ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

НыбжьыщIэм и зэфIэкI лъагэ

2016-06-25

  • Тэрч къалэ дэт ГъуазджэхэмкIэ сабий школыр къэзыуха Тэрчокъуэ Алимбэч  ущымыгуфIыкIынкIэ  Iэмал  зимыIэ  ехъулIэныгъэхэр къегъэлъагъуэ.
  •  
  • ЗэрыцIыкIурэ сурэт щIыным дихьэх щIалэм шэч къызытумыхьэжыну зэчий зэрыбгъэдэлъыр, и зэфIэкIым хуэпэжу, махуэ къэс хигъахъуэу зэрыбгъэдэтыр абы и егъэджакIуэхэми къыхагъэщ. Езыр къыщалъхуа щIыналъэм, республикэм, нэгъуэщI щIыпIэхэм къыщызэрагъэпэщ гъэлъэгъуэныгъэхэм ар мызэ-мытIэу хэтащ, зэпеуэ зэмылIэужьыгъуэхэм къыщыхэжаныкIащ. Ткаченкэ Андрей и фэеплъу Кавказ Ищхъэрэм щрагъэкIуэкIа еплIанэ, ебланэ зэпеуэ-гъэлъэгъуэныгъэхэм я япэ саугъэтхэр къихьащ, «Сказки, мифы и легенды народов Кавказа» зэпеуэм, «Пока мы помним — мы живём» художественнэ лэжьыгъэхэм я урысейпсо зэпеуэм, нэгъуэщI куэдми я лауреатщ.
  • 2015 гъэм абы къыхуагъэфэщащ сом мин 30 хъу урысейпсо саугъэт. СурэтыщI ныбжьыщIэм ехъулIэныгъэфIхэр зэриIэм къыпэкIуащ ар.
  • Мы зэманым Алимбэч зегъэхьэзыр Строганов Сергей и цIэр зэрихьэу Москва къалэ дэт къэрал художественно-промышленнэ академием щрагъэкIуэкIыну VII олимпиадэм хэтыну. А зэпеуэми нэгъуэщI куэдми сурэтыщI ныбжьыщIэм ехъулIэныгъэ щиIэну дохъуэхъу.
  • Щомахуэ Залинэ.