ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ноябрь, 2021

КIуэкIуэ Казбек Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ еджакIуэхэм ехъуэхъуащ «Зыгъэпсэхугъуэ ин» зэпеуэм зэрыщытекIуамкIэ

2021-11-16

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек инстаграмым щиIэ напэкIуэцIым фIыщIэ щахуищIащ «а текIуэныгъэхэр къахьыным зи фIыщIэшхуэ хэлъхэм» — ныбжьыщIэхэм я адэ-анэхэм, егъэджакIуэхэмрэ гъэсакIуэхэмрэ. «Си гум къыбгъэдэкIыу ди еджакIуэ цIыкIухэм сохъуэхъу «Зыгъэпсэхугъуэ ин» Урысейпсо зэпе-
 • уэм зэрыщытекIуамкIэ. Икъу- кIэ узэрыгушхуэн ныбжьыщIэхэщ!» — щыжеIэ КIуэкIуэ Казбек текIуахэм защыхуигъазэ тхыгъэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Насыпщ Iулыдж къызэрыпхуащIыр зыдэпщIэжу дунейм утетыныр…

2021-11-16

 • Лъэпкъым хуищIэр Iуэхутхьэбзэу къыщымыхъуу хьэкъ зыщызыщIыж цIыхур лIыфIщ. КъыпыкIэ пхъэщхьэмыщхьэхэм зэгуэр абдеж блэкIыр игъэгуфIэнщ жиIэу жыг хэзысэр лIыфIщ. Сеущиемэ, акъыл къыхихынщи, нэгъуэщIым ещхьэпэжынщ жызыIэр лIыфIщ. СыкъызыхэкIа лъэпкъым гъащIэ гъуэмылэ хуэхъунщ жиIэу и пщэдейрей махуэхэм щапхъэ хъун жылэ IуэхущIафэшхуэхэр, къытегуплIэ хьэлъэхэм емылъытауэ, зэфIэзыхыфыр лIыфIщ. УсакIуэ-джэгуакIуэ цIэрыIуэм и псалъэкIэ жыпIэмэ, лIыфI нэщэнэхэр мащIэкъым, куэду къыпщызыгъэхъу и фэмкIэ къызэгъэдзэкIын хуейуэ ара къудейщ. Мы тхыгъэр зытеухуар лIыфIщ, адыгэжьхэм я жыIауэ, нэгъэсауэ жылэлIщ. Абы и цIэр адыгэ тхыдэм дыщэпскIэ езы дыдэм и IуэхущIафэхэмкIэ хитхэжащ. И гугъу ящIауэ дахэкIэ темыпсэлъыхьа къэгъуэтыгъуейщ. АтIэ, насыпкъэ, щIы хъурейм щикъухьа адыгэм Iулыдж къызэрыпхуищIыр зыдэпщIэжу дунейм утетыныр? Адыгэ нанэхэм зы псалъэ дахэ жаIэ: апхуэдэм Тхьэр етащ!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Пхъэхуей 300 хасэ

2021-11-16

 • «Мэртэзей» жыг хадэр ящIын зэрыщIадзэрэ илъэсищ хъуами, ирагъэфIакIуэ зэпытщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Сабиймрэ таурыхъымрэ

2021-11-16

 • Лъэпкъым пщэдей иIэкъым, абы кIуэну нобэрей щIэблэм уадэмылажьэмэ, я зэхэщIыкIымрэ дуней лъагъукIэмрэ зумыгъэужьмэ, лъэпкъыпсэ яхыумылъхьэмэ. Абы и IуэхукIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ, ХьэцIыкIу Рае къыхилъхьа гупсысэм адэкIэ къыпыдощэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зи сурэтхэр щIэщыгъуэ

2021-11-16

 • Тэрч щыщ, а къалэм щIыхь зиIэ и цIыху, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, сурэтыщI Iэзэ Гъыдэ Валерэ и сурэтхэр щIэщыгъуэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Быщтэ Азэмэт и вагъуэ

2021-11-16

 • Адыгэ Республикэм, КъБР-м щIыхь зиIэ я артист Быщтокъуэ (Быщтэ) Азэмэт цIыхубэм фIыуэ ялъэгъуа уэрэджыIакIуэхэм ящыщщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Дыщыгъуэщакъым  тхыдэм, жыуегъэIэ…

2021-11-16

 • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ ди хэкуэгъу бзылъхугъэ, Бытырбыху щыпсэу Щоджэн Аксанэ и тхылъыщIэ. «Къапхъэнхэмрэ пащтыхьыгъуэхэмрэ» — аращ зэреджэр и ухуэкIэкIи, зытеухуакIи, къиIэт IуэхугъуэхэмкIи зыми емыщхь, хьэлэмэтыщэу зэхэт тхылъ гъэщIэгъуэным. «НэгъуэщIу къекIуэкIатэмэ» жыIэгъуэр блэкIам пхуехьэлIэркъым — къэхъуам, екIуэкIам дерс къыхэпхыфынуращ, абы пхухэлъхьэни зэпхъуэкIыжыни хэлъкъым. Ауэ псалъэ зэгъэпэщам и Iэмалхэр зэмылIэужьыгъуэ куэд хъум къыщынэркъым, и зэфIэкIхэри инщ. Нобэрей дунейм диплъу къэхъуам ди акъыл хэтлъхьауэ щытамэ, зэрыхъунур ди нэгу къызэрыщIыхьэр апхуэдизкIэ нахуэу тхыгъэм щызэкIэлъыгъэкIуащи, шэч хэлъкъым, тхылъеджэм ар гукъинэж зэрыщыхъунум икIи къызэрищтэнум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Нэхъ мащIэми, жыджэрт

2021-11-16

 • «Динамо» (Ставрополь) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:0. Ставрополь. «Динамо» стадион. ЩэкIуэгъуэм и 13-м. ЦIыху 250-рэ еплъащ.
 • Судьяхэр: Дорошенкэ (Краснодар). Магомедов (Мэхъэчкъалэ). Бахус (Краснодар).
 • «Динамо»: Малашенкэ, Чернышов, Еменов, Сорокин, Белозёров, Яковлев, Цканьян, Гаранжа, КIурашын, Майсултанов (Далиев, 62), Тимаков.
 • «Спартак-Налшык»: Антипов, Шумахуэ З., Шумахуэ И., Сындыку, КIэдыкIуей, Бэчбо, Ольмезов (ЛIуп, 57), Черткоев, Хьэшыр, Торосян, Жангуразов.
 • Джэгум къыхахуащ КIэдыкIуейр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЗэфIэкI  хъарзынэхэр  къагъэлъагъуэу

2021-11-16

 • Оренбург къалэм щекIуэкIащ каратэмкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэхэр. «Европа — Азия» зыфIаща зэпеуэхэм хэтащ къэралым и щIыналъэ псоми къикIа спортсмен 800-м щIигъу. Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэ къыхэхам зэхьэзэхуэм хъарзынэу зыкъыщигъэлъэгъуащ икIи медаль зэмылIэужьыгъуи 10 къихьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

ЗакIуийм и текIуэныгъэ дахэ

2021-11-16

 • Каспийск къалэм щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ я зэфIэкI щагъэлъагъуэ «Wolnik Liga-6» пшыхьыр. Ар къызэIуахащ Дагъыстэным бэнэкIэ хуитымкIэ и школхэм я гъэсэнхэм я гуп зэхьэзэхуэхэмкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр