ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

АдэкIэ къапэплъэр сыт?

2022-04-08

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 0:1 (0:0). Налшык. «Спартак» стадион. Мэлыжьыхьым и 6-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.

 • Судьяхэр: Прокопов (Волгоград), Магомедов (Мэхъэчкъалэ), Багдасаров (Владикавказ).
 • «Спартак-Налшык»: Антипов, Ольмезов, Сындыку, Шума-  хуэ З., Шумахуэ И., ХъутIэ (Бахъсэнокъуэ, 81), Хьэшыр, Торосян (Дэхъу, 67), Ульбашев (Жангуразов, 67), Масленников, Бэчбо (Ашуев, 83).
 • «Биолог-Новокубанск»: Суворов, Старков, Никитин, Пириев, Гребенюков, Черчесов (Марченкэ, 65), Салахетдинов (Темыкъуэ, 65), Борисов, Кондратюк (Степанович, 64), Циберкин (Саркисов, 74), Переверзев.
 • Топыр дигъэкIащ Пириевым, 85 (0:1).
 • Дагъуэ къыхуащIащ Кондратюк, Переверзевым, Черчесовым, Борисовым, Салахетдиновым, Старковым, Шумахуэ З.
 •  
 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым  и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм хыхьэу тIощIрэ езанэ джэгугъуэм зэхэтын хуеяуэ, дунейм и щытыкIэм къыхэкIыу ягъэIэпхъуауэ щыта «Спартак-Налшыкымрэ» «Биолог-Новокубанск»-мрэ я зэIущIэр бэрэжьейм Налшык щыщыIэжащ.
 • ЗэIущIэм и пэщIэдзэ дакъикъэхэм, хэгъэрейхэм зэрахуэфащэу, налшыкдэсхэм зэпэщIэтыныгъэм и екIуэкIыкIэнур я нэIэ щIагъэувэну я мурадащ — ипэкIэ жыджэру кIуатэу хуежьащ. АрщхьэкIэ, Прогрессым къикIа командэри кIащхъэтэкъым, тыншуи къыпхуигъэкIуэтын гупхэм хуэдэтэкъыми, щIэх дыдэу щытыкIэр къагурыIуащ икIи «Спартак-Налшыкым» и лъэныкъуэмкIэ джэгур ягъэIэпхъуащ. Къыхэдгъэщынщи, япэ къекIуэкIыгъуэм хиубыдэу командэхэм Прогрессым щрагъэкIуэкIа зэIущIэр хэгъэрейхэм я текIуэныгъэкIэ 1:0-у иухауэ щытащ.
 • ХьэщIэхэм яубыда тепщэныгъэм къаIэщIэкIри, еянэ дакъикъэр екIуэкIыу, налшыкдэсхэм контратакэ псынщIэ къызэрагъэпэщащ икIи псынщIэу бжыгъэр къызэIуахыну Iэма-лыфI дыдэ къахукъуэкIащ. ЕбгъэрыкIуэныгъэм хэту топыр къызыIэрыхьа Шумахуэ Заур штрафнойм щихьэм, адрей лъэныкъуэмкIэ къыкъуэжа Хьэшырым и дежкIэ къыхитащ. Шумахуэм къыпежьэу гъуэм къыдэкIа хьэщIэхэм я гъуащхьэтетым и щIыбагъым къыдэхута Алан лъэщу топым еуащ, арщхьэкIэ перекладинэм къигъэлъеижащ.
 • Япэ Iыхьэм и кум джэгум и жыджэрагъыр щIэужьыхащ. ЗэпэщIэтыныгъэ мащIэр нэхъы- бэу щекIуэкIыр губгъуэм и курт. Ди щIалэхэм ебгъэрыкIуэныгъэ Iуэху зэрахуэжтэкъым, уеблэмэ я лъэныкъуэмкIэ иту топыр щызэIэпахкIэ щхьэусыгъуэншэ щыуагъэхэр яIэщIэщIэрт. Апхуэдэ защIэу йокIуэкI мыгъэрей лъэхъэнэр «Спартак-Налшыкым» зэрыщIидзэжрэ. Гупым я джэгукIэ зэкIэлъымыкIуэм теухуауэ футболеплъхэм жэуапыншэ упщIэ куэд ягъэув хъуащ.
 • Япэ Iыхьэм и кIэух дакъикъэхэм зэIущIэм и бжыгъэр къызэIуахыну иджыри зы Iэмал къахукъуэкIат хэгъэрейхэм. Шумахуэ Заур къыхита угло- войм иужькIэ «Биолог-Новокубанск»-м и гъуэм бгъэдэт Ольмезовыр топым кIэлъеуэжащ. Нэхъапэми хуэдэу, налшыкдэсхэм езыхэм я щыуагъэм и зэранкIэ хьэщIэхэм я гъуэр хамыгъэщIауэ къэнащ — Артур гъуэ нэщIым топыр хуигъэзэфакъым.
 • Загъэпсэхуу къихьэжа нэужьи щытыкIэм зэрызихъуэжа щIагъуэ джэгупIэ губгъуэм щыплъагъуртэкъым — псори зэхэзэрыхьат. ЕбгъэрыкIуэныгъэкIэ узэджэ хъуну командэхэм къызэрагъэпэщ жыджэрагъ закъуэтIакъуэхэр мыхьэнэ пыухыкIа зимыIэ кIэухкIэ ужьыхыжырт. Къыхэбгъэщ хъунухэм ящыщщ «Спартак-Налшыкым» и гъуащхьауэ Масленниковыр зэуар: перекладинэ лъабжьэм кIэщIыхьэ топыр «Биолог-Новокубанск»-м и гъуащхьэтет Суворовым дахэ дыдэу къригъэгъэзащ.
 • ЗэIущIэм хухаха зэман нэхъыщхьэр иухыным дакъикъитху нэхъыбэ къэмынэжауэ, Антиповым и гъуэм къебгъэрыкIуэ хьэщIэхэм я футболистхэм ящыщ зыр штрафнойм щи- хьэм ди щIалэхэм ираудащ. ХьэщIэхэр зэуа топым «Спар- так-Налшыкым» и гъуащхьэтет Антиповым прогрессдэсхэм я гъуащхьэхъумэм хуэзанщIэу къригъэгъэзащ. Пириевыр абы кIэлъеуэжри, хьэщIэхэм текIуэныгъэр къахуэзыхь топ закъуэр дигъэкIащ — 0:1.
 • Гъатхэ зэIущIиплIым зы очко закъуэ фIэкIа къыщызымыхьыфа «Спартак-Налшыкым» къытхуэнэжа гугъэ мащIэхэри егъэкIуэд. Турнир таблицэм и лъабжьэмкIэ щыщыIэ командэхэм апхуэдэ джэгукIэ фIэкIа щыдрамыгъэкIуэкIыфакIэ, мэлыжьыхьым и 10-м Песчанокопскэ ди щIалэхэм «Чайка»-м щыпагъэувыфынур сыту пIэрэ? Хьэмэ къэгубжьу зыкъызэкъуахыну? УпщIэхэр куэдщ.
 • Жыласэ Замир.