ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Имарэ и IэщIагъэ дахэр

2022-11-17

  • КъБР-м и къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ ягъэдахэу зэIузэпэщ ящIа утым къращIыхьа галереем щагъэлъагъуэ сурэтыщI Аккизовэ Имарэ и лэжьыгъэхэр.

  • Нэхъ пыухыкIауэ жыпIэнумэ, Кавказымрэ КъуэкIыпIэмрэ зэпызыщIэ, «Рубаи» зыфIища и арт-проектращ ар. Абы къызэщIеубыдэ художникым и сурэтхэмрэ гуащэхэмрэ. Аккизовэ Има-рэ гъэлъэгъуэныгъэм щыжиIащ «Рубаи» Iуэхур зэрымыщIэкIэ къызэрехъулIар икIи ар и анэ, КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI Аккизовэ Сиярэ тыгъэ зэрыхуищIыр.
  • — Си лэжьыгъэхэм я зэхуэдитIым КъуэкIыпIэр лъаб-жьэ яхуэхъуащ, си анэр дагъыстэнщи. Аращ гъуазджэм сызэрыщIипIыкIамкIэ сызэрыхуэарэзыр къэзгъэлъагъуэу гъэлъэгъуэныгъэр си анэм тыгъэ щIыхуэсщIари, — жиIащ Имарэ. — Си лэжьыгъэхэр зи псалъэ купщIафIэхэмкIэ зыгъэдэха Хайям Омар и рубаихэр зыпэсщI щыIэкъым. Абыхэм къызэщIаубыдэ си гугъапIэхэр, хъуэпсапIэхэр, гукъэкIыжхэр.
  • Налшык къалэм зегъэужьынымкIэ «Платформа» институтым и унафэщI Шыхъуэстэн Оксанэ тепсэлъыхьащ галереем и мыхьэнэм, абы щекIуэкI щэнхабзэ, гъуазджэ Iуэхухэм.
  • — Къалэр зэIузэпэщ щащIым, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек къыбгъэдэкIащ абдеж парк къыщызэгъэпэщыным теухуа жэрдэмыр. «Платформа» IуэхущIапIэм и лэжьакIуэхэм къыхэтлъхьащ иджырей гъуазджэмкIэ пэшышхуэ паркым къыщызэIутхыну, — жиIащ Шыхъуэстэным. — Ар куэдым ягу ирихьащ, цыху IэпщIэлъапщIэхэм я лэжьыгъэхэм зыщагъэгъуэзэну, республикэм щыпсэухэмрэ и хьэщIэхэмрэ мыбдеж я нэгу зыщрагъэужьыну Iэмал яIэщи. Галереем и бжэр иджы ещанэу яхузэIудох сурэтыщI гъуазджэм дихьэххэм.
  • КъБР-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Къаныкъуэ Жаннэ фIыщIэ яхуищIащ мы Iуэхур къызэзыгъэпэщахэмрэ абы зыкърезыгъэхьэлIахэмрэ. Аккизовэ Имарэ «Платформа» цIыху IуэхущIапIэм, и дэлъху сурэтыщI икIи егъэджакIуэ Керим, зэхуэсахэм фIыщIэ яхуищIащ. Бзылъхугъэм и лэжьыгъэхэр къызэрехъулIар кърагъащIэу, абы Iэгу хуеуащ, удз гъэгъахэр тыгъэ хуащIащ. И IэщIагъэм хуэдэу дахэ Имарэ ехъулIэныгъэ куэд иIэну ди гуапэщ.
  • БЖЫХЬЭ Розэ.