ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ноябрь, 2021

Мылэжьэгъуэ махуэхэр иухащ

2021-11-09

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIа «муниципальнэ сыхьэт» зэIущIэм щыжиIащ республикэм мылэжьэгъуэ махуэхэм къызэрыщыпамыщэнур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къалэ транспортым и зекIуэкIэр яубзыху

2021-11-09

 • КъБР-м и Парламентым ПромышленностымкIэ, транспортымкIэ, связымрэ гъуэгу хозяйствэмкIэ и комитетым и зэIущIэм убгъуауэ щытепсэлъыхьащ Налшык къалэ цIыхухэр къыщезышэкI транспортым пыщIа гугъуехьхэмрэ ахэр гъэзэкIуэжа зэрыхъуну щIыкIэхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Хэкум и IэфIагъыр нэхъ зыщIэр абы пэIэщIэращ

2021-11-09

 • Нобэ «Адыгэ псалъэм» ди хьэщIэщ «хэхэс» цIэ жагъуэр «хэкурыс» цIэ лъапIэмкIэ пасэу зыхъуэжы-фа, нэхъыщхьэращи, зыхъуэжу хущIемыгъуэжа ди лъэпкъэгъу МэшхуэфI Нэждэт. Лъэныкъуэ куэдкIэ лъэпкъым Iуэху хуэзылэжьа, хуэзылэжь ди нэхъыжьыфIым ущепсалъэкIэ, и тхыгъэхэм ущеджэкIэ, хэкум кърит къарур, зэфIэкIыр, гушхуэныгъэр зыхыумыщIэнкIэ Iэмал иIэкъым. Нэждэт и тхыгъэ купщIафIэхэр, гупсысэ гъэщIэгъуэнхэр «Адыгэ псалъэ», «Адыгэ макъ», «Черкес хэку» газетхэм, «Зэкъошныгъ», «Псалъэ» журналхэм щIэх-щIэхыурэ къытрырегъадзэ.
 • Дунейпсо Адыгэ Хасэр къызэзыгъэпэщахэм яз, абы и Генеральнэ секрета-ру 1993 — 1996 гъэхэм щыта Нэждэт иджы ДАХ-м и КъэпщытакIуэ гупым хэтщ. Хасэр илъэс 30 щрикъум ирихьэлIэу МэшхуэфIым депсэлъащи, ди гуапэу фыщыдогъэгъуазэ къыджиIахэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди псэлъэгъухэр

Къаныкъуэ  Заринэ  и  пьесэм Красноярск  къыщоджэ

2021-11-09

 • Иджыблагъэ Красноярск щекIуэкIащ Тхылъ щэнхабзэмкIэ XV жармыкIэр. Iуэхум и къызэгъэпэщакIуэр Прохоров Михаил и псапащIэ фондырщ. Мы гъэм Iуэхум унэтIыныгъэ щхьэхуэ иIащ: «ЦIыхухъур, бзылъхугъэр. Иджырей социальнэ гъащIэм щагъэзащIэ къалэнхэр».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

IуэрыIуатэ — дыщэ пхъуантэ

2021-11-09

 • ЩакIуэмрэ  бзу  цIыкIумрэ
 • Мэзым щIэтурэ, щакIуэм зы бзу цIыкIу къиубыдащ.
 • — СутIыпщыж, — жиIащ бзу цIыкIум. — СыбутIыпщыжмэ, игъащIэкIэ къыпщхьэпэн чэнджэщ уэстынщ.
 • ЩакIуэр арэзы хъуащ:
 • — УзутIыпщыжынщ, къызжеIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хьэмырзэ Ахьмэд:  ЗгъэзэщIа ролхэр сщыщ Iыхьэ хъуащ

2021-11-09

 • Нобэ ди псэлъэгъущ КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и артист Хьэмырзэ Ахьмэд.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди псэлъэгъухэр

КIуэдыжыпэнкIэ шынагъуэ

2021-11-09

 • Къурш бжэныр зэ зылъэгъуам абы и теплъэр щыгъупщэжынкъым. Езыр инкъым, и лъагагъыр сантиметр 65 — 70-м, и кIыхьагъыр сантиметри 125 — 135-м, и хьэлъагъыр килограмм 32 — 36-м нос. И пкъым зыри лейуэ кIэрылъкъым. ЦIыхур дэзыхьэхыу, и дахагъэр иригъэгъэщIэгъуэн папщIэ къигъэщIа хуэдэщ ар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

5:0-м ипIэкIэ 1:1-уэ

2021-11-09

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «ТIуапсы» (ТIуапсы) — 1:1 (1:1). Налшык. «Спартак» стадион. ЩэкIуэгъуэм и 5-м.
 • Судьяхэр: Смирнов (Кисловодск), Харченкэ, Новиков (тIури Дон Iус Ростов).
 • «Спартак-Налшык»: Къардэн, Шумахуэ, Ольмезов, КIэдыкIуей, Сындыку, Дэхъу (Торосян, 46), Хьэшыр, Жангуразов (Бажэ, 75), Черткоев (Ульбашев, 81), Бэчбо, ЛIуп.
 • «ТIуапсы»: Тимофеев, Запорожцев, Никулин (Макаров, 24), Кабулов, Кошелев, Деметрадзе, Тюфяков, Андриевский, Руденкэ, Еркин, Пацекин (Евстигнеев, 67).
 • Топхэр дагъэкIащ: Хьэшырым, 13 (1:0). Еркиным, 23 (1:1).
 • Дагъуэ къыхуащIащ Бэчбомрэ Черткоевымрэ.
 • Джэгум къыхахуащ Деметрадзе. (16-нэ дакъикъэм).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол