ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Я джэгугъуитI зэхуэдэкъым

2022-05-14

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Форте» (Таганрог) — 0:2 (0:2). Налшык. «Спартак» стадион. Накъыгъэм и 12-м. ЦIыху 500 еплъащ.

 • Судьяхэр: Машлякевич, Смирнов  (тIури Мэзкуу щыщщ), Пичугин (Ставрополь).
 • «Спартак-Налшык»: Антипов, Шумахуэ З. (Белоусов, 47), КIэдыкIуей, Сындыку, Ольмезов, Масленников, ХъутIэ (Дэхъу, 57), Хьэшыр, Ульбашев (Торосян, 75), Бэчбо, ЛIуп (Гугуев, 71).
 • «Форте»: Москаленкэ, Охрименкэ, Солодаренкэ, Крючков (Закиров, 19), Вяткин, Янов (Моргунов, 66), Болотов (Могилев, 83), Захаров, Машэжь, Малыш (Магомедов, 66), Юрченкэ (Рудаков, 83).
 • Топхэр дагъэкIащ: Захаровым, 25 (0:1). Юрченкэ, 33-пенальтикIэ (0:2).
 • Дагъуэ къыхуащIащ Шумахуэмрэ КIэдыкIуеймрэ.
 •  
 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм и ещэщIанэ джэгугъуэм хыхьэу вэсэмахуэ «Спартак-Налшыкым» къригъэблэгъащ Таганрог и «Форте»-р. Абы кърикIуар дызыпэмыплъащ.
 • Зэхьэзэхуэм и турнир таблицэм и ещанэ увыпIэм зыщызыгъэбыда хьэщIэхэм къапэщIэтащ мы гъэ джэгугъуэ лъэхъэнэр зэрыщIидзэжрэ текIуэныгъитI фIэкIа къэзымыхьауэ епщIанэ увыпIэм щыт налшыкдэсхэр. Абы щыгъуэми гур къыщIиубыдэрт мыбы ипэкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и футбол командэ нэхъыщхьэм иригъэкIуэкIа зэIущIэм бжыгъэшхуэкIэ «Кубань Холдинг»-р зэрыщыхигъэщIам. Арат гугъэфIхэр уэзыгъэщIыр иджырейри абы къыкIэрымыхуу кърахьэлIэну.
 • Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм дакъикъэкIэ хуэщыгъуа нэужь командэхэм зэIущIэм щIадзащ. Ипэ дакъикъэхэм щегъэжьауэ джэгур «Форте»-м и лъэныкъуэкIэ зэригъэIэпхъуэным «Спартак-Налшыкыр» хущIэкъуащ. Апхуэдэу ебгъуанэ дакъикъэр екIуэкIыу ди щIалэхэм къызэрагъэпэща ебгъэрыкIуэм хэту топыр къызыIэрыхьа ЛIупыр лъэщу еуащ. АрщхьэкIэ щытыкIэр зи нэIэ щIэт хьэщIэхэм я гъуащхьэтетым топыр къищтащ.
 • Куэд дэмыкIыу Ислъам иджыри зэ «Форте»-м и   гъуэм екIуэлIащ. Ар штрафнойм щихьэм таганрогдэсхэм я гъуащхьэхъумэхэм ящыщ зым  ириудащ,  арщхьэкIэ джэгур хабзэм тетауэ къэзылъыта судьям пенальти иригъэуэн идакъым.
 • А махуэм хьэщIэхэм яхэту жыджэру «Спартак-Налшыкым» къыпэщIэтащ нэхъа- пэм налшыкдэсхэм ящыщу   джэгуу щыта Машэжь Ратмир.      Абы и закъуэщ «Форте»-м мы гъэм иригъэкIуэкIа зэIущIэ псоми щыджэгуар. ЗэкIэлъхьэужьу зыбжанэрэ адыгэ щIалэм къыхита угловойхэм ди гъуащхьэхъумэхэр щытыкIэ гугъум щригъэува къэхъуащ. Абыхэм ящыщ зым иужькIэ Шумахуэм къримыгъэгъэзамэ топыр Антиповым и гъуэм дыхьэным зымащIэт иIэжар.
 • ЗэIущIэм и япэ Iыхьэм хухаха зэманым и ныкъуэр блэкIауэ хэгъэрейхэр гупышхуэу ипэкIэ кIуэтащ. Сындыкум къригъэжьа ебгъэрыкIуэныгъэр «Форте»-м и штрафнойм щынэсым гъуащхьэхъумэхэм къызэпаудащ.
 • Арати, ди щIалэхэм я нэхъыбэр я лъэныкъуэмкIэ зэрыщыIэр къагъэсэбэпри, Таганрог и футболистхэр контратакэ псынщIэкIэ ипэкIэ кIуэтащ. Абы хэту Юрченкэ къыIэрыхьа топыр «Спартак-Налшыкым» и гъуэм бгъэдыхьэ Захаровым и дежкIэ къыхитащ. Иужьрейр лъэщу абы кIэлъеуэжри, зэIущIэм и бжыгъэр къызэIуихащ — 0:1.
 • ЕтIуанэ топми куэдрэ футболеплъхэр зригъэжьакъым. Дакъикъитху нэхъ дэмыкIыу, бжыгъэр къызэрызэIуахам жыджэр къищIауэ топыр иIыгъыу ди штрафнойм ит Юрченкэ Ольмезовым ириудащ. ЛIупым къыщыщIам емылъытауэ, иджы судьям метр пщыкIузымкIэ тегушхуауэ игъэлъэгъуащ. Езым къилэжьыжа пенальтир гъуащхьауэм Iэзэу игъэзэщIэжащ — 0:2.
 • Загъэпсэхуу  къихьэжа нэужь, «Спартак-Налшыкым» и джэгукIэр нэхъ зэтеубла хъуащ. ЩIэх-щIэхыурэ ебгъэрыкIуэныгъэ шынагъуэкIэ «Форте»-м и гъуэм ар екIуалIэрт. ЗэкIэлъхьэужьу ЛIупыр, Дэхъур, Бэчбор, Ульбашевыр хьэщIэхэм я гъуэм еуащ, арщхьэкIэ Iэзагъыр къемэщIэкIырт — топыр гъуэм техуэртэкъым.
 • ЗэIущIэм и кIэух дакъикъэхэр екIуэкIыу ди щIалэхэм къыхата угловойм иужькIэ штрафнойм изэрыхьа топыр хьэщIэхэм ящыщ зым и лъакъуэм техуэри, гъуэмкIэ иунэтIащ. Абы дыхьэным сантиметр бжыгъэ фэкIа къэмы-         нэжауэщ таганрогдэсхэм къыщрагъэгъэзар.
 • Зэрыкомандэу я хьэрхуэрэгъухэм я лъэныкъуэмкIэ кIуэта «Спартак-Налшыкым» зэIущIэм и кIэух бжыгъэм зримыгъэхъуэжыфурэ зэманыр        и кIэм нэблэгъащ икIи къыкIэлъыкIуэ хэщIыныгъэр ягъуэтащ. Апхуэдэ щIыкIэкIэ       я стадионым щыфIахьащ тхьэмахуэ иримыкъу ипэкIэ хьэщIапIэ щыIэу «Кубань-Холдинг»-р бжыгъэшхуэкIэ хэзыгъэщIэфа ди щIалэхэм. Абы къегъэлъагъуэ налшыкдэс-хэм я джэгукIэр зэрымытэмэмыр икIи ар зэтеувэн папщIэ лэжьыгъэшхуэ къазэрыпэщылъыр.
 • ЕщэщIанэ джэгугъуэм и адрей зэIущIэхэм мыпхуэдэ бжыгъэхэр къарикIуащ: «ЕсэнтIыгу» (ЕсэнтIыгу) — СКА (Дон Iус Ростов) — 1:2, «Мэшыкъуэ КМВ» (Псыхуабэ) — «Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — 0:2, «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «ТIуапсы» (ТIуапсы) — 1:0, «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — «Ротор-2» (Волгоград) — 3:2, «Чайка» (Песчанокопскэ) — «Кубань Холдинг» (Павловскэ) — 1:1, «Черноморец» (Новоросийск) — «Динамо» (Ставрополь) — 3:0.
 • КъыкIэлъыкIуэ джэгугъуэр «Спартак-Налшыкым» Мэхъэчкъалэ щригъэкIуэкIы-нущ. Накъыгъэм и 16-м ди щIалэхэр IущIэнущ щIыпIэ «Динамо»-м.
 • Жыласэ  Замир.