ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIуэкIуэ Казбек Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ еджакIуэхэм ехъуэхъуащ «Зыгъэпсэхугъуэ ин» зэпеуэм зэрыщытекIуамкIэ

2021-11-16

  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек инстаграмым щиIэ напэкIуэцIым фIыщIэ щахуищIащ «а текIуэныгъэхэр къахьыным зи фIыщIэшхуэ хэлъхэм» — ныбжьыщIэхэм я адэ-анэхэм, егъэджакIуэхэмрэ гъэсакIуэхэмрэ. «Си гум къыбгъэдэкIыу ди еджакIуэ цIыкIухэм сохъуэхъу «Зыгъэпсэхугъуэ ин» Урысейпсо зэпе-
  • уэм зэрыщытекIуамкIэ. Икъу- кIэ узэрыгушхуэн ныбжьыщIэхэщ!» — щыжеIэ КIуэкIуэ Казбек текIуахэм защыхуигъазэ тхыгъэм.

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ, класс нэхъыжьхэм щIэс ныбжьыщIищым бжьыпэр щаубдыащ «Зыгъэпсэхугъуэ ин» Урысейпсо зэхьэзэхуэм — ахэр Налшык къалэ округым щыIэ еханэ курыт еджапIэм щIэс Бечеловэ Айданэ, Налшык дэт курыт школ №5-м щыщ Гуэнокъуэ Амир, «ДыгъафIэ къалэ» сабий академием и еджакIуэ Жабоев Ахъмэт сымэщ.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ еджакIуипщI нэсат Урысейпсо зэпеуэм и кIэух Iыхьэм — Налшык, Бахъсэн къалэ округхэм, Шэджэм, Аруан, Iуащхьэмахуэ муниципальнэ щIыналъэхэм щылажьэ курыт еджапIэхэм я лIыкIуэу.
  • «Урысейр псоми зэхуэдэ Iэмалхэр щаIэ къэралщ» президент платформэм и проектхэм ящыщщ 9 — 11-нэ классхэм щIэсхэм яхуэгъэпса, «Зыгъэпсэхугъуэ ин» зыфIащар. Абы и кIэух зэпеуэр щекIуэкIащ «Артек» дунейпсо сабий лагерым. УнэтIыныгъэ зэхуэмыдэхэмкIэ абы текIуэныгъэр къыщахьащ къэрал псом щыщ ныбжьыщIэ 600-м. НыбжьыщIэ 300-м, абыхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэри яхэту, сом мелуан зырыз иратащ я щIэныгъэм адэкIи хагъэхъуэным трагъэкIуэдэну.
  • ТекIуахэм ехъуэхъуащ Урысейм и Президент Путин Владимир: «Фэ щIыхь пылъу къэфкIуащ лъагапIэм фыхуэзыша гъуэгур икIи шэч къытесхьэркъым фщыщ дэтхэнэми хьэкъыу зэрыпхыкIар «Зыгъэпсэхугъуэ иныр» зэпеуэ къудейуэ зэрыщымытыр: ар къэралым и ныбжьыщIэ минищэхэр зэкъуэзыгъэувэ, зэакъылэгъухэм я зэгухьэныгъэщ, абы дэтхэнэми пщIэ щыхуащI, нэхъыбэ зэрахузэфIэкIынур я фIэщ щащIыф, гъащIэм я гъуэгу къыщагъуэтыжынымкIэ щадоIэпыкъу».
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.