ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Декабрь, 2022

Дэтхэнэми и хэлъхьэныгъэр  къыпхуэмылъытэну инщ

2022-12-30

 • Хабзэ дахэ хъуауэ, ИлъэсыщIэм ирихьэлIэу, КъБР-м и Парламентым щагъэлъапIэ республикэм и IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм зэфIэкI къыщызыгъэлъагъуэхэр. КъБР-м и Парламентым и ЩIыхь тхылърэ республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и УнафэщIым и ФIыщIэ тхылърэ цIыху тхущIым нэблагъэм иратащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Бжыгъэхэмрэ  яхузэфIэкIахэмрэ

2022-12-30

 • 2022 гъэр Iуэхугъуэ гукъинэж куэдкIэ гъэнщIауэ щытащ, республикэм къалэн щхьэпэ куэд щызэфIагъэкIащ, цIыхухэм я псэукIэр зэрырагъэфIэкIуэн Iэмал Iэджэ къызэрагъэпэщащ, гъащIэр нэхъ тынш, зэIузэпэщ щIыным телэжьащ. Ди газетымкIэ фэдгъэщIа хъыбархэм дриплъэжри, мыхьэнэ нэхъ зиIэ, сэбэпынагъ нэхъ зыпылъ, цIыху-бэр нэхъ зыщыгуфIыкIа бжыгъэхэмрэ Iуэхухэмрэ щызэхуэтхьэсыжащ мы тхыгъэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Кадетхэр ягъэгушхуэ

2022-12-30

 • Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру КъБР-м щыIэ, полицэм и генерал-лейтенант Павлов Василий, «Полицей Уае Дадэ» урысейпсо акцэм хыхьэу яIущIащ Налшык къалэм и курыт еджапIэ №7-м, Совет Союзым и ЛIыхъужь Калюжный Н. Г. и цIэр зезыхьэм, полицэм и кадет классхэм щеджэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэралым щынэхъыфIхэм  хабжэ Махуэ Маринэ

2022-12-30

 • АнэдэлъхубзэмкIэ егъэджакIуэхэм я зэфIэкIыр щагъэлъагъуэ ЕпщыкIуханэ Урысейпсо мастер-класс щекIуэкIащ ди къэралым и щыхьэр Москва. Зэпеуэр къызэригъэпэщащ икIи иригъэкIуэкIащ УФ-м Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэмрэ щIэныгъэм зегъэужьынымкIэ абы и федеральнэ IуэхущIапэм Лъэпкъ щIэныгъэ IуэхухэмкIэ и институтымрэ. И мурад нэхъыщхьэр Урысей Федерацэм щыпсэу лъэпкъхэм я анэдэлъхубзэр, урысыбзэри хэту, хъумэным сэбэп хуэхъунырщ, лъэпкъ щэнхабзэхэм яку дэлъ зэпыщIэныгъэхэр гъэбыдэнырщ, къэралым и цIыхубэм яку дэлъ пщIэр, зэхущытыкIэ дахэр нэхъри егъэфIэкIуэнырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Аргудан къуажэр  къахэжаныкIащ

2022-12-30

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыхэплъэжащ республикэм и къалэхэмрэ къуажэхэмрэ зыхуей хуэгъэзэным, Iэгъуэблагъэхэр щхъуантIагъэхэмкIэ гъэдэхэным ехьэлIауэ ирагъэкIуэкIа зэпеуэм кърикIуахэм. КъБР-м и къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ екIуэкIат а зэпеуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Флъэгъуагъэххи, адыгэбзэкIэ  къагъэпсэлъа таурыхъхэр?!

2022-12-30

 • Лъэпкъхэр зэрызэхагъэщхьэхукI нагъыщэ нэхъыщхьэу ябгъэдэлъыр я бзэрщ. Зи бзэр зыхъумэ, ар зыIурылъ, зыгъэлажьэ, езыгъафIакIуэ лъэпкъырщ къэкIуэн дахэ зиIэр. Бзэр зыIурымылъыж лъэпкъым «псэ хэтыжкъым». Абы и хъумэнымкIэ псом нэхърэ нэхъыщхьэр щIэблэм ар ящIэу къэгъэтэджынырщ. Шэч хэмылъуи, псом япэуи а Iуэхур къыщежьапхъэр унагъуэрщ, адэкIэ къалэныр къэрал IуэхущIапIэхэми жылагъуэ зэгухьэныгъэхэми я пщэ къыдохуэ. Псори зэкъуэту Iуэхум телъажьэмэщ ипэкIэ щыкIуэтэнури абы дыщехъулIэнури. Зи анэдэлъхубзэр зыIурылъ щIэблэм и къэкIуэнур шынагъуэншэщ, апхуэдэ сабийхэрщ лъэпкъым и гъащIэм къыпызыщэнур. Ауэ, ди жагъуэ зэрыхъунщи, иужьрей илъэсхэм а Iуэхур дызыгъэгумэщIхэм ящыщщ, ди щIэблэм яхэтщ зи анэдэлъхубзэкIэ мыпсалъэхэр, нэхъ гуемыIужыращи, ар къызыгурымыIуэххэхэр. Гукъыхэщт зиIэ цIыхухэм ар ягъэзэкIуэжын мурадкIэ Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэхэр къызэрагъэпэщ. Абы и лъэныкъуэкIэ икъукIэ Iуэху щхьэпэ ирегъэкIуэкI илъэсым щIигъуауэ лажьэ Адыгэ медиаплатформэм. Гупыр зэхэзышар, зи нэIэ щIэтыр Адыгэ Республикэм и ЩIалэгъуалэ парламентым лъэпкъ политикэмрэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмкIэ и комитетым и унафэщI ЛIыхъукIэ Айдэмырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2022-12-30

 • ИлъэсыщIэ Iэнэм
 • Бабыщ гъэжьа, мыIэрысэ илъу
 • Бабыщ гъэкъэбзар зэгуамыгъэжу псы щIыIэкIэ ятхьэщI, хъыдан къабзэкIэ ялъэщIыж. Бабыщ гъущам и щIыбми и кIуэцIми шыгъурэ шыбжийрэ фIыуэ щахуэ. АдэкIэ мыIэрысэр, нэхъ цIыкIуурэ къыхахри, ятхьэщI, якIхэр кърач, ялъэщIыж. МыIэрысэхэр бабыщ кIуэцIым иралъхьэри, псы щIыIэ тIэкIу иракIэж, бабыщыр мастэIуданэкIэ зэгуадэж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

ИлъэсыщIэ саугъэт

2022-12-30

 • «Сквер 100-летия» зыгъэпсэхупIэм хы-хьэу яухуа гъуазджэ галереем къыщызэIуахащ «Шире круг» гъэлъэгъуэныгъэр. Ар къызэригъэпэщащ къалэм зегъэужьынымкIэ «Платформа» IуэхущIапIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Апхуэдэщ Марианнэ

2022-12-30

 • «Гуп зыгъэгупыр гуп и уасэщ», жаIэ игъащIэми. Мы псалъэжьым къегъэлъагъуэ, шэч хэмылъу, цIыхум и щытыкIэ нэхъыщхьэ дыдэхэм ящыщ зыбжанэ — цIыху хэтыкIэ, лэжьэгъухэм ядэгъуэгурыкIуэкIэ, гупым хэзэгъэкIэ зэрищIэр. Сыт нэхъыфI щыIэн-тIэ абы нэхърэ?! Мис апхуэдэу «Адыгэ псалъэ» газетым и редак- цэм и лэжьакIуэхэм къытхэтщ мы махуэм зи ныбжьыр илъэс бжыгъэ дахэ ирикъу Щомахуэ Марианнэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ЦIыкIухэр щогуфIыкI

2022-12-30

 • ИлъэсыщIэр зэрытелъыджэр псом хуэмыдэу щызыхэпщIэр сабиигъуэрщ. ЦIыкIухэр абы поплъэ пIейтейуэ, тыгъэу къратынухэр гукIэ зэрагъэзахуэу, Уае Дадэмрэ Уэе Гуащэмрэ ятеухуауэ куэдым щIэупщIэу, хьэлъэмэту махуэшхуэм хэлъхэр я гум щагъэтIыгъуэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Урысейм и ЛIыхъужь

2022-12-29

 • Урысейм и Президент Путин Владимир и УнафэкIэ, «Урысей Федерацэм и ЛIыхъужь» цIэр къыфIащащ ди хэкуэгъу щIалэ, десант-штурм дивизэм и капитан Тамазэ Тимур къэралым иригъэкIуэкI дзэ Iуэху хэхам и къулыкъу щигъэзащIэу зэрихьа лIыгъэмрэ хахуагъэмрэ папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Журналистхэр ягъэлъапIэ

2022-12-29

 • КIуэкIуэ Казбек дыгъэгъазэм и 27-м ехъуэхъуащ республикэ, федеральнэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм   я лэжьакIуэхэм папщIэ КъБР-м и Iэтащхьэм игъэува саугъэтыр зыхуагъэфэщахэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Iуащхьэмахуэ лъапэ илъэситIым къриубыдэу сом меларди 100 къыщагъэсэбэпынущ

2022-12-29

 • Илъэс псом лажьэ «Iуащхьэмахуэ» урысейпсо турист комплексым зегъэужьынымкIэ лэжьакIуэ гупым я зэIущIэм кърикIуахэм япкъ иткIэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ УФ-м экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэ Назаров Сергейрэ федеральнэ, республикэ цIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэр зыхэта пресс-конференц ирагъэкIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Насып мыкIуэщIым и къигъэхъуапIэ

2022-12-29

 • ДиIэхукIэ тхъумэркъым, тIэщIэкIмэ, догъыж. Анэхэр аращ зи гугъу сщIыр… Алыхьталэм къигъэщIа цIыхухэм я нэхъ лъапIэ дыдэр анэращ. Абы быным хуиIэ лъагъуныгъэр гъунапкъэншэщ. Анэм и жагъуэ пщIын дэнэ къэна, напIэм нэр зэрихъумэм хуэдэу, хъумэн хуейщ. КъыдгурыIуакъым куэдым дыщIалэхукIэ, сэри сахэту, тIэщIэкIыхукIэ… ИужькIэ дыIэбэкIэ дылъэIэсыжыркъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Анэдэлъхубзэхэм я пщIэр щаIэт

2022-12-29

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым ЦIыпIынэ Аслъэн и цIэр зезыхьэ и Адыгэ щэнхабзэ центрым и уна- фэщI, филологие щIэны- гъэхэмкIэ кандидат, адыгэбзэмрэ литературэмкIэ кафедрэм и доцент Езауэ Мадинэ иджыблагъэ Мэзкуу щекIуэкIа зэIущIэ гъэщIэгъуэным и лэжьыгъэм хэтащ. Урысей Федерацэм щызекIуэ анэдэлъхубзэхэр езыгъэджхэм я Япэ урысейпсо зэхуэсым цIыхушхуэ зэхишащ, лъэпкъыбзэхэм я мыхьэнэри къиIэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр