ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дыгъуасэ лъандэрэ

2013-11-21

  •  Дыгъуасэ лъандэрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щохьэщIэ Белоруссием къикIа промышленникхэр. Делегацэм хэтщ «Минск дэт автомобиль завод» акционер зэгухьэныгъэ зэIухам и генеральнэ директорым и къуэдзэ Короткевич Дмитрий, мэкъумэш хозяйствэм папщIэ техникэ къыщIэзыгъэкI заводым и унафэщI Бондарчик Дмитрий, «Клиринг Групп» жэ­уаплыныгъэ зэхэгъэщхьэхукIа зыхь зэгухьэныгъэм и Iэтащхьэ Забеллэ Сергей сымэ.
  •  
  • Абыхэм я мурадыр КъБР-м машинэ зыщI и предприятэ нэхъ лъэщхэм я лэжьэкIэм щыгъуазэ зыщIынырщ, ап­хуэдэу лъэныкъуитIым я зэпыщIэныгъэхэм зе­гъэу­жьы­нымкIэ щыIэ Iэмалхэр убзыхунырщ.
  • ХьэщIэхэр КъБР-м Промышленностымрэ сатумкIэ и ми­нистерствэм щрагъэблэгъащ. Ахэр машинэ щащI предприятэ щхьэхуэхэм яшащ. Нобэ Белоруссием и лIыкIуэхэр КъБР-м и къэрал властым и гъэзэщIакIуэ ор­ганхэм я лIыкIуэхэм яIущIэну я мурадщ.
  • Бэгъуэт Лианэ.