ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIалиплIми текIуэныгъэ къытхуахь

2021-12-21

  • Краснодар къалэм щекIуэкIащ АСА 134 хабзэ пыухыкIа зимыIэ зэзауэхэмкIэ дунейпсо зэхьэзэхуэ. Пшыхьым хиубыдэу щыIа зэIущIэ 11-м нэхъыщхьэу къыщалъытэрт Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Багъ Алийрэ Новокузнецк къикIа Кошкин Андрейрэ я зэпэщIэтыныгъэр. 

  • Гулъытэ нэхъ зыхуащI спортсменхэм   я зэIущIэр раунди 5-кIэ екIуэкIащ. Япэ   Iыхьэхэм зэхьэрхуэрэгъухэр зэхуэдэу зэзэуащ, ещанэм къыщыщIэдзауэ ди   лъэпкъэгъум тепщэныгъэр иубыдащ икIи етхуанэ Iыхьэр иухыху ар зыIэщIигъэкIа- къым. Судьяхэм  зэдэарэзыуэ  зэпэщIэ- ныгъэ нэхъыщхьэм Багъ Алий щытекIуауэ къалъытащ.
  • Багъым нэмыщI Краснодар щызэуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ нэгъуэщI спортсменищ. Гугу Мурат къыпэщIэта   Украинэм къикIа Микуцэ Дмитрий еща- нэ раундыр екIуэкIыу зитын хуей хъуащ, ди лъэпкъэгъум абы и пщэр фIикъузыкIри.
  • КъыкIэлъыкIуэу октагоным къихьа КIуэкIуэ Мухьэмэдрэ Тюмень щыщ Гордеев Павелрэ. Судьяхэр зэдэарэзыуэ абыхэм я зэпэщIэтыныгъэм бахъсэндэсыр щытекIуауэ къалъытащ.
  • Мэш Ислъам къыпэщIэтащ Бразилием къикIа Силвэ Клеверсон. ЗэIущIэм щынэхъыфIам теухуауэ судьяхэм еплъыкIэ зэхуэмыдэ хуаIащ. АрщхьэкIэ нэхъыбэр адыгэ щIалэм и телъхьэ хъуащ икIи текIуэныгъэр къыхуагъэфэщащ.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыхьыр яхъумэу утыкум ихьа адыгэ щIалиплIми текIуэныгъэ зыIэрагъэхьауэ къекIуэлIэжащ.
  • Жыласэ Замир.