ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«УнафэщIхэр я лэжьыгъэм зэрыхуэIэкIуэлъакIуэм куэд елъытащ»

2013-10-08

  • Урысей Федерацэм и Къэрал Советым и зэIущIэм зэрыхэтам щытепсэлъыхьыжым ап­хуэ­дэу жиIащ КъБР-м и Iэтащхьэ Къа­­нокъуэ Арсен. Абы гулъытэшхуэ щыхуа­щIащ бюджет ахъшэр нэхъ тэмэму къэ­гъэсэбэпынымкIэ зэфIэгъэкIыпхъэ­хэм.
  •  «Къэрал Советым и зэIущIэм Президентым къыщыхилъхьащ къэрал заказхэр гъэзэщIэным и лъэныкъуэ­кIэ ахъшэр зэгъэзэхуауэ къэгъэсэбэпыным пыщIа Iуэхухэр. Абы и лъэныкъуэкIэ къэхъу гугъуехьхэм я нэхъыбэр къызыхэкIыр щIыпIэ­хэм тэмэму щылэжьэн IэщIагъэлIхэр зэрыщымащIэрщ. ЩIыналъэм и унафэщIу сызэрыщытым къыхэкIыу сэ къызолъытэ а Iуэхум гулъытэ хэха хуэщIын хуейуэ. Къэбэрдей-Балъ­къэр Республикэм и дежкIэ Iуэху нэхъыщхьэхэм ящыщщ административнэ аппаратым и лэжьакIуэхэм я зэфIэ­кIыр къэIэтыныр. Законодательствэм зэхъуэкIыныгъэхэр зэрыхалъхьэм къыдэкIуэу, къэрал къулыкъущIэхэм я щIэныгъэми хэгъэ­хъуэн ­хуейщ. Абы папщIэ щIыналъэ­хэр федеральнэ IуэхущIапIэхэм тэмэму ядэмылажьэу хъунукъым. Икъу­кIэ мыхьэнэшхуэ иIэу къызо­лъы­­тэ бюджетым и дэтхэнэ IэнатIэ­ми и ахъшэхэр къызэрагъэсэбэп щIы­кIэр къызэрапщытэр егъэфIэ­кIуэным зэIу­щIэм гулъытэ зэры­щыхуащIам», — жиIащ Къанокъуэ Арсен.
  •  
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ
  • Правительствэмрэ я
  • пресс-IуэхущIапIэ.