ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЕтIуанэ дивизионым лъэ быдэкIэ хуокIуэ

2021-09-07

 • Ипщэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэхэм футболымкIэ я чемпионатым (УФ-м и ещанэ дивизионым) и зи чэзу зэIущIэхэр екIуэкIащ. Прохладнэ и «Энергетик»-м и стадионым щыхигъэщIащ Дагъыстэным и «Дербент»-мрэ «Динамо-М»-рэ икIи турнир таблицэм къыщыкIэлъыкIуэхэм фIыуэ ящхьэщыкIащ.

 • «Деребент»-м щыдэджэгуа махуэр прохладнэдэсхэм я IутIыжт. ЗыкъызэщIэгъэплъэным зэман куэд хухамыхыу хэгъэрей-хэр Iуэхум пэрыхьащ. ЕплIанэ дакъикъэр екIуэкIыу арат Иуан Азрэт бжыгъэр къыщызэIуихам.
 • ПсынщIэу къыхудагъэкIа топым пэмыплъа хьэщIэхэр Iэнкун къэхъуащ, я джэгукIэри нэгъуэщI щытыкIэм хуагъэкIуэжын хуей хъуащ. Апхуэдэ Iэмали зэмани «Дербент»-м къыхуигъэнакъым хэгъэрейхэм я гъуащхьауэ нэхъыфIым. Дакъикъэ 12 нэхъ дэмыкIыу ар етIуанэуи къыхэжаны-кIащ — 2:0. Зэман кIэщIым къатепсыхьа гугъуехьыр зэпIэзэрыт ящIыжыну ежэжьа дагъыстэн футболистхэм зы щыуагъэм адрейр къыкIэлъыкIуэу яIэщIэ-кIырт.
 • ХьэщIэхэм зэрыкомандэу къызэрагъэпэща ебгъэрыкIуэныгъэм топыр къахэзыха Шортэн Рустам «Дербент»-м и лъэныкъуэкIэ иунэтIащ. Хабзэр зэпауду фIэкIа ар къахуэгъэувыIакъым Дагъыстэным и командэм и гъуащхьэхъумэхэм — пенальти! Ар дигъэкIащ езы Шортэным. Куэд дэмыкIыу иджыри зы топ, ари метр пщыкIузым и деж щыту, хьэщIэхэм я гъуэм дыхьащ. Ари зи фIыгъэр Рустамщ — 4:0.
 • ЗэIущIэм и етIуанэ Iыхьэр и ныкъуэм нэблэгъауэ къыкIэлъыкIуэ топыр — иджыри пенальтикIэ — дигъэкIащ Иуаным. Гъуащхьауэ нэхъыфIым и еплIанэ топми командэм къыдэщIхэр куэд- рэ пигъэплъакъым. Абы кIэух бжыгъэр 6:0-м нигъэсащ.
 • Шэч лъэпкъ къызытумыхьэн текIуэныгъэ дахэм иужькIэ прохладнэдэсхэм япэ увыпIэм зыщагъэбыдащ. Ди щIалэхэм къакIэлъеIэ Нэзрэн и «Ангушт»-м джэгугъуэ блэкIа щыфIахьащ. Куэд пэмыплъауэ, ингушхэр «Волгарь-М»-м и деж щыIэу 0:2-уэ къыпикIуэтащ. Иджы очкоитхукIэ ахэр ди щIалэхэм къакIэроху.
 • КъБР-м и Къэралыгъуэм и махуэм ирихьэлIэу къыкIэлъыкIуэ зэIущIэр Мэхъэчкъалэ щыпIэ «Динамо-М»-м щыдригъэкIуэкIащ «Энергетик»-м. ЗэпэщIэтыныгъэм и япэ Iыхьэм и ныкъуэр нэблэгъауэ бжыгъэр къызэIуихри прохладнэдэсхэр япэ иригъэщащ гупым и гъуащхьауэ нэхъыфIхэм ящыщ Шортэн Рустам — 0:1.
 • ХьэщIэхэр япэ зэрищам арэзы къимыщI мэхъэчкъалэдэсхэр ебгъэрыкIуэн щIадзащ. АрщхьэкIэ ди щIалэхэри абы хуэхьэзырти, топым кърагъэгъазэрт. ИкIэм-икIэжым, хэгъэрей-хэм я кIэн къикIащ. ЗэIу-щIэм и япэ Iыхьэм хухаха зэманым и иужьрей дакъикъэм «Динамо-М»-м и гъуащхьауэ Темишев Магомед бжыгъэр зэхуэдэ ищIыжащ.
 • Загъэпсэхуу къихьэжа нэужь дэтхэнэ зы командэ-ри тепщэныгъэр зэриубыдыным хущIэкъуащ. Футболистхэм щтэIэщтаблэу топыр зэIэпахырт, щыуагъэ яIэщIэкIыу и хьэрхуэрэгъум ар къигъэсэбэпыну Iэмал ирамытын папщIэ.
 • ЗэIущIэм и кIэух дакъикъэхэм Прохладнэ икIа командэм щIэх-щIэхыурэ ипэкIэ кIуэтэн щIидзащ. Абыи ехъулIэныгъэ къахуихьащ. «Динамо-М»-м и гъуащхьэхъумэхэм яIэщIэкIа Шортэным аргуэру и гупыр япэ иригъэщащ — 1:2. Куэд дэмыкIыу «Энергетик»-м и текIуэныгъэр щIигъэбыдащ Иуан Азрэт — 1:3.
 • Иджырей джэгугъуэм хыхьэу Астрахань и командэхэу «Волгарь-М»-мрэ «Волгарь-Ю»-мрэ я зэпэщIэтыныгъэр 3:0-у иухащ. Нэзрэн и «Ангушт»-р 1:0-у ефIэкIащ Каспийск и «УОР-Дагестан»-м.
 • «Дербент»-м и гъуэм топиплI, «Динамо-М»-м зы худигъэкIа нэужь, гъуащхьауэхэм я зэпеуэм щхьэзакъуэ пашэныгъэр щиубыдащ Иуан Азрэт. Иджы ар къызэрыхэжаныкIам и бжыгъэр 15 хъуащ. ЕтIуанэу къакIуэ «Ангушт»-м и гъуащхьауэ Алиев Бэчхъан псори зэхэту топипщI ди- гъэкIауэ аращ.
 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и ещанэ дивизионым и турнир таблицэм и щхьэм зыщызыгъэбыда «Энергетик»-р етIуанэ дивизионым лъэ быдэкIэ хуокIуэ. КъыкIэлъыкIуэ зэIущIэр прохладнэдэсхэм Астрахань щрагъэкIуэкIынущ. ФокIадэм и 8-м ахэр IущIэнущ щIыпIэ командэм.
 •  
 • Жыласэ Замир.