ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Урысейм и КъегъэлакIуэхэм я махуэм

2021-12-28

  • КъБР-м и Iэтащхьэр ехъуэхъуащ УФ-м КъызэрымыкIуэ щытыкIэхэмкIэ и министерствэм и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм щылажьэхэм.

  • «КъегъэлакIуэхэм фи лэжьыгъэр гугъущ, языныкъуэхэм дежи, псэзэпылъхьэпIэщ, а псом къадэкIуэуи пщIэшхуэ зыпылъщ. Къыфхэтхэм я Iэпкълъэпкъыр зэрыпсыхьам, лIыгъэ зэрабгъэдэлъым и мызакъуэу, фщыщ дэтхэнэри зэщIэкъуарэ зэпIэзэрыту зэрыщытри дэркIэ нэрылъагъущ. Фызыхэт къулыкъур къызэрырахьэжьэрэ къалэн нэхъыщхьэу къыфхуагъэувахэм халъытэ цIыхухэр къэхъукъащIэ шынагъуэхэм пэIэщIэ щIыныр, я гъащIэмрэ узыншагъэмрэ щыхъумэныр, лей зытехьахэм и чэзум защIэгъэкъуэныр», — щыжиIащ и пэублэ псалъэм республикэм и Iэтащхьэм.
  • Ауэ щыхъукIи, тхыдэ мыжыжьэм дриплъэжу къыхэдгъэщынщи, РСФСР-м и Министрхэм я Советым 1990 гъэм дыгъэгъазэм и 27-м къыдигъэкIа унафэм ипкъ иткIэ, ди къэралым къыщызэрагъэпэщауэ щытащ КъегъэлакIуэхэм я урысей корпус зыфIаща къулыкъур. Иужьым, 1995 гъэм щэкIуэгъуэм и 25-м, УФ-м и япэ Президент Ельцин Борис и унафэкIэ, а IуэхущIапIэм зэреджэр зэрахъуэкIащ, «КъызэрымыкIуэ щытыкIэхэм япэщIэтынымкIэ къэрал комитет» цIэр иIэу.
  • КъимыдэкIи, зи гугъу тщIы къулыкъум щолажьэ зи IэщIагъэм хуэIэижь мафIэсгъэункIыфIхэр, бгырыкIуэхэр, псым и щIагъыр щIэзыпщытыкIхэр, жьыхулъатэ-кхъухьлъатэзехуэхэр, хьэ гъэсахэр зи гъусэхэр, нэгъуэщIхэри. Ахэр, къэхъукъащIэ зэмылIэужьыгъуэхэм: мафIэсхэм, псыдзэхэм, гъуэгум къыщыхъу зэжьэхэуэныгъэхэм, нэгъуэщIхэми фэбжь къыхэзыххэм щадэIэпыкъукIэ, езыхэм я узыншагъэр, уеблэмэ я щхьэр халъхьэнкIэ зэрыхъунури, ипэжыпIэкIэ, зыдэзыщIэж IэщIагъэлI нэсхэщ.
  • 2021 гъэм кърикIуахэм я япэрей бжыгъэхэм къызэрагъэлъэгъуамкIэ, Iуэху мыщхьэпэ зэмылIэужьыгъуэхэм хэхуа цIыхухэм ящыщу Урысейм и МЧС-м и IэщIагъэлIхэм кърагъэлахэм я бжыгъэр мини 180-м щIигъуащ, псэуныгъэм дежкIэ зэраныгъэшхуэ къэзышэ щIыпIэхэм цIыху мин 60-м нэблагъэ кърагъэIэпхъукIащ. Мы илъэсми къегъэлакIуэхэр псэемыблэжу яужь итащ къэрал иным и мэзхэм къыщыхъуа мафIэсхэм япэщIэтыным (апхуэдэхэм ящыщу ягъэункIыфIыжахэм я бжыгъэр мин 370-м щхьэдэхащ), КъуэкIыпIэ Жыжьэм и щIыпIэ зыбжанэм къыщиуа псыдзэхэм цIыхухэмрэ ахэр щыпсэу жылэхэмрэ щыхъумэным. КъищынэмыщIауэ, Урысейм и къегъэлакIуэхэр мы гъэм нэгъуэщI къэралхэми щыIащ, абыхэм гузэвэгъуэ щыхэхуа цIыхухэм щадэIэпыкъуу.
  • КЪУМАХУЭ Аслъэн.