ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Лъымрэ нэпсымрэ къахэхъукIа гуфIэгъуэ

2022-05-07

  • Урысей Федерацэм и махуэгъэп-сыр гуфIэгъуэ дауэдапщэхэмкIэ гъэнщIащ, ауэ мыхьэнэкIэ къапщтэмэ, абыхэм куэдкIэ йопэгэкI Накъыгъэм и 9-р.

  • Ар ди адэхэмрэ абыхэм я адэжхэмрэ къыпхуэмылъытэн хуэдизу зэрахьа лIыгъэмрэ хахуагъэмрэ, къагъэлъэгъуа къызэфIэмыщIэныгъэм я дамы-гъэ лъапIэщ. Апхуэдэуи щытынущ игъащIэкIэ — лIэщIыгъуэхэми яхэгъуэщэжынукъым, зыгуэрхэр тхыдэр, пэжыр зэрахьэкIыну хущIэкъуми.
  • Хэку зауэшхуэм щыщIидза 1941 гъэм мэкъуауэгъуэм и 22-м ирихьэлIэу фашист Германием Европэм и къэралхэр къанэ щIагъуэ щымыIэу иубыдакIэт. Ауэ Гитлер Адольф зыщIэхъуэпсыр дунейпсо тепщэныгъэрт, а мурадыр зригъэхъулIэн папщIэ лъэпощхьэпо къыхуэхъур Совет Союз абрагъуэм и закъуэт (абы пэщIэува Инджылызымрэ езымрэ зэзауэ-зэмызауэ хуэдэт. Аращ къытеуэну щIытегушхуари. Дауи, къилъытащ СССР-р зауэм зэрыхуэмыхьэзырыр, и къалэн игъэзэщIащ уащхъуэдэмыщхъуэу къызэреуами. Арати, тенджыз ФIыцIэм щегъэжьауэ Балтийскэ тенджызым нэс зэуэ дивизэ 200-м щIигъу ди гъунапкъэхэм къыщебгъэрыкIуащ. Ахэр апхуэдизу псынщIэу къэкIуатэрти, жэпуэгъуэ мазэм СССР-м и щыхьэр Москва къекIуэлIэфащ. Советыдзэр дэнэ щIыпIи къыщикIуэтын хуей хъурт, бжыгъэкIи техникэкIи къебэкI бийм пэщIэмытыфу. Ди къэралым шынагъуэ ин къылъы-сат. Гитлер и блыгущIэтхэм абы и щIыналъэр ягуэшыжырт.
  • Абдежым наIуэ къыщыхъуащ лъэпкъищэм щIигъу щызэкъуэува Совет Союзыр зэрагугъам хуэдэу зэрымымахэр, абы къару мыкIуэщI къызэрызэкъуихыфынур, ди дзэзешэхэр континент псор зи лъэгу къыщIэзыгъэхута нэмыцэ генералхэм зэрапимыкIуэтыр. Дыгъэгъазэ мазэм Москва и деж бийр къыщызэтрагъэувыIащ, иужькIэ ирахужьэри километрищэм щIигъукIэ щыхьэрым Iуахужащ. Ар ЕтIуанэ дунейпсо зауэм зэрыщIидзэрэ фашист Германием и вермахтым къемыхъулIа япэ Iуэхут, ди зауэлIхэм я япэ текIуэныгъэт. Нэхъыщхьэращи, совет цIыхухэм я мызакъуэу, дуней псом илъэгъуащ фашистхэр узыпэмылъэщын къарууэ зэрыщымытыр. Ди къэралыр лъэ быдэ-кIэ къызэфIэувэжырт. Сыбыр лъэныкъуэмкIэ ягъэIэпхъуа лъэщапIэ инхэм Iэщэ лIэужьыгъуэщIэхэр къату щIадзат. Дэ зэрытщIэщи, адэкIэ щыIащ ди текIуэныгъэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэу е къэзыгъэкIуэтахэу Сталинград зэхэуэ гуащIэр, Курскрэ Орёлрэ я зэхуакум щекIуэкIа танк зауэр, нэгъуэщIхэри. А псоми куэд тражыIыхьащи, дэ кIыхь зедгъэщIынкъым. КъыхэдгъэщхьэхукIын къудейщ мыр.
  • Япэрауэ, Урысейр зи пашэ СССР-м къыпэщIэтар фашист Германием и закъуэу зэрыщымытар, абы къанэ щIагъуэ щымыIэу иджырей Евросоюзым и къэрал псори къызэрыдэщIар. Сыт и лъэныкъуэкIи.
  • ЕтIуанэрауэ, ди къэралым мис а Европэм и мызакъуэу, дуней псор нацистхэм къазэрыригъэлар. Фегупсысыт: къуэкIыпIэ фронтым вермахтым и зауэлI мелуани 3,5-рэ щыхэкIуэдащ, мелуанитI уIэгъэ щыхъуащ, зы мелуанрэ мин 500-рэ хуэдиз гъэр щащIащ. А къару абрагъуэм гушыIэу Инджылызыр хигъэщIэнурэ гугъу демыхьу США-ри дигъэкIуэнут. Ар щхьэщызышари къуэкIыпIэ фронтыр зыхуэгъэзауэ щыта Совет Союзым и закъуэщ.
  • Ещанэрауэ, Совет Союзыр хэлIыфIыхьащ дунейм и зауэ нэужь ухуэкIэр зэтеухуэным, колониализмэм и лъаб-жьэр щIэудыным, къэралхэм захуагъэ зыхэлъ я зэхущытыкIэхэр зэфIигъэувэным. Абы и жэрдэмкIэ къызэрагъэпэщ Лъэпкъ Зэгуэтхэм я Зэгухьэныгъэр (ООН).
  • ЕплIанэуи, етхуанэуи, нэхъыбэжуи жыпIэн бгъуэтынущ, ауэ тхыгъэ кIэщIым Iэмал къыдитыркъым, а псоми иджыпсту зегъэубгъун хуейуи къэтлъытэркъым. Дигу къеуэри дызыгуэзыгъэпри нэгъуэщIщ: СССР-р мы-хъуамэ, хэкIуэдыжыпэну щыта къэралхэри яхэту иджы ди ТекIуэныгъэр хаутэну, тхыдэр зэрахьэкIыну зэрамурадырщ. Абы и щыхьэтщ ЕС-м Накъыгъэм и 9-р езым хыхьэ къэралхэм щамыгъэлъэпIэну унафэ къызэращтар. ЯхузэфIэкIыр аращи, Европэр хуит къыщащIыжым хэкIуэда совет зауэлIхэм я фэеплъхэр ирах, уеблэмэ Георгий и лентIыр я бгъэхэм халъхьэ-ну языныкъуэ щIыналъэхэм хуит щащIыркъым.
  • Тхыдэр пхузэхъуэкIынукъым. Абы сыт щыгъуи пэжым и гъуэгур къигъуэтыжынущ. ЖытIэн къудейщ ТекIуэныгъэм и махуэр сыт щыгъуи хуэдэу Iэтауэ икIи уардэу ди къэралым зэрыщагъэлъэпIэнур. Дауи, псом нэхърэ нэхъыщхьэр Москва и Ут Плъыжьым щекIуэкIыну дзэ парадырщ, щIыпIэ-щIыпIэхэм щызэхыхьэну «Полк уахътыншэрщ». Ауэ адрей Iуэхухэм я мыхьэнэри нэхъ цIыкIукъым — псори зэлъытар ди япэ итахэм зэрахьа лIыгъэр къытщIэхъуэ щIэблэхэм ящымыгъэгъупщэнырщ.