ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ПоликлиникэщIэм и лъабжьэр ягъэтIылъ

2022-05-07

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым нэхъ ин дыдэу итыну поликлиникэм и лъабжьэр дыгъуасэ ягъэтIылъын щIадзащ, япэ бетон кубыр щIэщIыкIым дакIащ. Ар щаухуэ Къалэ клиникэ сымаджэщ №1-м и Iэгъуэблагъэм.

 • Мы ухуэныгъэр нэгъабэ хагъэхьауэ щытащ федеральнэ инвестицэ программэм икIи абы ипкъ иткIэ яухуэу аращ.
 • КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам зэрыжиIамкIэ, поликлиникэр IэмалыщIэхэм тету лэжьэнущ, абы екIуалIэхэр гугъу ирамыгъэхьу, дохутырхэм къалэн куэд я пщэ къыдэмыхуэу, узыншагъэр зэфIэгъэувэжыным зэман, мылъку куэд темыкIуадэу, сымаджэхэм хуащIэ Iуэхутхьэбзэхэм фIагъ лъагэ яIэу щытынущ. Мис апхуэдэ Iуэху бгъэдыхьэкIэщIэ къызэщIеубыдэ «зэзыгъэзахуэ технологиехэр» IэмалыщIэм.
 • Псалъэм къыдэкIуэу жыпIэмэ, сымаджэхэр, къеуз елъытауэ, ягуэшынущ, пыхусыху къызэуэлIар адрейхэм яхыхьэнукъым. Поликлиникэм щылэжьэнущ регистратурэ, терапевт къудамэ, фIэкIыпIэ зимыIэ дэIэпыкъуныгъэ IэнатIэр, медицинэм и IэщIагъэлI зэмылIэужьыгъуэхэм я пэшхэр, медицинэ профилактикэмкIэ къудамэ, студентхэр щеджэ, сымаджэм щеплъ, мастэ щыхаIу пэшхэр, зи узыншагъэм кIэлъызыгъэплъхэр махуэкIэ зыщIэлъынухэр, поликлинэм и Iуэхухэр зезыгъэкIуэнухэр зыщIэсынухэр.  ПоликлиникэщIэр амбулаторэ-диагностикэ центр лъэщ хъунущ, абы Налшык къалэ щыпсэухэм я мызакъуэу, республикэм ис дэтхэнэми зыщигъэхъужыну хуитщ.
 • Поликлиникэм узыншагъэм и щытыкIэр къыщахутэ, щагъэхъуж унэтIыныгъэу 9 иIэнущ. абы хохьэ Налшык къалэ дэт амбулаторэхэм я Iуэхухэр щызэфIагъэкIыну центральнэ  лабораторэри, уз хьэлъэм иужькIэ зи узыншагъэр зэфIэзыгъэувэжхэм папщIэ центрри,  лышх узыфэм епха амбулаторнэ дэIэпыкъуныгъэри,  эндоскопие, лучевой диагностикэ къудамэхэр, компьютер, магнитно-резонанс томографиер, нэгъуэщIхэри.
 • IуэхущIапIэщIэм хирургие, эндоскопие операцэхэри щащIынущ.
 • КъБР-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и министр Бэрбэч Алим къызэрыхигъэщамкIэ, поликлиникэм зы жэщ-махуэм цIыху 500-м Iуэхутхьэбзэ щыхуащIэфынущ. Метр зэбгъузэнатIэ мини 8 хъу ухуэныгъэр 2023 гъэм и дыгъэгъазэм яухыну я мурадщ.
 • ПоликлиникэщIэр ухуэным жэрдэмщIакIуэ хуэхъуар КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекщ. Ар къыдаIыгъащ УФ-м и Правительствэмрэ Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэмрэ. А Iуэхур щыщщ УФ-м и Президент Путин Владимир ищIа унафэхэм.
 • КъБР-м и Iэтащхьэр ухуакIуэхэм ехъуэхъуащ лэжьыгъэр псынщIэ ящыхъуну. ЛIыщхьэм и телеграм-каналым щитхащ: «Мы ухуэныгъэм гулъытэшхуэ хуэтщIынущ, Iуэхур зэрекIуэкIым набдзэгубдзаплъэу дыкIэлъыплъынущ, абы хохьэ ухуэн Iуэхури, зыхуей-зыхуэфIхэмкIэ къызэгъэпэщынри, унэлъащIэ щIэгъэувэнри, щылажьэхэм я Iэзагъым хэгъэхъуэнри, «зэзыгъэзахуэ технологиехэр» медицинэ IэмалыщIэхэри къанэ щымыIэу къыщыгъэсэбэпынри. Иджырей мардэхэм тету ящIыну поликлиникэр къаруущIэ хуэхъунущ республикэм и медицинэ IэнатIэм нэхъри зиужьыным».
 • Ухуэныгъэм и лъабжьэр щагъэтIылъым кърихьэлIащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, абы и къуэдзэ Хъубий Марат, Налшык къалэ администрацэм и Iэтащхьэ Ахъуэхъу Таймураз сымэ.
 • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.