берд Хьэзрэталий

  — Гъэ джэгугъуэм и кIыхьагъкIэ «Спартак-Налшыкым» къыдэщIхэр пэплъащ иджырей махуэшхуэм, — захуигъэзащ къызэхуэсахэм КъБР-м и Iэтащхьэм. — Ахэр зыщIэхъуэпсар нахуапIэ хъуащ. Футболистхэмрэ тренерхэмрэ я лэжьыгъэ купщIафIэм и фIыгъэкIэ къалэн зыхуагъэувыжар зрагъэхъулIащ. Дэтхэнэ зы футболистми фIыщIэ хузощI и къару емыблэжу, текIуэныгъэм сытым дежи хущIэкъуу, джэгукIэ удэзыхьэх топджэгум дихьэххэм тыгъэ зэрахуищIам папщIэ. Фэ фи ехъулIэныгъэм къыпищащ Iэпщэ Александр, Ещтрэч Владимир, Мирзоев Виталий, Беляев Владимир, Лъэрыгухэ Викторрэ Къазбэчрэ, Гогибидашвили Заур сымэ, нэгъуэщI футболист цIэрыIуэхэми зи лъабжьэр ягъэтIылъа Iуэхугъуэм.

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр щхьэхуэу къытеувыIащ джэгукIэ хъарзынэ зэтезыгъэува тренерхэм я лэжьыгъэми. «Псом ящхьэращи, уримыгушхуэу къанэркъым футболым дихьэх сабийхэм я бжыгъэм зэрыхэхъуэм. Абыхэм Iэмал яIэ хъуащ я зэфIэкIыр здынэсыр къагъэлъэгъуэну», — жиIащ КIуэкIуэ Юрий. Iэтащхьэм тренерхэм фIыщIэ яхуищIащ командэм зэгурыIуэныгъэрэ джэгукIэ дахэрэ зэрыхалъхьам папщIэ икIи къыхигъэщащ къыкIэлъыкIуэ зэпеуэхэми ехъулIэныгъэ инхэр зыIэрагъэхьэну зэрыщыгугъыр.
 • Физическэ щэнхабзэмрэ спортымрэ зегъэужьыным хэлъхьэныгъэшхуэ зэрыхуищIам икIи илъэс куэд щIауэ иригъэкIуэкI лэжьыгъэ купщIафIэм папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр къыхуагъэфэщащ «Спартак-Налшыкым» и тренер нэхъыщхьэ Биджий Хьэсэнбий.
 • Биджий Хьэсэнбий

  — Псом япэрауэ, фIыщIэ фхузощI ЩIыхь тхылъ къысхуэвгъэфэщам папщIэ. Дэ къетхьэлIа лэжьыгъэр ди закъуэкIэ зэфIэгъэкIа хъунутэкъым, республикэм и унафэщIхэм зыкъытщIамыгъэкъуамэ. ДызыхуэкIуэ гъэ джэгугъуэми топджэгу дахэкIэ командэм къыдэщIхэр зэрыдгъэгушхуэным дыхущIэкъунущ, — жиIащ Биджийм.

 • КъищынэмыщIауэ, физическэ щэнхабзэмрэ спортымрэ зегъэужьыным хэлъхьэныгъэшхуэ зэрыхуащIам папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэрым физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр къыфIащащ КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и Iэтащхьэ, «Спартак-Налшык» профессиональнэ футбол клубым и президент Берд Хьэзрэталий, командэм и капитан Бажэ Амир, тренер нэхъыжь Дроздов Юрий, гъуащхьэтетхэм я тренер Кращенкэ Сергей сымэ.
 • ГуфIэгъуэ зэIущIэм и кIэухыу КъБР-м и Iэтащхьэм къыхигъэщащ спортым и зыужьыныгъэм нэхъри гулъытэ хуэщIын зэрыхуейр. «А унэтIыныгъэр къэралым и къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщу Урысейм и Президентым къигъэлъэгъуащ», — жиIащ КIуэкIуэ Юрий.
 • ЖЫЛАСЭ  Замир.