ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мы махуэхэм

2014-03-01

 • Гъатхэпэм и 1, щэбэт
 • Граждан зыхъумэжыны­гъэм и дунейпсо махуэщ
 • УФ-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министерствэм и эксперт-криминалистым и ма­хуэщ
 • Корее Республикэм и лъэпкъ махуэшхуэщ — щхьэ­хуит зэрыхъуар ягъэлъапIэ.
 • 1919 гъэм цIыхубэр къызэрыIэтри, Японием и бжьым къыщIэкIауэ щытащ.
 • 1869 гъэм Менделеев Дмитрий зэхилъхьащ пкъыгъуэхэм я таблицэ цIэрыIуэр.
 • 1954 гъэм США-м Бикини щIыналъэм щигъэунэхуауэ щытащ водороднэ бомбэр. Абы щыгъуэ хэкIуэдат Японием, Микронезием, Полинезием я хытIыгухэм щыпсэу цIыху минхэр.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •    «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 5 — 9, жэ­щым градуси 2 – 3 щыхъунущ.
 • Гъатхэпэм и 2, тхьэмахуэ
 • 1911 гъэм Пятницкэм и хорыр япэу утыку къихьащ.
 • 1919 гъэм Коминтерным и япэ съездыр Москва щызэхэтащ.
 • 1949 гъэм ЩIым и хъуреягъыр (къемытIысэхыу) япэ дыдэу кхъухьлъатэкIэ къа­лъэ­тыхьащ. Галлахер Дже­йм­с зи унафэщI кхъухьлъатэм а гъуэгуанэр сыхьэт 94-рэ 1 зы дакъикъэкIэ зэпичат.
 • Гъатхэпэм и 2 – 9-хэм Токио щызэхэтынущ ухуэны­гъэм пыщIа IуэхущIапIэхэм я урысей-япон зэхуэсышхуэ. Абы щытепсэлъыхьынущ къат куэду зэтет унэхэр ухуэным къыщагъэсэбэп технологиещIэхэм.
 • Грозный Иванрэ Гуащэнэрэ (Мариерэ) я къуэ Василий къызэралъхурэ илъэс 451-рэ ирокъу.
 • Тхыдэдж, Кавказым и этнограф, адыгэхэм ятетхыхьа Люлье Леонтий къызэралъхурэ илъэс 209-рэ ирокъу.
 • УсакIуэ, Совет Союзым и ЛIыхъужь Андырхъуей Хъусен къызэралъхурэ илъэс 94-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •    «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 3 — 9, жэщым градуси 2 — 5 щыхъунущ.
 • Гъатхэпэм и 3,блыщхьэ
 • ТхакIуэм и дунейпсо махуэщ
 • Гъатхэпэм и 3 — 5-хэм Нью-Йорк щызэхэтынущ ООН-м и ЧэнджэщакIуэ советым и      61-нэ сессиер. Ар теухуащ дунейм Iэщэр щыгъэмэщIэным.
 • Гъатхэпэм и 3 – 7-хэм Венэ щызэхэтынущ Атом энергетикэмкIэ дунейпсо агентствэм (МАГАТЭ) и унафэщIхэм я советым и зэIущIэр.
 • Гъатхэпэм и 3 – 28-хэм Женевэ щекIуэкIынущ ООН-м ЦIыхум и хуитыныгъэхэр хъумэнымкIэ и советым и 25-нэ сессиер.
 • УсакIуэ Мысачэ Пётр къызэралъхурэ илъэс 84-рэ ирокъу.
 • Къэрэшей-Шэрджэсым щыщ къэрал, политикэ лэжьакIуэ, щIэныгъэлI Къардэн Зэмахъшэрий къызэралъхурэ илъэс 93-рэ ирокъу.
 • Кинорежиссёр, тхакIуэ, композитор, ЩIДАА-м и академик Къандур Мухьэдин и ныбжьыр илъэс 76-рэ ирокъу.
 • КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Молей Алихъан и ныбжьыр илъэс 62-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •    «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уэфIу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 3 — 10, жэщым градуси 4 — 5 щыхъунущ.
 •