ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мэзхэр  дывгъэхъумэ

2021-11-11

  • «Экологие» лъэпкъ проектым хыхьэу ди къэралым щокIуэкI «Мэзхэр тхъумэнщ» зи фIэщыгъэ урысейпсо Iуэхугъуэр. Абы и щIыналъэ Iыхьэр гъэзэщIэн Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщIадзэнущ щэкIуэгъуэм и 13-м щегъэжьауэ.

  • Къыхэгъэщыпхъэр аращи, къэрал псом зыщызыубгъу щIыхьэхур къыхэлъхьэнымкIэ жэрдэмыр зейр волонтёрхэм я зэгухьэныгъэу «Фэеплъхэм я жыг хадэ» зыфIащарщ.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым зи гугъу тщIы проектым и унэтIакIуэщ республикэм ЩIыуэпсым и хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ и министерствэр. Iуэхугъуэхэр дызэрыт мазэм и кIэ хъуху республикэм и щIыналъэ псоми щекIуэкIынущ.
  • Апхуэдэу, КъБР-м и къалащхьэм ТекIуэныгъэм и цIэр зезыхьэ паркым щIыхьэхум хэтынухэм щыхасэнущ кIей, блашэ, Iэней, жыгей, пхъэмыфей, дей жыгыщIэхэу зи бжыгъэр, псори зэхэту, 250-м нэблагъэр. Ахэр кърашынущ къыщагъэкIа IуэхущIапIэу «Къэбэрдей-Балъкъэр мэз питомник» зи фIэщыгъэм. ЩIыхьэхум хэтынущ КъБР-м щIыуэпсым и хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ и министр Шаваев Ильясрэ зи пашэ гупымрэ, республикэм и мэз хозяйствэмрэ ар хъумэнымрэ пыщIа IуэхущIапIэхэм я IэщIагъэлIхэр, волонтёрхэр.
  • Гу лъытапхъэщ «Мэзхэр тхъумэнщ» проектыр илъэс ещанэ хъуауэ УФ-м зэрыщекIуэкIыр. А зэманым къриубыдэу, ди къэралым и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм жыгыщIэу щагъэтIысам я бжыгъэр мелуан 80-м щIегъу. ЕзыгъэкIуэкIхэм зэрыжаIэу, Iуэхугъуэм и къалэн нэхъыщ-
  • хьэр, зэман кIыхьым къриубыдэу, Урысей Федерацэм и мэзхэр хъумэн, абы къыдэкIуэуи, гъэбэгъуэжын зэрыхуейм жылагъуэр егъэгупсысынырщ, хузэщIэгъэуIуэнырщ.
  • Фигу къэдгъэкIыжынщи, «Экологие» лъэпкъ проектым «Мэзхэр тхъумэнщ» и Iыхьэр ди щIыналъэм гъэзэщIа щыхъуным хуэгъэзауэ, ди республикэм федеральнэ бюджетым къыхэкIыу сом мелуан 31-м нэблагъэ гъэ дызэрытым къриубыдэу къыхуаутIыпщащ.
  • Апхуэдэуи, ди щIыналъэм зи гугъу тщIы проектыр щыпхыгъэкIыным хуэунэтIауэ, «Къэбэрдей-Балъкъэр мэз питомник» IуэхущIапIэм щылажьэхэм республикэм и мэзхэм гъатхэ кIуам щыхасащ зи лъабжьэр иубыда жыгыщIэу мин 420-м щIигъур.
  • БЭРАУ  Бышэ.