ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сэлэтхэм  я  псэр  ягъэгуфIэ

2022-01-25

  • Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ зэщIэузэда къарухэмрэ хабзэхъумэ IэнатIэхэмрэ я ветеранхэм я Налшык къалэ зэгухьэныгъэм мы махуэхэм зэIущIэ купщIафIэ щекIуэкIащ. 115-нэ шу дивизэм и цIэр зезыхьэ къэлъыхъуакIуэ гупым щыщхэр яхуэзащ Налшык дэт курыт школ №23-м и еджакIуэхэу Курп лъагапIэхэм дэкIуеяхэм. ЗэIущIэм кърагъэблэгъат ветеранхэри Урысейм и РОСТО ДОСААФ-м   КъБР-м щиIэ къудамэм и лIыкIуэхэри.

  • Къэбэрдей-Балъкъэрыр нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэм къызэрыIэщIахыжрэ илъэс 79-рэ зэрырикъуам тещIыхьат зэхуэсыр. Ар къызэIуихащ къытщIэхъуэ щIэблэр хэкупсэу гъэсэныр сыт щыгъуи зыгъэнэхъапэ ветеран зэгухьэныгъэм и унафэщIым и къуэдзэ ПщыхьэщIэ Лейла. Ар ныбжьыщIэхэм яхутепсэлъыхьащ зыхэт жылагъуэ зэгухьэныгъэм иригъэкIуэкI лэжьыгъэхэм, апхуэдэуи школакIуэхэр къыхуриджащ щалъхуа щIыналъэм и тхыдэр нэхъ куууэ яджыну, абы и блэкIам нэхъыфIу зыщагъэгъуэзэну.
  • ПщыхьэщIэм и псалъэм пищэу, зэхуэсым кърихьэлIа ныбжьыщIэхэм гуапэу епсэлъылIащ къэлъыхъуакIуэ гупым и пашэхэм ящыщ Заруцкий Олег. Тэрч щIыналъэм иджыблагъэ щрагъэкIуэкIа къэлъыхъуэныгъэхэм къарикIуахэм я гугъу щищIым, абы школакIуэхэм яригъэлъэгъуащ Курп лъагапIэхэм къыщагъуэта  хьэпшып зэмылIэужьыгъуэхэр. «Сэлэтым и псэр» зыфIаща а гъэлъэгъуэныгъэр яфIэхьэлэмэтащ щыгъуазэ зыхуэзыщIа ныбжьыщIэхэми балигъхэми.
  • ДОСААФ-мрэ «ЗауэлI зэкъуэшыныгъэ» къэралпсо зэгухьэныгъэмрэ КъБР-м щаIэ къудамэхэм къабгъэдэкI фIыщIэ тхылъхэр хуагъэфэщащ Курп лъагапIэхэм дэкIыу абы къэлъыхъуэныгъэхэр жыджэ-ру щезыгъэкIуэкIа ныбжьыщIэхэм. Урысейм и гъунапкъэхъумэ къулыкъущIа-пIэм къыбгъэдэкI щIыхь тхылъ иратащ Налшык дэт курыт школ №23-м тхыдэр щезыгъэдж Заиченкэ Галинэрэ абы и гъусэу гъунапкъэхъумэхэм ятеухуа фильм тезыха школакIуитIымрэ. Къыхэдгъэщынщи, а лэжьыгъэм увыпIэфI къыщыхуагъэфэщащ Урысейпсо еплъыныгъэ-зэпеуэм.
  • КЪАРДЭН Маритэ.