ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIэблэм щагъэгъупщэркъым

2022-01-27

  • Ленинград фашист зэрыпхъуакIуэхэм къыщыIэщIахыжа махуэм ирихьэлIэу, абы теухуа дауэдапщэхэр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щекIуэкIынущ.

  • Мы Iуэхур зытращIыхьыр зауэм щыгъуэ цIыхухэр зыхэта гугъуехьыр къыдэкIуэтей щIэблэм ягурыгъэIуэнырщ, бийм къиувыхьа Ленинград дэсахэм къызэкъуаха хахуагъэр я щапхъэу къэгъэхъунырщ. Фэеплъ Iуэхум и курыхыр «Блокадэм исахэм я щIакхъуэ Iыхьэ» зыфIащарщ. ЩIакхъуэ грамми 125-рэ зы цIыхум хуэзэу ирату арат а гузэвэгъуэ зэманым.
  • ЩIышылэм и 27-м, 1944 гъэм Ленинград фашист зэрыпхъуакIуэхэм къыщыIэщIахыжа махуэм ирихьэлIэу, къэралым и курыт еджапIэхэм фэеплъ дерсхэр щекIуэкIынущ.
  • КъБР-м щэнхабзэмкIэ и IуэхущIапIэхэм, еджапIэхэм зэIущIэхэр, тхыдэ сыхьэтхэр, еджэныгъэхэр, гъэлъэгъуэныгъэхэр, хахуагъэм теухуа дерсхэр къыщызэрагъэпэщынущ.  Апхуэдэуи еджакIуэхэр ирагъэплъынущ «Жила-была девочка», «Спасти Ленинград», «Коридор бессмертия» фильмхэм.
  • Къэбарт Мирэ.