ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2021-12-28

  • Ди газетым щэкIуэгъуэм и 30-м тета псалъэзэблэдзым и жэуапхэр:
  • ЕкIуэкIыу: 2. Нэз. 4. ЛъэкIэн. 6. ГъэщIэгъуэн. 8. КIэлъэф. 10. ЩыкI. 11. Джэдыгу. 13. Сабыр. 15. Гъущалъэ. 17. ЩIэкI. 19. Гуп. 21. Пэ. 22. Ныш. 24. Къалэн. 26. ЩIыхьэху. 28. Вагъуэзэшибл. 29. Псыхъуэсэрэш. 30. Нэмыс. 32. Тэмэм. 33. ЩIэз. 34. Уэ. 35. Хъун. 37. Гъуэз. 38. УнэIут. 40. Абрэдж. 41. ХъуаскIэ. 42. Хьэщ. 44. УэщыкI. 46. Гуэбэнэч. 47. Къуэнэф. 48. Зэл.

  • Къехыу: 1. ЗэкIэлъыкIуагъэ. 2. НэщIэщ. 3. ЗэгъуэкI. 4. ЛъэкI. 5. Нэф. 7. Шыдыгу. 9. ЩIэблэ. 12. Гугъу. 13. Сэ. 14. Хьэлэмэт. 16. Мыхьэмэт. 17. ЩIагъуэщI. 18. КIэзыз. 20. ПлIимэ. 21. Пщыпхъу. 22. Нысэгъу. 23. Шэрэз. 24. Къан. 25. Нэс. 26. ЩIэт. 27. Хуэм. 31. ПхъэIэщэнэкIу. 34. Уэрам. 36. Насып. 38. Удж. 39. Тхъу. 42. Хьэбэз. 43. Щынэл. 44. Уэкъу. 45. КIэф.
  • Дыгъэгъазэм и 18-м тета псалъэзэблэдзым и жэуапхэр:
  • ЕкIуэкIыу: 2. Бгъуэ. 5. Жьауэ. 7. Шухьэ. 9. Бзу. 10. Надэ. 11. Пшэр. 14. Аргъей. 19. ПщIий. 20. КIумыхъу. 21. Ибэ. 23. Сату. 24. Хьэсы. 25. Пкъы.
  • Къехыу: 1. Бжьынэ. 3. Гъуэз. 4. Нэхърэ. 6. Уадэ. 8. Уэшх. 12. Гурэ. 13. Бей. 15. Апэсы. 16. Жинт. 17. Шхуэ. 18. Тхъурыжь. 22. Бакъ.
  • Дыгъэгъазэм и 21-м тета псалъэзэблэдзым и жэуапхэр
  • Къехыу: 1. Къэбыстэ.
  • ЕкIуэкIыу: 1. Къэб. 2. Хъэуан. 3. Бэлыджэ. 4. Шыбжий. 5. Санэ. 6. Шэфтал. 7. Джэш.