ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъыхэжаныкIахэр щагъэлъапIэ

2022-11-17

  • Вэрокъуэ Владимир и цIэр зезыхьэ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и фондым щагъэлъэпIащ Налшык и къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм щекIуэкIа «В единстве наша сила» лъэпкъ щэнхабзэ фестивалым жыджэру хэтахэр.

  • Ар теухуауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэси 100, ЩэнхабзэмкIэ фондыр илъэс 35-рэ зэрырикъум. Фестивалыр къызэрагъэпэщащ Налшык къалэ администрацэм ФизкультурэмкIэ, спортымрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и управленэмрэ Вэрокъуэ Владимир и цIэр зезыхьэ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и фондымрэ.
  • ЩэнхабзэмкIэ фондым и унафэщI Мэкъуауэ Люазэ зэхыхьэ гуапэм кърихьэлIахэм ягу къигъэкIыжащ лъэпкъ щэнхабзэ центрхэм я фестивалым хыхьэу цIыху IэпщIэлъапщIэхэм я IэрыкIхэр, республикэм ис лъэпкъхэм я шхыныгъуэхэмрэ фащэхэмрэ зэрыщагъэлъэгъуар, махуэшхуэ концерткIэ зэIущIэ дахэр зэрызэхуащIыжар.
  • — КъБР-м Лъэпкъ Iуэхухэмрэ жылагъуэ проектхэмкIэ, ЩэнхабзэмкIэ и министерствэхэм, Дунейпсо Адыгэ Хасэм, Къэбэрдей-Балъкъэр аграрнэ университетым, ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым, а еджапIэм щэнхабзэмрэ гъуазджэмкIэ и колледжым, «Строитель», «Призвание», Гуманитар-техническэ колледжхэм ди гуапэу яхудогъэфащэ ди IуэхущIапIэм къыбгъэдэкI фIыщIэ тхылъхэр, щэнхабзэ, гъуазджэ зэхыхьэхэр къызэдгъэпэщынымкIэ зэпымыууэ къызэрыддэIэпыкъум папщIэ, — жиIащ Мэкъуауэ Люазэ.
  • Пшыхьым щIыхь тхылъхэмкIэ щагъэлъэпIащ фестивалыр зыгъэдэхахэу республикэм и абхъаз, белорус, эстон, украин, чуваш, куржы лъэпкъ щэнхабзэ центрхэр, Сабий творчествэмкIэ республикэ унэм и гъэсэнхэр, «Шагъдий», «Кавказ пшэплъхэр», «Арабеск» къэфакIуэ ансамблхэр, «Родник» цIыхубэ къэзакъ хорыр, нэгъуэщIхэри.
  • АдэкIэ Мэкъуауэм пшыхьым кърихьэлIахэр хигъэгъуэзащ ЩэнхабзэмкIэ фондым и тхыдэм, илъэс 35-рэ ипэкIэ ар къызэрызэрагъэпэщауэ щытам. Зэхыхьэм хэтахэр Вэрокъуэ Владимир ягу къагъэкIыжу и IуэхущIафэхэм тепсэлъыхьащ икIи зы дакъикъэкIэ хуэщыгъуащ.
  • ТЕКIУЖЬ Заретэ.