ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гулъытэншэу  зыри  къигъэнакъым

2022-01-25

  • Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм и депутат Быф Анатолэ хэхакIуэхэм яхуэзащ. Къэралым, республикэм щыщыIэ эпидемиологие щытыкIэм къыхэкIкIэ, зэIущIэр зэрекIуэкIар видеозэпыщIэныгъэ Iэмалым тетущ.

  • Депутатым зыкъыхуэзыгъэзахэр игъэпIейтейрт я псэупIэр зэрымыщIагъуэм, псэупIэ-коммунальнэ Iуэтхьэбзэхэм щIат пщIэр зэрыхэхъуам, хущхъуэ лъапIэхэр къазэрыхуэмыщэхум, нэгъуэщIхэми.
  • ЛъэIукIэ зыкъыхуэзыгъэзахэр гулъытэншэ ищIакъым Быфым, гугъуехь хэтхэм ахъшэкIэ защIигъэкъуащ, юристым ечэнджэщыну хуейхэм а Iуэхур къахузэригъэпэщащ.
  • Языныкъуэхэм я упщIэхэм я жэуапыр къыщылъыхъуапхъэ къэрал къулыкъущIапIэхэм депутат лъэIу иригъэхьыну жиIащ.
  • Абы и нэIэ щIэтынущ а махуэм зыкъыхуэзыгъэзахэм я Iуэхур зэрыкIуатэр.
  • Шыпш Даянэ.