ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Пащты Герман ягъэлъапIэ

2021-12-30

  • Урысей сурэтыщI, график цIэрыIуэ, УФ-м и цIыхубэ художник, ХудожествэхэмкIэ Урысей академием и академик, профессор, Красноярск дэт ксилографие школыр къызэзыгъэпэща икIи абы и унафэщI, 1967 гъэм къыщыщIэдзауэ СССР-ми УФ-ми я Художникхэм я зэгухьэныгъэхэм, 1975 гъэ лъандэ-рэ ди къэралым и Журналистхэм я союзым хэт Пащты Герман и ныбжьыр илъэс 80 щрикъум ирихьэ-лIэу зэхаша Iуэху дахэхэр ди республикэм и къалащхьэм щекIуэкIащ.

  • Иджыблагъэ ар IущIащ Къэбэрдей Балъкъэр къэрал университе- тым и студентхэм. И гъащIэмрэ и гуащIэмрэ ахэр щыгъуазэ хъуа иужь, яфIэгъэщIэгъуэну зыщIэупщIэнур куэдти, и гуапэу абыхэм епсэлъы-лIащ.
  • Иджыпсту цIыхухэр зэрыт щытыкIэ гугъуми емылъытауэ, КъБР-м и Лъэпкъ музейм цIыхушхуэ щызэхуэсат Герман и гъэлъэгъуэныгъэм еплъын папщIэ. ГуащIэшхуэ зиIэ, еш зымыщIэ сурэтыщIым утыку кърихьащ адыгэ лъэпкъым, абы и тхы- дэм, цIыхухэм я псэукIэм кърит гупсысэхэм къагъэщIа и Iэдакъэ-щIэкI телъыджэхэр. Апхуэдэуи дапхъэхэм телът Пащтым теухуа тхыгъэхэр зэ-рыт, и лэжьыгъэхэмкIэ гъэдэха тхылъхэр, открыткэхэр, буклетхэр, нэгъуэщI хьэпшып куэди.
  • ЗэIущIэр къызэIуихащ икIи иригъэкIуэкIащ музейм и тхьэмадэ На-куэ Феликс. Къызэхуэсахэм фIэхъус яриха иужь, абы псалъэ иритащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ, Пащты Герман и илъэс 80-р хуэгъэлъэпIэныр къызэзыгъэпэща комитетым и унафэщI Хъубий Марат. Ар къеджащ ди республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек къыбгъэдэкI хъуэхъу тхыгъэм. Езыми псалъэ гуапэхэмкIэ нэхъыжьыфIым зыхуигъэзащ.
  • КъыкIэлъыкIуэу псалъэ зрата, Къэбэрдей-Балъкъэрым щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин къызэхуэсахэр кIэщIу щигъэгъуэзащ Пащты Герман и гъащIэм и къекIуэкIыкIам, абы и лэжьыгъэм.
  • ЗэIущIэм зыкърагъэхьэлIат гъунэгъу республикэхэм, нэгъуэщI щIыналъэхэм, уеблэмэ езы Герман щыла-жьэ Красноярск къикIа хьэщIэ лъапIэ куэдым. КъэпсэлъапIэр хуит зыхуащIа псоми зы жьэу жаIащ абы хуэдэ цIыху гуащIафIэ къызэрыгъуэтыгъуейр, и творчествэм и фIыпIэм, и унагъуэ дахэм, и къарум къихьам- рэ иджыри лъэпкъым IэджэкIэ зэрыщыгугъымрэ къыхагъэщащ.
  • Гъэлъэгъуэныгъэм хэтахэр иужькIэ кIуащ «Акрополь» уардэунэм. Абы Пащты Герман и пресс-конференцэр щекIуэкIащ. Журналистхэр зыщIэупщIэн я куэдт, гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэным, и махуэ лъапIэм, гъащIэм зыхуиущияхэмрэ абы зэрыщыгугъымрэ, дяпэкIэ и мурадхэм.
  • Дэри ди гуапэу дохъуэхъу сурэтыщIым! Узыншагъэ иIэу лъэпкъым иджыри куэдрэ хуэлэжьэну ди гуапэщ!
  • ИСТЭПАН Залинэ.
  • Сурэтыр КЪАРЕЙ Элинэ трихащ.