ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIэрэф Азэмэт и зи чэзу ехъулIэныгъэ ин

2021-09-07

  • Краснодар къалэм щекIуэкIащ зэзауэ зэхэтымкIэ АСА 127 зэхьэзэхуэр. Абы и зэIущIэ нэхъыщхьэхэм ящыщ зым щызэпэщIэтащ ди лъэпкъэгъу КIэрэф Азэмэтрэ Шэшэным икIа спортсмен Албасханов Расулрэ.

  • И Iэхэр зэрынэхъ кIыхьым, зэрынэхъ плIэшхуэм къыхэкIкIэ КIэрэфым и хьэрхуэрэгъур зыбгъэдигъэхьэртэкъым. Иужьрейм абы и лъэр щIиуду алэрыбгъум зэрытридзэн Iэмалхэр къилъыхъуэрт икIи и лъакъуэ лъэныкъуэр иубыдри, игъэджэлащ. Къэтэджыжыну хущIэкъу Азэмэт зыри хузэфIэкIыртэкъым, и пщэр фIиубыдыкI пэтми. Албасхановми и ебгъэрыкIуэныгъэхэм и хьэрхуэрэгъум шынагъуэшхуэ къыхуихьыртэкъым.
  • ЗэпэщIэтыныгъэм и етIуанэ Iыхьэм IэмалыншагъэкIэ КIэрэфыр нэхъ жыджэр къэхъуащ. АрщхьэкIэ и ебгъэрыкIуэныгъэхэм ящыщ зым набдзэгубдзаплъагъэр фIэкIуэдри, удын хьэлъэ къытехуащ. ЗэIущIэр партерым имыгъэкIуамэ, адэкIи удынхэм къакIэлъыкIуэныр шынагъуэт. Албасхановым и хьэрхуэрэгъур итхьэлэну иужь ихьат, ауэ ар къигъэсэбэпри, КIэрэфыр къызэфIэувэжащ. ЕтIуанэ дакъи-къитхум и кIэухым Азэмэт Iэмал иIащ зэIущIэр и кIэм нэмысу иригъэухыну, арщхьэкIэ хъуакъым.
  • Ещанэ Iыхьэм адыгэ щIалэм и ебгъэрыкIуэныгъэхэм хуабжьу хигъэхъуащ икIи зы удын хьэлъэм адрейр къыкIэлъыкIуэу Албасхановым тридзэн щIидзащ. И лъакъуэр щIичыну мурад зыщIа шэшэн зэуакIуэм ар къехъулIакъым. Абы и щыуагъэр къэзыгъэсэбэпа Азэмэт анакондэ блэ лIэужьыгъуэ щIыкIэу и хьэрхуэрэгъум и пщэр фIиубыдыкIащ икIи Албасхановыр къэмэ-ха нэужь, судьям зэIущIэр къигъэувыIащ.
  • Иджырей зэIущIэр КIэрэф Азэмэт и дежкIэ епщыкIутхуанэу щытащ. Абыхэм текIуэныгъэ 15 къыщихьащ!
  • МЭЗКУУ Къан.