ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Саугъэт  лъапIэр зыхуагъэфэща Къардэн  Ренат

2021-11-11

  • КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и студент Къардэн Ренат Ежевский А. А. и цIэр зезыхьэ саугъэтым и лау-реат хъуащ.

  • Зи гугъу тщIы саугъэтыр зыгъэува «Росспецмаш» зэгухьэныгъэм иджыблагъэ хэIущIыIу ищIащ мэкъумэш Iэмэпсымэхэм елэжь конструктор щIалэхэр щызэпеуа зэхьэзэхуэм щытекIуахэм я цIэхэр. Ар екIуэкIащ Урысейм Промышленностымрэ сатумкIэ и министерствэм и нэIэ щIэту.
  • Саугъэтым и лауреат хъуащ КъБР-м, Приморскэ, Пермь, Краснодар, Пензэ, Кемеровэ крайхэм, Ульяновскэ, Челябинскэ областхэм икIахэу студент 11.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым къыбгъэдэкIыу зэпеуэм хэтащ КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Мэкъумэш университетым и еплIанэ курсым щIэс Къардэн Ренат. Инженер щIалэм утыку ирихьащ джабэ нэкIухэм щагъэкIа хадэхэм узэрыщылэжьэну агрегатым и проект. Абы и унафэщIу щытащ техникэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор Хьэжмэт Лиуан.
  • КъэпщытакIуэ комиссэм хэтащ мэкъумэш Iэмэпсымэхэр къыщIэгъэкIынымкIэ Урысейм щыпашэ заводхэу «Ростсельмаш», ФГУП НАМИ хуэдэхэм я лэжьакIуэхэр, УФ-м Промышленностымрэ сатумкIэ и министерствэм, СМИ-м я лIыкIуэхэр. Абыхэм къалъытащ утыку кърахьа лэжьыгъэ-хэр иджырей зэманым хуэфащэ мэкъумэш Iэмэпсымэу.
  • Зэпеуэм къигъэлъэгъуащ Урысейр зыщыгугъ хъун, зэчиишхуэ зыбгъэдэлъ, мэкъумэш Iэмэпсымэхэм елэжьыфыну инженер щIалэгъуалэ зэрыщыIэр, абдеж дыдэми унафэ къыщащтащ зэхьэзэхуэм хэта щIалэхэр я зэфIэкIым зыщрагъэубгъуфын лэжьапIэ ягъэувыну.
  • Саугъэтхэр текIуахэм къыщратыжынущ Дон Iус Ростов къалэм дэт «Ростсельмаш» IуэхущIапIэм щекIуэкIыну пшыхьым.
  • Къудей Iэминэ.