ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЦIыхуми тхылъми ятеухуауэ

2014-03-01

  • Налшык дэт Къэрал киноконцерт гъэлъэ­гъуа­пIэм гъатхэпэм и  6-м щекIуэкIынущ «Юрий Темирканов. Монолог» тхылъым теухуа пшыхь. Ар зи Iэда­къэм къыщIэкIа Хьэгуарэ Джамилэ, Юрэ и Iыхьлыхэр, ныбжьэгъухэр, лэжьэгъухэр тепсэ­лъыхьынущ дирижер цIэрыIуэм и хьэл-щэну, и цIыху щIыкIэу зыщыгъуазэхэм.
  •  
  • «Монолог»-м Iуп­хъуэр IуигъэкIуэту Темыркъаным и гъащIэм ухишэ пэлъытэщ, и гупсысэм и куууагъымрэ щIэныгъэшхуэ зэрыб­гъэдэлъымрэ иджыри зэ наIуэ пщищIу. ГъащIэм, макъамэм, къыдэгъуэгурыкIуа цIыхухэм, и Iэ­щIагъэм Темыркъаныр топсэлъыхь зэми уигъэнэщхъейуэ, зэми дунейр гуапэрэ гуауэу зэрызэхэлъыр зэрыхьэкъыр зы­хыуи­гъа­щIэу, зэми гушыIэр ебэкIыу.    
  • Интервьюхэр, тхыгъэхэр, фильмхэмрэ телесюжетхэмрэ щыжиIахэр къызэщIэзыкъуа тхы­лъыр гъэхьэзырыным илъэ­ситI нэблагъэкIэ елэ­жьащ Джамилэ. Абы итщ сурэтрэ документу щэм щIигъу, я нэхъыбэр иджы япэу традзэу аращ.
  • Темыркъан Юрэ Хьэту и къуэм и гъащIэр щIэб­лэм я дежкIэ щап­хъэщ, ехъулIэныгъэр укъы­зыхэкIа лъэпкъым и инагъ-цIыкIуагъым зэремылъытар, узыпэрыт Iуэхур фIыуэ плъагъумэ, лэжьыгъэм зыщумыдзеймэ, абы зэчийр щIыгъужмэ, нэхъ лъагапIэ ин дыдэми узэрынэсыфынур зыхозыгъа­щIэщ», — къыддогуашэ Печатымрэ цIыхубэ ком­муникацэхэмкIэ къэрал комитетым и унафэщIым и къуэдзэ Хьэгуарэ Джамилэ. Абы зэрыжиIэмкIэ, тхылъым дэтхэнэ зыми къыщи­гъуэтынущ фIэгъэщIэ­гъуэнын; гъащIэм хуэ­зы­гъэIущхэр Темыр­къа­ным и псалъэхэм къы­зэ­рыхагъуэтэнуми шэч хэлъкъым.
  • КъБР-м Щэнхабзэм­кIэ и министерствэмрэ Пе­чатымрэ цIыхубэ ко­м­­муникацэхэмкIэ къэрал комитетымрэ къызэрагъэпэщ пшы­хьыр щIи­дзэным и пэ къихуэу пэIущIэм деж къыщы­зэIуахынущ Темыркъаным теухуа гъэ­лъэ­гъуэныгъэ. «Монолог» тхылъри абдеж щащэнущ. Пшыхьыр сы­хьэ­т 16.00-м щIидзэ­нущ.
  •  
  • ДЖЭДГЪЭФ Маринэ.