ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Спортым хуищI гулъытэм папщIэ диплом

2013-11-21

  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ Къано­къуэ Арсен къратащ «IэпщэрыбанэмкIэ Азием и чем­пионат зэIуха егъэкIуэкIыным къаруушхуэ зэ­ры­ри­хьэлIам папщIэ» дипломыр. Зэхьэзэхуэр къы­щы­зэ­Iуа­хым къызэхуэсахэм абыкIэ хъыбар яригъэщIащ Iэп­щэ­ры­банэмкIэ дунейпсо федерацэм и президент Астахов Сергей.
  •  
  • Федерацэм и унафэщIым апхуэдэу пщIэшхуэ хуи­щIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым япэ дыдэу щрагъэкIуэкI мы зэхьэзэхуэр къызэрызэрагъэпэща щIыкIэм. Астахов Сергей зэрыжиIамкIэ, чемпионатыр езыгъэкIуэкIыну ­хуейхэм яхэтащ Къэзахъстанымрэ Узбекистанымрэ.
  •  «Мы щIыпIэм зэхьэзэхуэр къыщызэгъэпэщыпхъэу зэрыщытыр дэ къыдгурыIуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ Къанокъуэ Арсен дыхуэза икIи республикэм спортым, хэхауэ къапщтэмэ — Iэпщэрыбанэм, зэрызыщиужьыр тлъэгъуа иужь. Псалъэм къыдэкIуэу жыс­Iэн­щи, дунейпсо зэпеуэхэр къызэгъэпэщыным лэ­жьы­гъэш­хуэ ехьэлIэн зэрыхуейм къыдэкIуэу ахъшэфIи то­кIуадэ. Ауэ арыншауэ спортым и зы лIэужьыгъуэми иджыпсту зы­пхуегъэужьынукъым, дунейпсо утыкуми ехъу­лIэ­ны­гъэхэр къыщыпхьыфынукъым. Фи щIыналъэм и уна­фэщI­хэм ар фIыуэ къагуроIуэ икIи спортым зегъэужьыным йогугъу», — жиIащ Астахов Сергей.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ
  • Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.