ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2021-12-21

 • «Омикрон» штамм лIэужьыгъуэщIэр
 • ЩIэныгъэлIхэмрэ дохутырхэмрэ «COVID-19» зи фIэщыгъэ коронавирусыщIэм и нэщэнэ нэхъыщхьэхэр хъарзынэу къахута хъуащ иужьрей илъэситIым. Ар къызэуалIэхэм я нэхъыбэм я лъыр Iув ещI, я температурэр дрегъэкIуей, щхьэуз къарет, псчэ гъущэм ирегъэубыд, жыпIэнуращи, къарууншэ ещI.

 • Мыхэращ дохутырхэм нэхъыбэрэ гу зылъатэр. Апхуэдэу щыт пэтми, штаммыщIэ къежьэху къэскIэ, узыфэм  еплъэщIэ егъуэт, къахута нэщэнэхэм темыхуэ е емыщхь гуэрхэр къыхагъэкI. «Роспотребнадзор»-м хъыбар къызэритамкIэ, Африкэ Ипщэ Республикэм къыщежьауэ нобэкIэ дунейм зыщеубгъу фIэщыгъэщIэ зрата штаммыщIэм. «Омикрон» — аращ абы зэреджэр. ЛIэужьыгъуэщIэр иджыри нэсу къэхута хъуакъым, ауэ ар зыпкърыту къыщIагъэща цIыхухэм сымаджагъэр зэрырахьэкIым теухуауэ гу зылъытапхъэ зыбжанэ къыхагъэкIауэ щыIэщ.
 • «Омикрон»-р зэуэлIахэм я нэхъыбэм я Iэпкълъэпкъыр щIэлIэу, шхыным я гур хуэмыкIуэу, я гур къыдэмыжу, я къарур къахузэщIэмыкъуэу щытщ. Ауэ сымаджэ хъуахэм яхэткъым зи температурэр лъагэу дэкIуея, щхьэуз зиIэ. Псчэ къариту игъэтхьэусыхахэри мащIэ дыдэщ. Уз зэрыцIалэхэмрэ микробиологиемкIэ Габричевскэ Георгий и цIэр зезыхьэ щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым и лэжьакIуэхэм зэрыжаIэмкIэ, штаммыщIэр сабийхэм щеуалIэкIэ, я щIыфэм плъыжьыгъэр къытрепхъэ. Мыр иджыри къыздэсым коронавирусым дамылъэгъуа нэщэнэу щIэуэ къахутахэм ящыщщ. «Омикрон»-р къызэузахэм я процент 15-м узыфэр апхуэдэу ящIэкIащ.
 • «УнэтIыныгъэ» щIэныгъэ центрым и унафэщI Семёнов Александр зэрытригъэчыныхьымкIэ, Африкэм къыщежьа лIэужьыгъуэщIэр коронавирусым и адрей штаммхэм мащIэ дыдэщ къазэрыщхьэщыкIыр. Апхуэдэу щыт пэтми, псори зэакъылэгъущ штаммыщIэр цIыхум игъэхыщIэу зэремыгуауэм, Iэпкълъэпкъыр зытет щыты-кIэ къызэрыкIуэм тришу гъейшей зэримыщIым.
 • Мысыхьэтым къызэрахутамкIэ, Урысейм щыщу коронавирусым и лIэужьыгъуэщIэр цIыху 16-м еуэлIащ. Ахэр псори Африкэ Ипщэ Республикэм зыгъэпсэхуакIуэ кIуахэм ящыщщ.
 • ШУРДЫМ Динэ.
 • Узыншагъэр нэхъапэщ
 • Дунейр зэщIэзыщта коронавирус узыфэм пэщIэтыным икIи абы земыгъэубгъуным теухуа зэIущIэ Тыжьей (Кыщпэк) къуажэм дэт КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ курыт еджапIэм иджыблагъэ щекIуэкIащ.
 •  
 • Узым и ягъэу цIыхум и узыншагъэм екIым, ар зыпкърыкIами гугъу дыдэу зэрызиужьыжым теухуа псалъэмакъ купщIафIэ къызэхуэсахэм ядригъэкIуэкIащ къуажэ амбулаторэм и унафэщI Урысбий Мадинэ. Абы зэпкърыхауэ дэтхэнэм дежи нихьэсащ коронавирусыр зищIысыр, ар цIыху Iэпкълъэпкъым и жьы кIуапIэхэмрэ тхьэмбылымрэ зэреуэр, абы къыдекIуэкI нэщэнэхэр, зиужьым-зихъуэжурэ штамм зэмылIэужьыгъуэхэр зэригъуэтыр. Дохутырым цIыхухэм къагуригъэIуащ узыфэм урипэщIэтыну мастэ зыхегъэлъхьэным нэхъ IэмалыфI зэрыщымыIэр, вакцинэм Iэпкълъэпкъым и иммунитетыр вирусым зэрыпэщIэтын къару къызэрыритыр.
 • ЗэIущIэм хэтащ Бахъсэн щIыналъэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ и къулыкъущIапIэм и унафэщIым и къуэдзэ Къэзан Заур. Абы къызэхуэсахэр щигъэгъуэзащ Бахъсэн щIыналъэм коронавирусым и IуэхукIэ щыщыIэ щытыкIэм. «НобэкIэ дыгупсысэнуи, къекIуэкI узым дызэрыпэщIэтын нэгъуэщI Iэмал къэтлъыхъуэнуи зэман диIэжкъым — вирусыр здынэмыса щIыпIэ щыIэжкъым, ар цIыхум и узыншагъэм йогуауэ, сымаджапIэм къримыгъэкIыу куэд дыдэ тIэщIех. Фызэгупсысынур аращ, узыфэм къытхуихь хэщIыныгъэхэрщ. Зыужьыжыгъуейуэ фIэкIа фIырыфIкIэ узыIэщIэмыкI коронавирусым ублэзышынур вакцинэращи, унагъуэхэм зэгурыIуауэ зыхевгъалъхьэ, фи Iыхьлыхэри абы къыхуевджэну сыныволъэIу. Узыншагъэр псом нэхърэ нэхъапэщ», — жиIащ Къэзан Заур.
 • Вакцинэр зыхрагъэлъхьэну, абы щымыщтэну икIи дзыхь хуащIыну къыхураджэу зэIущIэм къыщыпсэлъащ Бахъсэн щIыналъэм ис щэнхабзэм и лэжьакIуэхэр. ЦIыхухэр нэхъри трагъэгушхуэн папщIэ, абыхэм я гъэсэн ныбжьыщIэ цIыкIухэр зыхэт концерт хъарзынэ къызэрагъэпэщащ.
 • ЗэIущIэм хэтахэм коронавирусым узэрыпэщIэтынумрэ вакцинэмрэ теухуа жылэузэщI тхылъхэр хуагуэшащ.
 • Тыжьейдэсхэм драгъэкIуэкIа жылэузэщI лэжьыгъэм хуэдэ Бахъсэн щIыналъэм и къуажэ псоми къыщызэрагъэпэщ. Иджыпсту щIыналъэм вакцинэр щыхебгъалъхьэ хъуну пункт 11 щыIэщ, цIыху мин 16-м щIигъум мастэ зыхрагъэлъхьагъэххэщ.
 • ТАБЫЩ Мурат.