ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Студентым и зы махуэ»

2022-01-27

  • Апхуэдэ фIэщыгъэ зиIэ урысейпсо акцэм хэтащ ди къэралым и школакIуэ нэхъыжьхэм ящыщ куэд. УФ-м ЩIэныгъэмрэ цIыхухэм щIэныгъэ нэхъыщхьэ егъэгъуэтынымкIэ и министерствэм къыхилъхьа а Iуэхугъуэр щыдаIыгъащ ди республикэми. «ДыгъафIэ къалэм» и химико-биологие классым щеджэ ныбжьыщIэ 21-рэ зы махуэкIэ хъуат КъБКъУ-м и студент.

  • Апхуэдэ щIыкIэкIэ студент гъащIэм хыхьа школакIуэхэм гуимыхуж къащыхъуащ еджапIэ нэхъыщхьэм щагъэкIуа сыхьэт бжыгъэр. Университетым и медицинэ къудамэм ныбжьыщIэхэм гуапэу къащыIущIащ абы и деканым гъэсэныгъэ лэжьыгъэмкIэ и къуэдзэ, медицинэ щIэныгъэхэм я доктор Къэмбэчокъуэ Заретэ. Ар школакIуэхэм зэпкърыхауэ яхутепсэлъыхьащ я факультетым зыщыхурагъаджэ IэщIагъэм, абы ущIэтIысхьэфын папщIэ узыхуеину балл бжыгъэхэм, нэгъуэщIхэми. Заретэ зэрыжиIамкIэ, мы гъэм и фокIадэм я факультетым щыхурагъэджэу щIадзэнущ «Медико-профилактикэ Iуэхур» IэщIагъэщIэм.
  • Медицинэм хуеджэхэм зэрахабзэу, школакIуэхэми хъэлат хужьхэр щатIэгъащ. Студентхэм я гъусэу ахэр едэIуащ факультетым а махуэм щекIуэкIа лекцэ зыбжанэм. КъыкIэлъыкIуэу ныбжьыщIэхэр ирагъэблэгъащ профессор Урысбамбэт Аслъэн и унафэм щIэту абы илъэс 55-рэ ипэкIэ факультетым къыщызэрагъэпэщауэ щыта анатомие музейм. КъБКъУ-м анатомиемкIэ и кафедрэм и доцент Лъакъуэдыгъу Мадинэ ахэр щыгъуазэ ищIащ я деж щахъумэ хьэпшып зэмылIэужьыгъуэхэм.
  • Провизор IэщIагъэм теухуат фармациемкIэ кафедрэм и унафэщI, фармацие щIэныгъэхэм я кандидат Цаххаевэ Зухра «студент» ныбжьыщIэхэм ядригъэкIуэкIа лэжьыгъэр. Ар зэпкърыхауэ тепсэлъыхьащ апхуэдэ IэщIагъэлIым бгъэдэлъын хуей щIэныгъэмрэ» къалэнхэмрэ. Зухра и нэIэм щIэту школакIуэхэм иужькIэ зэхалъхьащ къызэрыгуэкI хущхъуэ лIэужьыгъуэ.
  • — Университетым япэу дыщIыхьауэ арати, гукъинэ тщыхъуа Iуэху хьэлэмэт куэдым дыхэтащ, — жаIащ школакIуэхэм. – ДызыщIэса лекцэхэри тфIэгъэщIэгъуэнащ, музейми куэд щытлъэгъуащ. ЖыпIэнурамэ, ди махуэр Iуэхугъуэ гъэщIэгъуэн куэду зэхэлъу екIуэкIащ. ФIыщIэ ин яхудощI апхуэдэ Iуэхум дыхэтыну Iэмал къыдэзытахэми, я зэман къыттрагъэкIуадэу факультетым къыщыддэлэжьахэми.
  • Медицинэм епха IэщIагъэр къыхахыну яIа мурадхэм нэхъри тегушхуауэ зэбгрыкIыжащ ныбжьыщIэхэр. Абыхэм къащIащ студентым и дэтхэнэ махуэри апхуэдэ щIыкIэкIэ купщIафIэу зэрырихьэкIыр.
  • ЖЫЛАСЭ Маритэ.