ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Чемпионыр къыхагъащIэ

2021-11-17

  • Щхьэзакъуэ зэзауэхэр щегъэкIуэкIыным хуэщIауэ Къэзан дэт «Ак Барс» уардэунэм щекIуэкIащ бгырыпх бэнэкIэмкIэ XIX дунейпсо чемпионат. Саугъэтхэм щIэбэныну Тэтэрстаным и къалащхьэм къыщызэхуэсат къэрал 36-м я спортсмен нэхъ лъэщхэр. Къэбэрдей-Балъкъэрым бгырыпх бэнэкIэмкIэ и командэ къыхэхам и тренер нэхъыжь Гажонов Юрий хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, республикэм и бэнакIуэхэм чемпионатым медалитI къыщахьащ.

  • Зи хьэлъагъыр килограмми 100-м щIигъухэм я гупым щригъэкIуэкIа пэщIэдзэ зэIущIищым шэч къызытумыхьэн текIуэныгъэхэр къыщызыхьа спортсмен Мысост Мырзэбэч кIэух зэпэщIэтыныгъэм зымащIэкIэ къыщефIэкIащ Къэзахъстаным и лIыкIуэр икIи ды-жьын медалыр къылъысащ.
  • Фигу къэдгъэкIыжынщи, 2019 гъэм апхуэдэ зэхьэзэхуэ дыдэу Къэзан щекIуэкIам Мысостыр чемпион щыхъуауэ щытащ.
  • Зи хьэлъагъыр килограмм 82-м нэблагъэхэм я зэпэщIэтыныгъэм домбеякъ медалыр къыщихьащ Бэрэгъун Астемыр.
  • Спортсменхэр зэхьэзэхуэм хуагъэхьэзыращ Чочаев Елдаррэ Умар Залымрэ.
  • КЪЭХЪУН Бэч.